بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه رازی

2 مربی/دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجو/ دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه استفاده از ستارگان ورزشی در بازاریابی و تبلیغات کالاها در بسیاری از برنامه‌های بازاریابی باشگاه‌ها‌ قرار گرفته است. ستارگان ورزشی بعنوان گروه‌های مرجع با توجه به قابلیت‌های ویژه و منحصر بفرد خود می‌توانند باعث ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولی خاص گردند. هدف از این پژوهش بررسی عواملی است که در تبلیغات برند ورزشکار مؤثر هستند. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان و نخبگانی بود که در زمینه برند فعالیت داشتند. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری گلوله‌برفی تعداد 200 افراد در این مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشتمل بر 33 سوال و دارای ده خرده مقیاس بود. از آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و جداول فراوانی) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی و آزمون فریدمدن) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تخصص ورزشی ورزشکار بیشترین میزان اهمیت و الگوی نقش کم اهمیت‌ترین را در برند ورزشکاران داشت. سایر ابعاد به ترتیب شامل: سبک رقابت، منش ورزشی، رقابت جویی، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب اندام، سبک زندگی و الگوی نقش بود. بنابراین بازاریابان و مدیران ورزشی می‌توانند از ورزشکاران متخصص در جهت ساخت برند ورزشکار و موفقیت تبلیغات بهره جویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify of sport’s stars brand in the Advertising show

چکیده [English]

Nowadays, using of sports stars in marketing and advertising of goods is located in strategic marketing programs in many clubs in the world. Sports stars as reference groups according to their specific and unique capabilities could encourage consumers to use the product to be produced. The aim of this study was to investigative the factors of the brand athletic which are effective. The study population included all experts and elite sport management. For this purpose, using snowball sampling 200 individuals participated in this study. Questionnaire was used for research, have ten subscales. Descriptive (frequency, mean and frequency tables) and inferential statistics (Cronbach's alpha, factor analysis and Frydmdn test) were used to analyze the data. The findings showed that exercise expertise is the most important factors in athletes. Other dimensions were as competitive style, sporting character, competitiveness, physical attractiveness, symbols, fitness, and lifestyle and role models .So marketers and brand managers to develop specialist athletes playing sports can benefit athletes and the success of advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor Analysis
  • Athletic
  • Brand

رسولی، سید مهدی؛ ساعتچیان، وحید؛ الهی، علیرضا (1391). "پیش­بینی توان صحه­گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان"، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24، صص 59-74.

Ohanian, R. (1990). “Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness”, Journal of Advertising, 19(3), pp 39-52.

Summers, J., & Johnson Morgan, M. (2008). “More than just the media: Considering the role of public relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectations, Public Relations Review, 34(2), pp 176-182.

Till, B. (2001). “Managing athlete endorser image: The effect of endorsed product”, Sport Marketing Quarterly, 10, 35-42.

Premeaux, S. (2005). “The attitudes of middle class male and female consumers regarding the effectiveness of celebrity endorsers”, Journal of Promotion Management, 11(4), pp 33-48.

Varsha, J., Roy, S., Sudha, M., & Daswani, A. (2010). “How Celebrity Are Used in Indian Television Commercials”, Vikalpa: The Journal for Decision Makers, 35(4), pp 45-5.

Arai, A., Jae Ko, Y., & Ross, S. (2014). “Branding athletes: Exploration and conceptualization of athletes brand image”,  Sport Management Review, 17(2): pp 97-106.

Arai, A. Jae Ko, Y.,  & Kaplanidou, K. (2013). “Athlete brand image: Scale development and model test”, European Sport Management Quarterly, 13(4), pp 383-403.

Ross, S., James, J., & Vargas, P. (2006). “Development of a scale to measure team brand associations in professional sport”, Journal of Sport Management, 20, pp 260-279.

Wu, Sh. H., Daphne Tsai, C. Y.,  & Wung, P.  (2012). “The Relationships between Sports Star Endorsements and Advertising Effect”, Journal of Chinese Management. Review. 4 (15), pp 1-14.

Muda, M., Musa, R., Mohamed, R., & Borhan, H. (2014). “Celebrity Entrepreneur Endorsement and Advertising Effectiveness”, Journal Social and Behavioral Sciences. 130: pp 11-20.

Prakash, J.,   & Shamala, R. (2014).  “Sports Celebrity Endorsements on TV and its Impact on Youth”, International Journal of Humanities and Social Science Invention. 3 (3), pp 1-8.

Aziz, S., Ghani, U.,  & Niazi, A. (2013). “Impact of Celebrity Credibility on Advertising Effectiveness”, Journal of Commerce and Social Sciences. 7 (1), pp 107-127.

Solomon, M., Bamossy, G. & Askegaard, S. (2002). “Consumer behaviour: A European perspective”, 2nd (Eds), UK: Prentice Hall Europe.

Mukherjee, D. (2009). “Impact of celebrity endorsement on brand image”, Social Science Electronic Publishing, August (6), pp 2-35.

Biswas, D., Biswas, A., & Das, N. (2006). “The differential effects of celebrity and expert endorsements on consumer risk perceptions: The role ofconsumer knowledge, perceived congruency, and product technology orientation”, Journal of Advertising, 35(2), pp 17-31.

Muda, M., Musa, R., & Putit, L. (2010). “Determinants of attitude toward celebrity-endorsed advertisements: a conceptual model”, In Science and Social Research (CSSR) 2010 International Conference, pp 635-640.

Thomson, M. (2006). “Human brands: Investigating antecedents to consumers’ strong attachments to celebrities”, Journal of Marketing, 70(3), pp 104-119.