ارتباط فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول تربیت بدنی دانشکده فنی کشاورزی مراغه

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی‌- همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران(آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) تشکیل می‌دهند که تعداد کل آنها 462 نفر می‌باشد. برای نمونه تحقیق هم 214 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از 3 پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات کارگر(1393)، ساختار سازمانی رابینز(1995) و پرسشنامه مدیریت مشارکتی نظری کمیشانی(1384) استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد: بین فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران تاثیر دارد. نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ارائه مدل رابطه بین فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی از نیکویی برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری کلی اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ساختار متناسب و دارای پیچیدگی، رسمیت و تمرکز مناسب زمینه مشارکت بیشتر و فعال‌تر کارکنان و شکوفایی خلاقیت‌ها را ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation of information technology with organizational structure and participative management from the viewpoints of employees of the department of sport and youth in northwest of Iran

چکیده [English]

The aim of this research was study of the the relation of information technology with organizational structure and participative management from the viewpoints of employees of the department of sport and youth in northwest of Iran. The research method was correlative-descriptive and the statistical population included all the employees of department of sport and youth in northwest of Iran (East Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil) that total number of them were 462 persons. For sample, 214 persons were selected by using clustered and random sampling method. for collect information were used from three standard questionnaires from workers' information technology (1393), Robbins' organizational structure (1995) and theoretical-participative management questionnaire for Komishani (1384). for analyze data were used from Pearson correlation coefficient and regression tests. The results showed: there is meaningful and positive relation between information technology with organizational structure and participative management from the viewpoints of employees of the department of sport and youth in northwest of Iran. also, information technology has affect on organizational structure and participatory management from the viewpoints of employees of the department of sport and youth in northwest of Iran. the results of structural equation modeling showed that the model of the relationship between information technology, organizational structure and corporate governance of the goodness of fit is good. The total result is that using Information Technology and appropriate structure with complexity, formality and right concentration makes more active participation of staff and flourishing creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • organizational structure
  • participatory management
  • Sport and Youth offices

آذری، محمود (1379). "بررسی رابطه بین جو سازمانی و مقاومت در برابر تغییر اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 16.

ابراهیمی نسب، غلامرضا. (1379). "بررسی رابطة تکنولوژی با ساختار سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ص  الف.

امیدی، علی (1385). "بررسی ارتباط ساختار سازمانی و خلاقیت سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صص 25-26.

جدیدی، علی (1392). "رابطه ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، صص 46-48.

خانلری، امیر (1383). "اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، محور 8، ساختار و سازمان، صص 8-10.

خلیفه سلطانی، مرضیه (1386). "بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ص 92.

داودی، بابک (1380). "بررسی ساختار سازمانی فدراسیون فوتبال و ارائه الگوی بهینه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 97.

دسترنج، حکمت اله. (1378). " بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ص 2.

رابینز، استیفن پی (1384). "مبانی مدیریت". ترجمه سید محمد اعرابی، حمید رفیعی، و بهروز اسراری ارشاد(1379)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم، ص 121.

رابینز، استیفن (1381). "تئوری سازمان". ترجمة سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار، ص 22.

رضائیان، علی (1380). "مبانی سازمان و مدیریت".  چاپ اول. تهران: سمت، ص 148.

سعادتمندی، هادی (1383). "بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی و موانع استقرار آن در شرکت ملی فولاد ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ص 5.

شریعت‌مداری، مهدی (1386). "نقش مدیریت مشارکتی در هزاره سوم". ویرایش سوم. تهران: انتشارات فانوس، ص 35.

طوسی، محمدعلی (1383). "مدیریت و مشارکت کارکنان". چاپ چهارم. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ص 77.

عبدوی، فاطمه؛ فرید فتحی، مریم (1395). "رابطه به­کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمان ورزش و جوانان استان   آذربایجان­غربی­". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال سوم، شماره 11، صص 66-76.

عزیزی، بیستون؛ مهرابی کوشکی، علی؛ جلالی فراهانی، مجید (1392). "بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی، دوره پنجم، شماره 3، صص 161-174.

کارگر، غلامعلی (1393). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم­گیری مدیران سازمان­های ورزشی ایران". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم، صص 122-111.

محمدی، سردار؛ اسمعیلی، نرگس (1392). "اولویت‌بندی شاخص‌های فناوری اطلاعات ازنظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه‌های کشور". مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، دوره 1 ، شماره 1، صص 45-53 .

محمدی، سردار، مشرف جوادی، بتول؛ مظفری، سید امیر احمد .(1391). "ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های منتخب ورزشی ایران". دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم (دهم پیاپی) شماره 3(19 پیاپی)، صص 35-15.

محمدیان، فریبا (1388). "تبیین و بررسی شاخصهای خود سازماندهی در سازمان تربیت بدنی و ارائه یک الگوی کاربردی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 85.

مصطفایی، حکیم. (1388). "رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، ص الف.

 

نظری کمیشانی، حمید (1386). "رابطه بین ساختار با مدیریت مشارکتی در گروه صنعتی فارس". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 10.

نقوی، محبوبه؛ هنری، حبیب؛ کارگر، غلامعلی (1392). "موانع به­کارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره 18، صص 112-97.

واعظی، رضا؛ سبزی­کاران، اسماعیل (1390). "بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمند‌سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ـ منطقه تهران". پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، صص 153-178.

Bozbura, F.,T (2007). “Participative management practices in Turkish SME”. Journal of enterprise Information Management; (20)2: pp 209-221.

Catherine, L.W., Pervize  K.,A (2005). “Structure and structural dimension of participative”. based organizations; (7)1:pp 51-62.

Chang, J. Ch (2007). “Information technology organization strucutre andnew product development”. The mediating effect of cross – functional team interaction, engineering management, IEEE, transaction, 54: pp 687-698.

Hennestad, B.,W (2000). “Implementing Participative Man agreement: Transition Issues from the Field”. Journal of Applied Behavioral Science; 36: pp 314-335.

Hunter, J.,D (2002). “Improving organizational performance through the use of effective elements of organizational”. Leadership in Health Services; 15(3): pp 12-2l.

Mendonca, M. A. A., Freitas, F., and  de Souza, J. M (2008). “Information Technology and Productivity: Evidence for Brazili an Industry from Firm-Level Data”.  Information Technology for Development, 14(2): pp 136-153.

Robbins, S.,P (1995). Organization Behavior”. 3nd ed. USA, Prentice-Hall: International Inc, p 72.

Rogers, E.M (2003). “Diffusion of innovations”. (5th Ed.). New York: The Free Press.

Tseng, S. M (2008). “The effects of information technology on knowledge management systems”. Expert systems with applications, Vol. 35, pp 150-160.

Valoyi, E.,G (2000). “Participation in decision making”. Journal of Industrial Psychology; Vol 36: pp 32-38.