دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز 1395، صفحه 1-70 
1. بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی

صفحه 11-20

حسین عیدی؛ اکرم قبادی یگانه؛ فرهاد نظری