تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی بود. از این رو تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی، از نظر ماهیت همبستگی و از نظر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران سازمان های ورزشی استان اصفهان بودند که 140 نفر از مدیران ورزشی به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت ارتباطی(91/0) و پرسشنامه استقرار شبکه مدیریتی کلارک (87/0) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS برای تحلیلهای آماری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی رابطه وجود دارد، همچنین مولفه بازخوردی سهم بیشتری در پیش بینی شبکه مدیریتی کلارک دارد(0.05 ≤ p). به طور کلی می توان اذعان نمود مهارت های ارتباطی بر استقرار شبکه مدیریتی کلارک موثر بوده و سبب بهبود روند مدیریتی مدیران سازمان های ورزشی و رسیدن به اهداف سازمان با درصد بالایی از بهره وری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between managers' communication skills with the Clark Network Management between sports Managers

چکیده [English]

Abstract:
The aim of present study was Analysis of the relationship between managers' communication skills with the Clark Network Management between sports Managers. The study is based on the functional purpose, the nature of the relationship and the survey was conducted. The population of this research were the managers of sports organizations Isfahan, 140 sports executives stratified random sample was selected. Measuring Research was communication skills (0.91) and inventory management network Clark (0.87) questionnaires. Descriptive and inferential statistical methods using SPSS software was used for statistical analysis. Results showed that communication skills and the management network Clark among sports executives there, the feedback component is greater share of forecast management network Clark (0.05 ≤p). It is generally acknowledged to be effective communication skills on the management network Clark and improved management of sports organizations and achieve a high level of productivity of the organization.
Key words: Clark Management, Communication Skills, Leadership Style, Managers, Sports Organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clark Management
  • Communication Skills
  • Leadership style
  • Managers
  • sports organization

آقایی، م.غ محرم زاده، م.؛ وحدانی، م.؛ حسین پور، ا. (1392). "ارتباط سبک­های رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیم­های منتخب دانش آموزی پسر شهر ارومیه". مطالعات روانشناسی ورزش. شماره 30.

تجاری ف.؛ شیخعلی زاده م. (1392). "تأثیر رهبری تحولگرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی". مجله مطالعات مدیریت ورزشی. (17).

رابینز، ا.؛ جاج، ت (1389). "رفتار سازمانی". ترجمه: مهدی زارع و اگبر فرهنگی. جلد دوم.

گودرزی م.؛ نظری ر.؛ احسانی م. (1391). "ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت­­های ارتباطی بر مهارت­های مدیریتی مدیران ورزشی". پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش.

نظری ر.؛ احسانی م.؛ گنجویی ف.؛ قاسمی ح. (1391) "رابطه ارتباطات بین فردی بر اثر بخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران". مطالعات مدیریت ورزشی. (16).

نظری ر.؛ احسانی م.؛ گنجویی  ف.؛ قاسمی ح. (1392). "ارائه مدل معادلات ساختاری اثرات مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران سازمان­های ورزشی". مجله مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ؛ 5 (4).

نوروزی سید حسینی، ر؛ کوزه­چیان، هـ؛ احسانی، م؛ فیض عسکری، س. (1391). "ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمشیربازان نخبه ایران". مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14.

Clark. B. R. (2004). "Delineating the character of the Enterprenurial University, Higher Education Policy". Policy Futures in Education December  Vol: 17.

Kounenou, K.,  Aikaterini, K.,  & Georgia, K. (2011). "Nurses’ communication skills: Exploring their relationship with demographic variables and job satisfaction in a Greek sample". Social and Behavioral Sciences. Vol. 30.

Larsen, S., Marnburg, E., &Ogaard, T. (2012). "Working onboard - Job perception, organizational commitment and job satisfaction in the cruise sector". Tourism Management, Vol. 33.

Nazari, N., Emami, F., and Yektayar, M. (2013). "Structural equations modeling of the effect communication skills onmanagerial skills and its role on organizational culture in sport organization". European Journal of Experimental Biology, 3(3).

Nazari N., Naseri M.(2014). "The model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization". Research in Sport Management and Psychology, 2, (1).

Nauman, Sh., Mansur Khan, A., Ehsan, N. (2010). "Patterns of empowerment and leadership style in project environment", International Journal of Project Management 28.

Poczwardowski A., Barott J., Henschen K. (2002). "The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study". International Journal of Sport Psychology (33).

Sullivan, P. (2004). "Communication Differences between Male and Female Team Sport Athletes". Communication Reports; summer; 17, 2; Academic. Research Library.

Weiss, W.M., Halupnik, D. (2013). "Commitment to strength and conditioning: a sport commitment model perspective". Journal of Strength & Conditioning Research, 27(3).

Williams, A., & Garrett, P(2002). "Communication Evaluations across the Life Span: From adolescent Storm and Stress to Elder Aches and Pains". Journal of Languageand Social Psychology, Vol. 21, No.2.

Yukl, G. (2008). "How leaders influence organizational effectiveness". The Leadership Quarterly, 19.

Zaccaro, S.J., Rittman, A.L., Marks, M.A., (2001). "Team leadership". Leadership Quarterly, 12.

Zargar, T. Nazari, R. Nasiri, M. (2013). Designing the model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization. Research in Sport Management and Psychology, Volume 2, Issue 1.