رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی می باشد. پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی شهرستان اصفهان به تعداد 200 نفر بود. تعداد 127 نفر  از مدیران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوهن(2000) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های خلاقیت و مهارت های ارتباطی بود. میزان پایایی از طریق آزمون مجدد و با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (0.81 و 0.82) محاسبه شد. روایی صوری توسط کارشناسان سنجیده و روایی محتوایی پرسشنامه ها طبق نظر10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بر اساس ضریب توافق 85/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های با آزمون های ضریب همبستگی،  tمستقل، F و t تک نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که خلاقیت و مهارت های ارتباطی در بین مدیران ورزشی در سطح متوسط می باشد. ضمن اینکه بین خلاقیت مدیران با مهارت های کلامی، شنودی و بازخوردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این رو به نظر می رسد خلاقیت بالا و مهارت های ارتباطی مناسب به عنوان شاخصه های شرایط احراز موقعیت های مدیریت در نظر گرفته شود تا مدیرانی کارا و موثر سازمان های ورزشی را مدیریت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between creativity and communication skills in sport manages

نویسندگان [English]

  • rasool nazari 1
  • majid tahami 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between creativity and communication skills of athletic directors. Therefore, this descriptive and correlation field study has been conducted. The statistical population was 2000 people of sports managers from Isfahan city and it was based on Cohen (2000) table’s that 322 students were selected by stratified random sampling. In order to collect information two questionnaires such as creative and communication skills were used. The test-retest reliability study tools with Cronbach's alpha coefficients; were computed as 0.81 and 0.82, respectively. Face validity and content validity of the questionnaires were assessed by ten experts in sport management. Accordingly,  the questionnaires were approved by a coefficient of 0.85. The results of the correlation coefficient, independent t-test, one sample t and F test were analyzed. The results showed that creativity and communication skills among athletic directors was in the average level. In contrast, directors' creative verbal skills and auditory feedback were positive and significant. It seems creativity and good communication skills as indicators of qualifying conditions to be considered in management positions to efficiently and effectively executive's management sport organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Creativity
  • sports organizations
  • executives
  • Communication Skills
انصاری، محمد حسین(1390). مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل تربیت بدنی استان تهران، نشریه مدیریت ورزشی. (3)8.

رحیمی، محمد. کشتی دار، محمد. خوشبختی، جعفر(1391). سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون های منتخب در کشور و بررسی رابطه آن با سبک رهبری تحول آفرین . مطالعات مدیریت ورزشی.(14).

شعبانی، بهار غ ر. عرفانی، ن. عزیزی، ا ر (1392). پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. (4).

شیخعلی زاده، هریس، محبوب، تجاری، فرشاد، پیر علائی، الهه(1390). بر آورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی (11)4.

فرید داریوش(1388).بررسی رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیر ورزشکار(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد). نشریه مدیریت ورزشی. (1)2.

غفوری، فرزاد. اشرف گنجویی، فریده. دهقان، آیت الله. حسینی، سیده مهسا(1388). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، دوره1، شماره 2.

گودرزی محمود، نظری رسول، احسانی محمد(1391). ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی، پژوهش های کارردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش 1.

محمدی، ناهید(1384). تشریح مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری،: روزنامه همشهری، سال سیزدهم: شماره 3730.

نظری رسول. احسانی محمد.گنجویی  فریده اشرف. قاسمی حمید(1391). اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثر بخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی. (16).

Guo, K. and Sanchez, Y(2009). Work place Communication. In N. Borkowski., Ed, Organizational Behavior, Theory and Design. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Moein far Hameid. Nazari Rasool. Yektayar Mozafar(2013). Structural equations modeling of fundamental communication skills with occupational satisfaction and its role on organizational commitment of the sport organizations. European Journal of Experimental Biology, 3(5).

Naguyen, L., and Shanks, G. (2009). “A framework for understanding creativity in requirements engineering”. Information and software technology. (51).

Nazari R. Ehsani M. Ganjouei A. Ghasemei H(2012). Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers. African Journal of Business Management .6 (27).

Nazari N. Naseri M(2014). The model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization. Research in Sport Management and Psychology, (1).

Sullivan Philip(2004). Communication Differences between Male and Female Team Sport Athletes. Communication Reports. Academic    Research Library;17(2).

Poczwardowski A. Barott J. Henschen K(2002). The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology. (33).

Yukl Gary(2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly.