بررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی از رسانه های نوشتاری در لیگ چهاردهم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده

فوتبال پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در اغلب کشورها محسوب می شود، تا آنجا که بسیاری از کشورهای جهان آن را ورزش ملی خود قرار داده اند. محققان هزینه های زیاد تیم های ورزشی و کسب منابع مالی برای باشگاه ها را حیاتی تلقی می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های جمع آوری شده این پژوهش ثانویه بوده و از طریق جداول پایانی لیگ فوتبال ایران و مدارک معتبر سازمان لیگ فوتبال در ارتباط با هزینه های تیم های موجود در لیگ چهاردهم توسط رسانه های نوشتاری به دست آمد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1393-1394 به تعداد 16 باشگاه بود. تجزیه و تحلیل داده های بوسیله آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بین دو متغیر هزینه و رتبه لیگ برتر فوتبال کشور رابطه معنادار معکوس وجود دارد بدن معنا که هرچه هزینه های تیم ها در لیگ بالاتر رفته است رتبه تیم ها در لیگ کاهش پیدا کرده است و پیش بینی ها نشان گر این است که حدود 24 درصد تغییرات در رتبه در لیگ برتر فوتبال مرتبط با هزینه های لیگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the cost and rank in the Premier League football clubs (Case Study Printed media in League XIV)

نویسنده [English]

  • abbas shabani
چکیده [English]

Football is the most popular sport in most countries, so much so that many countries have made it their national sport. They cost a lot of sports teams and financial resources are crucial for the club. The aim of this study was to investigate the relationship between cost and rank League clubs Iran. Analytic study method in terms of data collection and the target field is applied. This research was secondary data collected through the final tables of the Football League Football League Iran and valid documents in relation to the cost of teams were Printed media in fourteenth in the league. The study population consisted of all the clubs in the Premier League football club in Fsl1393-1394 to 16. Analysis of the data by descriptive test and Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation and regression testing was conducted. The results showed that the variable cost and rank League between the two countries there is an inverse relationship between the body, meaning that the cost is higher ranked teams in the league team in the league has fallen and projections indicate that this is 24% related to the cost of changes to the rank of Major League Soccer league.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football
  • price
  • Rating
  • league
  • Media
احسانی، محمد و همکاران (1387). "بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان"، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره.، ص 14.

الهی، علیرضا (1387). "موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران". رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 58.

ساعتچیان، وحید و الهی، علیرضا (1389)." اولویت­بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه­ها و عوامل مؤثر بر حضور هواداران: مطالعه موردی شهرآورد تهران"، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی، تابستان 90، تهران، ص 5.

سلیمانی دامنه، جهانگیر؛ حمیدی، مهرزاد و سجادی، سید نصرالله (1393)." ارزیابی عملکرد تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و ."DEA مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (22)، صص 105-126.

صداقتی و همکاران (1389). "بررسی مزایا و معایب خصوصی­سازی و جذب سرمایه در ورزش سه گانه ایران". مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ورزش سه گانه، ص 89.

طرح جامع ورزش کشور  (1382). "مطالعات تفصیلی توسعه منابع مالی"، سازمان تربیت بدنی.

فلاحی، احمد (1388). "مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال"، نشریه حرکت، شماره 2، صص 247-270.

معماری، ژاله (1386).  "تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور"، رساله دکتری، دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی، ص 49.

Albert, P. & Koning. R. H. (2008). “Statistical thinking in sports”. New York. Chapman and Hall/CRC. Taylor and Francis Group.

Barros C., Assaf A. & Earp F. S. (2009).  “Brazilian Football League Technical Efficiency: A Bootstrap Approach”, School of Economics and Management, (27): p 23.

Chang, Y. M., Sanders, S. (2010). “Pool revenue sharing, team investments and competitive balance in professional sports: a theoretical analysis”. Journal of sport economics, 10(4), pp 409-428.

Halicioglu, F. (2006). “The impacts of football point systems on the competitive balance: evidence from some European football leagues”. Rivista di diritto economic dello sport, Vol. 2, No. 2, pp 67-76.

Michie, J. and C. Oughton. (2005). “Competitive balance in football: an update”. London: the sports Nexus, p 3.

Ray S. C. (2004). “Data envelopment Analysis”, Cambridge University press, pp 20-32.