مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه کارآمدی دوره های آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان مدیریت ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در دانشگاه پیام نور بودند. حجم نمونه شامل 84 نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بودند که به صورت هدفمند و غیر تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رستگار پور و گرجی زاده (1390) استفاده شد که روایی آن، توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ( 93/0 = آلفا) تایید شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون تی تک متغیره) استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق حاضر نشان داد که تمامی مؤلفه‌های کارمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور به جز کیفیت دسترسی دانشجویان به واسط کاربر و کارآمدی تمرین و تکالیف ارائه شده در یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مدیریت ورزشی کارآمد و مطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effectiveness of E-Learning Courses in Payame Noor University

چکیده [English]

The aim of this research was to study the effectiveness of e-learning courses in Payam Noor University from the perspective of sport management students. The research method was descriptive and survey. The Statistical Society of this study were master science of sport management students in PNU. The sample consisted of 84 students of sports management that was selected through random sampling. To collect data was used a standard questionnaire (Rastegarpor and Gorjozade,1390). The validity of questionnaire was verified by using comments of experts in sport management and the reliability of the total questionnaire was found to be (α = 0.93) according to Chronbach’s alpha. For data analysis were used descriptive and inferential statistics (T- test) . The results and findings of this study showed that all components of e-learning courses in Payam Noor University was efficient and desirable, except quality of access to the user interface and effective exercises and assignments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • E-Learning
  • Payam Noor University

اکبری پورنگ، محمد؛ جعفری­ثانی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضا و کارشکی، حسین (1391). "ارزیابی کیفیت الکترونیکی در دانشگاه­های ایران بر اساس جهت­گیری­های برنامه درسی و تجربه مدرسان". فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 66، صص 97-75.

جهانیان، رمضان و اعتبار، شکوفه (1391). "ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه­های تهران از دیدگاه دانشجویان". فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره چهارم، صص 65-53.

حسن­زاده، علیرضا و کنعانی، فاطمه (1389). "ارائه چهارچوبی برای عوامل مؤثر در سنجش موفقیت سیستم­های یادگیری الکترونیکی". پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، تهران.

ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن و احمدی، فضل الله (1388). "نگرش اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران به تدریس از نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی". مجله دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (حیات)، 15(40)، صص 39-31.

ربیعی، مهدی؛ محبی امین، سکینه و حاجی­خواجه­لو، صالح رشید (1389). "ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد". مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 4، شماره 1، صص 36-29.

رستگارپور، حسن و گرجی­زاده، سحر (1391). "ارزیابی کارآمدی دوره­های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران". فصلنامه اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال دوم، شماره سوم، صص 30-5.

زارعی زاروکی، اسماعیل (1387). "سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی". سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی، تهران.

شریعتمداری، مهدی و ملکانیان، صدیقه (1389). "ضرورت و نقش آموزش الکترونیکی در ارتقاء فرایند یاددهی یادگیری دانشجویان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه". پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، تهران.

صفایی، زهرا؛ عمادی، علیرضا و طاهری، مریم (1390). "بررسی میزان رضایت­مندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه­های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1390". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. دوره هفتم، شماره 2(6)، صص 20-13.

فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمد حسن و ربیعی، مهدی (1390). "ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه­موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)". فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال اول، شماره چهارم، صص 21-6.

قائدی، بتول؛ عسگری، مجیدعلی و عطاران، محمد (1386). "ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت". دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک. تهران.

کشاورز، محسن؛ رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره (1392). "در تحقیق خود با عنوان بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت­حیدریه، دوره اول، شماره 2، صص 22-13.

یزدانی، فریدون؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ زندی، بهمن؛ علی­پور، احمد و زارع، حسین (1389). "ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث". فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه­های نوین تربیتی. 6(3)، صص 183-137.

Brewer EW. (2003). “Moving to online making the transition from traditional instruction and communication strategies”. Mashayekh F, Bazargan A. 2nd  Ed. Tehran, Agah Publication 2003; chaps 2-4: pp 16-74.

Buckley KM. (2003). “Evaluation of classroom-based, Web-enhanced, and Web-based distance learning nutrition courses for undergraduate nursing”. J Nurs Educ. 2003; 42(8): pp 367-370.

Choy, H. (2003). “A Problem-based Learning Trail on the Internet Involving Undergraduate Nursing Students”. Nurs Education, 42(8), pp 359- 630.

Jefferson, R. N, & Arnold, L. W. (2009). “Effects of virtual education on academic culture perceived advantages and disadvantages”. US-China Education Review, 6(3), pp 61- 66.

Khan B.H. (2000). “A framework for Web-Based Learning. Englewood Cliffs”‚ NJ:Educational Technology Publications.

Nneka Eke, H. (2011). “Modeling LIS students intention to adopt e-learning: A case from University of Nigeria Nsukka”. Nigeria: Library Philosophy and Practice.

Ong, C.S, Laia. J.Y. (2004). “Factors affecting angineers acceptance of asynchronous e-learning systems in high-tech companies information and management”. Available at: http:// www. wrhambercht.com/research/coverage/e-learning. Accessed Jan 10, 2004.

Rosenberg M.J. (2002). “E-Learning Strangles for Delivering Knowledge in the Digital Age”. USA; New York: McGraw Hill.

Thurmond VA. (2003). “Defining interaction and strategies to enhance interactions in Web-based courses”. Nurse Educ; 28(5): pp 237-41.