ارزیابی و رتبه بندی رسانه‌های ورزشی از زوایه دید دانشجویان بر اساس روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده

چکیده
رسانه‌های ورزشی نقش مهمی را در توسعه، آموزش و فرهنگ سازی کشور ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی رسانه‌های ورزشی می‌تواند به تدوین و ترویج استاندارهای رسانه‌های ورزشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها کمک نماید. از این رو در این مطالعه تلاش می‌شود ابتدا شاخص‌هایی که در فرآیند ارزیابی رسانه‌های ورزشی نقش دارند شناسایی شود و سپس به ارزیابی و اولویت بندی رسانه‌های ورزشی مختلف پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی می‌باشد. برای انجام پژوهش از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارهای SPSS، Expert Choice، و ٍExcel استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کلانشهر تهران می‌باشند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان معیارهای پژوهش هشت معیار به وسیله تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته شد که بر اساس نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی صحت اطلاعات و توجه به مسائل فرهنگی و ارزشی بیشترین وزن را کسب کرده‌اند. همچنین از میان گزینه‌های پژوهش نیز بر اساس نظر دانشجویان وب سایت‌های ورزشی و شبکه‌های ورزشی تلویزیون به ترتیب بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and ranking the sports media from the point of view of students on the basis of multi-criteria decision-making methods

نویسنده [English]

  • Mohammad Sabet Motlagh 1
چکیده [English]

Abstract
Sports media plays an important role in the development, education and culture of the country. The evaluation of the sports media can help to develop and promote sports media standards and identify strengths and weaknesses them. Therefore, in this paper we will attempt to identify the various criteria that has role in the process of evaluating sports media and then evaluate and prioritize the various sports media. Research method is Practical and descriptive. To conduct this study, confirmatory factor analysis and multi-criteria decision making methods along with the SPSS, Expert Choice, and Excel is used. The study population is students of Tehran Metropolis. The results show that eight criteria from among of research criteria approved by factor analysis. Based on Analytical Hierarchy Process the Information accuracy and cultural issues and values have gained the most weight. Among of the research alternatives also sports websites and TV sports network dedicated to the highest rank.
Keywords: sports media, Assessing, Factor Analysis, multi-criteria decision-making, AHP, Topsis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports media
  • Factor Analysis
  • multi-criteria decision-making
  • AHP
  • TOPSIS

آذر، عادل و رجب زاده، علیرضا (1389). "تصمیم­گیری کاربردی رویکرد MADM"، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.

سلطان حسینی, محمد؛ سلیمی، مهدی؛ قاسمی، حمید و ترکیان ولاشانی، سمانه (2013). "به­کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت­بندی موانع رشد اخلاق حرفه­ای در رسانه­های ورزشی". نشریه مدیریت ورزشی، 5(3)، صص 137-159. 

قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). "نقش اعتماد به رسانه­های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار". فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزش، 2(5)، صص 75-89.

قدسی پور، حسن (1388). "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، چاپ هفتم.

محمدی، سردار و اسماعیلی، نرگس (1391). "اولویت بندی رسانه­های تبلیغاتی بر مبنای مدل AIDA با روش AHP در بخش تولیدی صنعت ورزش". مطالعات مدیریت ورزشی، 4(15), صص 77-91.

هنری، حبیب؛ احمدی، سید عبدالحمید و مرادی، مهدی (1391). "بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی". مطالعات مدیریت ورزشی، 4(15)، صص 145-158.

Bakar, M. N. B. A., & Trolan, E. J. (2013). “PSU-USM International Conference on Humanities and Social SciencesThe Impact of the Media on Gender Inequality within Sport”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 91, pp 215-227. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.420

Deng, W., Sousa, A. A., Agante, P., & Gouveia, L. B. (2014). “Communication Model for Sports Media Web Portals. AASRI Procedia”, 8, pp 44-49. doi:http://dx.doi.org/ 10.1016/j. aasri. 2014.

Kline, R.B. (2010). “Principles and practice of structural equation modeling”, (3rded.). New York: GuilfordPress.

Lim, J. S., Hwang, Y., Kim, S., & Biocca, F. A. (2015). “How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment”. Computers in Human Behavior, 46, pp 158-167. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.013

Ludwig, M., & Schierl, T. (2013). “Sport, media and migration: use of sports media by Turkish migrants and its potential for integration. Sport in Society”, 16(1), pp 94-105.

Tavakolli, M., Najafi, A., & Ramezani, Z. N. (2013). “Studying role of mass media in sport development”. Advances in Applied Science Research, 4(4), p 49.