نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به شیوع چاقی و اضافه وزن و اثربخشی احتمالی تبلیغات رسانه‌ای بر خرید کالاهای ورزشی موثر بر کاهش وزن، پژوهش حاضر در صدد است تا نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون، رادیو و مطبوعات را بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن در دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی مورد بررسی قرار دهد. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر 48 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی و 48 دانشجوی دختر رشته غیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز رشت بودند. روش پژوهش توصیفی و گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تبلیغات رسانه‌ای بر میزان خرید کالاهای موثر بر کاهش وزن، اصفهانی و همکاران (2012) با پایایی 79/0 بوده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقش رسانه بویژه تلویزیون بر آگاه‌سازی افراد نسبت به کالای ورزشی مطلوب بود، اما رادیو و مطبوعات نامطلوب بود. همچنین میزان نقش رسانه، در متقاعد ساختن و اقدام به خرید کالاهای ورزشی نامطلوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of media advertisements on purchase of losing weight sport products: Considering the sight of female physical education and non physical education students

نویسندگان [English]

  • abbas asadi
  • Morteza Rezaee Soufi
چکیده [English]

With regard to prevalence of overweight and possible effectiveness of media advertisements on purchase of losing weight sport products, the current study survey the role of advertisements mass media such as TV, radio and journals on purchase of losing weight sport products in female physical education and non physical education students. The participants were 48 female physical education and 48 female non physical education students from the payame noor university, center of Rasht. The research method was designed based on descriptive study and data collection by using purchase of losing weight sport products questionnaire, Esfahani et al (2012) with reliability of 0.79. The results indicated that, the role of the media especially TV in informing about the people awareness was desirable, but there were undesirable for radio and journals. Also, the media's roles in convincing individuals and in buying toward losing weight sport products were undesirable. sport products were undesirable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport products
  • TV
  • Radio
  • Journals

آقاپور، مهدی و زارع پور، ساجده (1391). "فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه: ارزیابی ده مقاله و پایان­نامه". مجله جهانی رسانه، 7 (1).

حکیم آرا، محمدعلی (1390). ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ. انتشارات سمت.

رمضانی خلیل آبادی، غلامرضا (1372). "بررسی انگیزه­های افراد شرکت­کننده در ورزش­های همگانی شهر تهران". پایان­نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

روشندل اربطانی، طاهر. (1386). "تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". حرکت، 33.

روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید (1389). "تحقیقات بازاریابی"، نگرش کاربردی، انتشارات سمت.

قره، محمدعلی؛ قلیپور، نگار و آنت، زینب (1392). "بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. 1 (2).

کشاورز، عیسی (1390). "تبلیغات و فرهنگ"، انتشارات سیته.

محمدیان، محمود (1388). "مدیریت تبلیغات"، انتشارات حروفیه.

مرادی، مهدی، هنری حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390)." بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی". نشریه مدیریت ورزشی، 9.

میرا، سیدابوالقاسم و کریمی، هریسی ساناز (1391). "بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مطالعه موردی برند پارس خزر)". مدیریت بازرگانی 4(4).

Dhonde, B.M., & Patil, V.N. (2013). "Role Of Mass Media In Progress Of Physical". Indian Streams Research Journal. 2(8).

Esfahani F., Sardar MA., Hassannezhad Kashani B. (2012). "Relationship between media advertisements and purchase of losing weight sport products in iran". World Applied Sciences Journal. 17 (7).

Ghazalian F., Hakemi L., Pourkazemi L., Akhoond M., Ahmadi M. (2014). "Effects of different amplitude of whole body vibration training on performance". Sport Sciences for Health, in press.

Gerbner. (1978)."Cultural indicators", Journal of communication, No. 28.

Meenaghan T. wolfe R and Sulivan P. (2002). "The sport network: insight into the shifting balance of power". Journal of business research, No. 55.

Neumann E. Noel, (1977)."Turbulences in the Climate of opinion. Methodological applications of the sprial of silence theory", public opinion quarterly, Vol 41, No. 2.

Scott, R. (2001). "Institutions and organization", sage publication.

Wilmore JH, Costill DL, Kenney WL. (2008). Physiology of sport and exercises. Human Kinetics.