بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور استان گیلان

چکیده

با توجه به نقش بسزای رسانه­ های جمعی در توسعه ورزش، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه ­های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی بپردازد.  نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر 76 دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند که بصورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه مربوطه که حاوی 16 سوال پیرامون توسعه ورزش والیبال بود، پاسخ دادند. نتایج نشان داد، نقش رسانه بویژه تلویزیون در توسعه والیبال هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب قابل توجه بوده و همچنین نسبت به سایر رسانه­ ها نقش موثرتری دارد. همچنین، بین وضعیت موجود و مطلوب رسانه­ ها در توسعه والیبال تفاوت معناداری وجود داشت که این مسئله باید مورد توجه اهالی رسانه و کارشناسان و علی الخصوص کارشناسان رسانه ­های ورزشی قرار گیرد تا از این بستر مناسب جهت توسعه و پیشبرد اهداف برای رشته والیبال بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Current and Optimal Status of the Role of Mass Media on the Development of Volleyball in Sport Sciences Students

نویسندگان [English]

  • abbas asadi 1
  • morteza rezaei soufi 2
چکیده [English]

With regard to critical role of mass media on sport development, the current study wanted to examine the current and optimal status of role of mass media on the development of volleyball in sport sciences students. The participants were 76 physical education and sport sciences students who volunteered to participate in this study and responded to questionnaire which included 16 questions about the volleyball development. The results indicated that, the role of the media especially television in developing of volleyball in both current and optimal status were remarkable, likewise the role of television was higher than other mass media in the development of volleyball sport. Also, there were significant differences between current and optimal status of mass media in the development of volleyball sport which this note must be kept in media expertise especially in sport media expertise for using this suitable situation to improve and development of volleyball sport.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volleyball
  • Mass Media
  • TV
  • Radio
  • Journals
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. حرکت، 33.

غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه­ چیان، هاشم و احسانی، محمد (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­ های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت. 16.

قاسمی، حمید؛ مظفری، امیراحمد و امیرتاش، محمدعلی (1386). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران. نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 17.

قره، محمدعلی؛ قلیپور، نگار و آنت، زینب (1392). بررسی نقش رسانه ­های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی. مدیریت ارتباطات در رسانه ­های ورزشی. 1 (2).

قیامی­ راد، امیر (1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه ­های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی. مقاله­ی همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله­ ی کشور، آکادمی ملی المپیک، اسفند ماه.

مرادی، مهدی، هنری حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390). بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه­ ی فرهنگ ورزش همگانی. نشریه مدیریت ورزشی.  9.

مهدویان ­مشهدی، مریم (1387). مقایسه­ ی وضع موجود و مطلوب نقش رسانه ­های گروهی در ورزش بانوان. مقاله اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، آبان ماه.

Bauman Adrian E. Bill Bellew, Neville owen, Philip Vita (2001). Impact of an Australian Mass Media Campaign Targeting physical activity in 1998. Am, J. Prev. Vol 21, No. 1.

Dhonde, B.M. & Patil, V.N. (2013). Role Of Mass Media In Progress Of Physical. Indian Streams Research Journal. 2(8).

Greenwood, R. & Hinnigs, R. (1996). Understanding radical organizational change, bringing together the old and new instritutionalism. Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4.

Honeybourne J, Hill M, Moors H. Physical Education and Sport. Stanly Thones 2nd Ed. 2000. 

Jackson, J. (1991). Mass participation in physical recreation, Journal of recreation, Vol 49, No. 3.

Mull R, Kathryn F, Bayless G, Ross CM, Jamieson LM. (1997). Recreational sport management. Human Kinetics 3nd Ed. 

Selznick, P. (1996). Institutionalism old and new, administrative science quarterly, No. 41.

Sparks, R. (1992). Delivering the male, sports, Canadian television and the making of TSN. Canadian Journal of Communications, 17 (3).

Wei R, Leung L (1998). Owning and using new media technology as predictors of quality of life. Telematics and informatics, 15.