دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، تابستان 1396 
6. ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 63-71

نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری