مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مجری برنامه های ورزشی شبکه استانی کردستان

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی براساس پوشش رشته های مختلف ورزشی بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت میدانی توسط محقق انجام گرفت. جامعه آماری سیمای استان های کشور بود. به ترتیب استان های کردستان و خوزستان، از شمال شرقی و جنوب شرقی به ترتیب استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و در مرکز هم استان تهران انتخاب گردید. برنامه های ورزشی این شبکه های تلویزیونی به صورت تصادفی انتخاب و در مجموع برنامه های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق برگه کدگذاری که شامل 148واحد تحلیل می باشد اقدام به کدگذاری برنامه ها گردید و سپس از روش آماری کیفی کای اسکوار برای انجام معادلات آماری و نرم افزار spss نسخه 16 برای مقایسه ها در این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب بر اساس پوشش رشته های ورزشی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد. در میان رشته های ورزشی فوتبال با( 3/8 % ) بیشترین پوشش را نسبت به سایر رشته های ورزشی به خود اختصاص داد. سیمای استان ها با توجه به جایگاهی که در نزد مردم دارند می توانند با پوشش متوازن و نگاهی عادلانه به پدیده فراگیر ورزش نقش ارزنده ای را در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و جذب مخاطبین ورزشی نسبت به سایر رسانه های جمعی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare local media sports content application with an emphasis on sports coverage

نویسنده [English]

  • hamed nazarvaisi 1
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the content of sports programs on local media coverage was different sports. The research method in this study is applied and the quality strategy through content analysis and the field was conducted by the researcher.north-eastern and south-eastern provinces of Khorasan and Sistan-Baluchestan, respectively, and in the center of Tehran Province were selected. Athletic programs network television programs of each randomly selected and a total of three weeks were studied. Qualitative data obtained from the chi-square statistical equations for spss version 16 software was used for comparison in this study. The results show that the content of selected provincial sports television networks are based on coverage of sports, there are significant differences. So the total sports program aired on 327 for four months researching the sport of football (8/3%) Maximum coverage than other sports fields and dedicated to the sport of basketball and handball (4/6%) and (2/8%) respectively in second and third. More sports programs with statistically equal (77/1%) displayed a combination of sports and other sports have not paid attention to. At the time the study was broadcast Live Football match and other sports competitions not covered. TV provinces according to their position in the eyes of the people they cover a fair and balanced look at the phenomenon an important role in sports, information about of the sport and engagement than other media have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV provinces
  • local media
  • Sports
  • content analysis

اندرسون، فیل (1389). "روزنامه نگارى ورزشى". ترجمه حمید قاسمی و همکاران. انتشارات علم و حرکت. ص 139.

بارفروش، احمد (1387). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه دوم سال 87". دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جعفری مقدم، سعید (1381). "ورزش رسانه­ای". فصلنامة فرهنگ عمومی، شمارة 30.

رهنما، بهروز (1382). "تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت 19:45". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

شکرانی، ابراهیم (1386). "ارزیابی وضعیت ورزش در سیما". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

عنایتى شبکلائى، على و همکاران (1391). "نقش تلویزیون در همگانى شدن فوتبال در ایران". فصلنامه علمی پژوهشى پژوهش­های ارتباطی. سال نوزدهم، شماره 1 (پیاپی69)، بهار 1391، صص 101-71.

عسکری، بهمن؛ قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). "مطالعه محتوای کمی برنامه­های ورزشی شبکه سه سیما". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی. سال هجدهم، شماره4، زمستان 1390، صص151-135.

قاسمی، حمید (1386). "بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور". رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

قاسمی، حمید، تجاری، فرشاد و کشکر، سارا (1387). "فعالیت­های رسانه­ای در ورزش". تهران: بامداد کتاب، ص 56.

کبیری مقدم، محمدرضا (1384). "تحلیل محتوای خبرهای چاپ شده در روزنامه­های ورزشی شش ماهه دوم سال 1383". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

کردی، محمدرضا (1386). "بررسی نقش رسانه­های جمعی در ورزش کشور". طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید و نعمتی انارکی، داود (1391). "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های ارتباطی. سال نوزدهم شماره 1، صص 155-135.

گیدنز، آنتونی (1385). "جامعه شناسی"، ترجمه منوچهر صبوری. تهران، نشر نی.

مرادعلی، مهدی (1384). "تحلیل محتوای اخبار ورزشی بخش خبری ساعت 21". پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات. دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

مرادی، مهدی؛ احمدی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب؛ احمدی، علی­رضا و مرادی، ستار (1389). "بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه­های ورزشی از دیدگاه متخصصان رسانه­ای و ورزشی". نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی، بهار 1390. صص 39-23.

مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390). "بررسی نقش چهارگانة رسانه­های ورزشی در توسعة فرهنگ ورزش همگانی". نشریه مدیریت ورزشی، شماره9، صص 180-167.

مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی­نژاد، مهرعلی، احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد (1390). "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی. سال نوزدهم، شماره 69، صص 53-39.

Louise Gee, B. (2009). “Sport media decision-making in France: How they choose what we get to see and read”. At Massey University, Manawatu New Zealand.

Messner, M, A. Cooky, C. (2010). “Gender In Televised Sport: News and highlights shows, 1989-2009”. Center for feminist research, University of Southern Claifornia.

Owen, Jim. (2007). “Television sport production”.Focal press. US.

Pateching, R. (2006). “Sport Rules – OK? A Study of Media Usage in 2005. Faculty of Humanities and Social sciences”. Bond university, roger – pateching@bond.edu.au.

Ran , W. & Leung , L. (1998). “Owning and Using New Media Technology as Predicators of Quality of Life”, Telematics and Informatics, 15. pp 237-281.

Sinclair, L. (2006). “When it comes to popularity”, Aussie rules. The Austaralian, p 4.

Woman’s Sports Foundation UK. (2006). “Environment, Communications, Information Technology and the Arts References Committee About time!”, Women in Sport and Recreation in Australia.