ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی بناب

چکیده

در سال‌های اخیر وب‌ سایت‌ها به یکی از اصلی‌ترین ابزار سازمان‌ها برای ارتباط و ارائه خدمات مناسب به سازمان‌ها، کاربران و ذینفعان خود تبدیل‌شده است؛ که مهم‌ترین هدف آن‌ها ارائه اطلاعات به آن‌هاست. وب‌ سایت نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک دارد. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد برای طراحی و پیاده‌سازی وب‌ سایت از طرف سازمان‌ها توجه بسیار کمی بر ارزیابی عملکرد وب‌ سایت‌های طراحی‌شده است. با توجه به نقش خطیر وزارت ورزش و جوانان در همین راستا هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت وب‌ سایت وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید خبره در مدیریت رسانه‌های ورزشی بودند که تعدادشان 31 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه‌گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق، پرسشنامه­ ی استاندارد ارزیابی وب‌ سایت حقیقی نسب (1387) بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از فرایند تحلیل سلسله ­مراتبی (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice12 استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که قابلیت استفاده 62/0 و جذابیت 38/0 بوده و انسجام بیشترین و تعامل کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment Website of the Ministry of Sport and Youth using Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

 • Nazdar Parvin 1
 • Abolfazl Farahani 2
 • Nahideh Parvin 3
 • Saman Ebrahim Hesari 4
1 Ph.D Student of Sports Management, Payame Noor University
2 Professor of Sport Management, Payame Noor University
3 Ph.D Student in Physical Education, Urmia University
4 MA, Islamic Azad University of Bonab
چکیده [English]

In recent years one of the main websites of organizations the tools to communicate and provide appropriate services to organizations, users and their stakeholders has become. The most important aim to provide information to them. web site plays an important role in advancing the goals of the Electronic Government. Given the crucial role of the Ministry of Sports and Youth The purpose of this study was to assess the quality of the website of the Ministry of Youth and Sports. The population of the study consisted of expert teachers in the management of sports media that number was 31. Due to the low number of population of the entire population were sampled. Measuring instruments in this study, standard questionnaire to assess the true parentage Web (1387), respectively. To analyze the data, analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice12 software was used. The results show that use 0.62 and 0.38 charm and integrity of the highest and lowest weight to interact allocated

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality
 • Website
 • Ministry of Youth and Sports
 • Analytical Hierarchy Process (AHP)
 1. باغبان، حجت؛ تودار، سید رسول؛ سام دلیری، زینب؛ ناصری مالوانی، علیرضا.(1390). ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی و جایگاه وب‌سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم. ص 59-79
 2. جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ محمدی ترکمانی، احسان.(1391). نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی. نشریه پژوهش‌های کاربردى در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 3، ص 43-49
 3. حقیقی نسب، منیژه و تابعین، آزاده. (1387). ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب‌سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی، نشریه مدیریت بازرگانی، ص 21-38
 4. زاهدی، شمس­السادات. (1388). ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها: ابزارها و معیارها، مجله مدیریت توسعه و تحمل،4. ص 5 -16
 5. علیدوستی، سیروس؛ باقری، محمدعلی؛ شهریاری، پرویز )1388). طراحی پایگاه وب دستگاه‌های دولتی (اطلاعات و ارتباطات)، تهران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول
 6. غریبه نیازی، منیره.(1392). ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با دو روش وب کیو ای ام و نمایه ارزیاب وب و مقایسه نتایج آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
 7. فرید­فتحی، اکبر.(1391). ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی منتخب، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 4، ص 17- 36
 8. مانیان، امیر؛ سهرابی یورتچی، بابک؛ شادمهری، نیکتا. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره 1. ص 223-245
 9. معینی، علی؛ موسی خانی، محمد؛ حسن‌زاده، علیرضا؛ فرازمند، عماد.( 1393). ارزیابی وب‌سایت با تجمیع مدل‌های پیشین بر اساس روشی کمی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 4، ص 675-70
 10. Jeff Sauro. (2015). SUPR-Q: A Comprehensive Measure of the Quality of the Website User Experience Vol. 10, Issue 2, pp. 68-86
 11. McClung, S., Hardin, R., & Mondello, M.J. (2004). Marketing  on the web: Collegiate athletic sites. In B.G. Pitts (Ed.), Sharing best practices in spor  marketing: The sport marketing  association’s inaugural book of papers. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.pp35-43
 12. Medyawati, H., Mabruri, A. (2012). Website Quality: Case Study on Local GovernmentBank and State Own Bank in Bekasi City. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(3): 1086-1091.
 13. Smith Chaffey, D. (2005). eMarketing excellence: the heart of e-Business, third edition, elsevier butterworth Heinemann.
 14. Taesoo Ahna, Moonki Hongb* & Paul M. Pedersenc,( 2014). Effects  of perceived interactivity and   web rganization on user attitudes. European Sport Management Quarterly Volume 14, Issue 2. pages 111-128
 15. Won Jae, S. et al. (2007). The Effect of Web Cohesion, Web Commitment, and Attitude toward the Website on Intentions to Use NFL Teams’ Websites. Sport Management Review, 10 (3): 231-252
 16. Youngjin, Hur, Yong, Jae Ko. Joseph, Valacich.(2011). A Structural Model of the Relationships Between Sport Website Quality, E-Satisfaction, and E-Loyalty. Journal of Sport Management, 2011, 25, 458-473