مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد کردستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای رسانه­ ها در ترویج ورزش همگانی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش کلیه کارشناسان رسانه ­ای، اساتید تربیت بدنی و شرکت کنندگان در ورزش همگانی شهر کرمانشاه بود که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده و 174 نفر به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامة بازبینی شده مرادی و همکاران (1390) استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ( 79/0=α) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها  از شاخص­های توصیفی، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه هر سه گروه فرهنگ سازی بالاترین میانگین و آموزش پایین­ ترین میانگین را در توسعۀ ورزش همگانی داشت. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه سه گروه درمورد کارکردهای رسانه­ های جمعی در توسعۀ ورزش همگانی وجود نداشت. نتیجه­ گیری می­شود که تمرکز هیات ورزش همگانی، اداره ورزش و جوانان بر فرهنگ سازی ورزش همگانی، آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی به مثابه  مهم­ترین کارکردهای رسانه­های جمعی در توسعه ورزش همگانی شهر کرمانشاه باشند.            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Views of Academicians, Experts, Media and Sport Participants about the Workings of Mass Media in the Development and Promotion of Sport

نویسندگان [English]

  • Hossein aedi 1
  • rasoul azadi 2
چکیده [English]

The aim of the present was a survey of mass media position in the development of sport for all in Kermanshah city. The research method was descriptive and type of survey.  Research society was all physical education faculty members, media experts and sport for all participation of   Kermanshah city. Sampling method was non randomization and 174 individual responded to the questionnaire of Moradi and et al (2011). The validity of the questionnaires was approved from the viewpoint of experts' and reliability with Cronbach's alpha (α = 0/79) was approved. To analyze the data, descriptive, Friedman test and kurskalvalis was used. The findings showed that according to mean culture building was highest rank and teaching was lowest rank. Also, result of kurskalvalis test showed that no significant difference between viewpoint of tree groups about mass media place in development of sport for all. It has been concluded that sport and office and sport for all organization of Kermanshah city focus on culture building, teaching, inform and social participation as the most important role of mass media in the development of sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for all
  • Culture building
  • Teaching
  • Inform and Social Participation
  • Media
 آقاجانی، نوشین، نادری نژاد، پریچهر (1390). بررسی نقش وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) در اشاعۀ فرهنگ ورزش همگانی، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 1 (1).

انورالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه،  ترجمة حمیدرضا شیخی. بنیاد پژوهش­های اسلامی استان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.

خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران ؛ کیا، فرخ. (1392). نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی. سال اول، شماره 2.

دادگران، محمد (1387). مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات فیروزه، تهران.

روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی درکشور. مقاله فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، شماره 23.

صادقیان، زهرا. (1390). بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه مازندران.

ظریفی، مجتبی و داودی، کریم. (1392). رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی. فصلنامه پژوهش­ های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 69.

قاسمی، حمید؛ مظفری، امیر احمد و امیرتاش، محمدعلی. (1386). توسعه ورزش ازطریق تلویزیون در ایران. نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 17.

قیامی راد، امیر. (1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی. مقاله همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز 20 ساله کشور، آکادمی ملی المپیک، اسفندماه.

عیدی، حسین، رمضانی نژاد، رحیم، عباسی، همایون (1390). چالش های ورزش همگانی و تفریحات سالم در مقابل ورزش نخبه در ایران و جهان، همایش ملی تفریحات ورزشی، آذر ماه،  تهران.

غفوری، فرزاد، رحمان سرشت، حسین، کوزه چیان، هاشم، احسانی، محمد (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریة حرکت، شمارة 16.

قره، محمد علی؛ قلی پور، نگار؛ آنت، زینب. (1392). بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. سال اول، شماره 2.

قره، محمد علی. (1383). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان، رساله دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

کاشف، محمد (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه ­هایی برای توسعۀ آن، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی، دانشگاه گیلان.

مرادی،حمید؛ هنری، حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390). بررسی نقش چهارگانة رسانه های ورزشی در توسعة فرهنگ ورزش همگانی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 9.

مظفری، امیر احمد، قره، محمد علی (1384). ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب. نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره، 6.

معین الدینی، جواد؛ صنعت خواه ، علیرضا (1391). عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی، مطالعه موردی ـ شهر کرمان، مجله مطالعات شهری، سال دوم، 3.

ممتازبخش، مریم؛ فکور، یوسف (1385). بررسی راهکارها و ارتقاء توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، 9 شماره (2).

مهدویان مشهدی، مریم. (1387). مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه های گروهی در ورزش بانوان. مقاله اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، آبان ماه.

یمینی فیروز، مینا؛ یمینی فیروز، مسعود و ادبی فیروزجاه،حسین. (1392). درآمدی بر نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی. ماهنامه علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران. دوره 1. شماره 3.

 Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis. Archives of Public Health.

Ballaard, M. and Gray, M. and Reilly, J. and Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among mles: body, physical activity and other media use". Eating behaviors 10.

Bottenburg, van M.; Rijnen, B. and van Sterkenburg, J. (2005). Sports participation in the European Union; Trends and differences. Arko Sports Media, Nieuwegein, Netherlands.

Greenwood R and Hinnigs R. (1996). Understanding radical organizational change, bringing together the old and new instritutionalism. Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4.

Marcus, B.; Owen, N.; Forsyth, L;. Cavill, N. & Fridinger, F. (1994). Physical Activity Interventions Using Mass Media, Print Media, and Information Technology American Journal of Preventive Medicine. 5(4.