مقایسه ی میزان مصرف رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کمیته روابط عمومی انجمن موج سواری ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علم و فرهنگ

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه­ ی میزان مصرف رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت­ ورزشی است. روش­ تحقیق این پژوهش علی- مقایسه‌ای است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سواد رسانه‌ای رجبی (2013) با آلفای کرونباخ 73/0 و از پرسشنامه مصرف­رسانه‌ای حسنی (2010) با آلفای کرونباخ 80/0 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تفاوت معناداری بین میزان سواد رسانه‌ای، مصرف­رسانه‌ای و سواد بصری در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی وجود ندارد و همه­ ی آن‌ها تنها با اندکی تفاوت، از میزان متوسط و قابل قبولی از سواد رسانه‌ای، مصرف رسانه‌ای و سواد بصری برخوردار هستند. می‌توان از یافته‌های پژوهش استنباط کرد که عملکرد سیستم آموزشی در ارتقای سطح سواد رسانه‌ای دانشجویان ضعیف بوده و به دلیل عدم وجود آموزش‌های کاربردی نتوانسته بین سطح سواد رسانه‌ای دانشجویان رسانه با دیگران تفاوتی ایجاد کند. البته ‌اینکه تمامی آزمودنی‌ها از میزان قابل‌قبول و متوسطی از سواد رسانه‌ای و سواد بصری بهره‌مند هستند، خوب است; اما می‌توان در جهت ارتقای سواد رسانه‌ای آن‌ها به درجات بالاتر نیز کوشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Media Consumption and Media Literacy Among MA Students of Media Management, Sport Management and Sport Media Management

نویسندگان [English]

 • Homa Solouki 1
 • Seyed Abdol Hamid Ahmadi 2
 • Reza Shajie 3
 • Habib Honari 4
1 Head of public relations committee of Iran surfing association
2 Associate Professor of Sports Physiology, Science and Culture University
3 Assistant Professor of Sport Management , Payame Noor University
4 Associate Professor of Sport Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study is The Comparison of Media Consumption and Media Literacy Among MA  Students of Media Management, Sport Management   and Sport Media Management. This study is a  causative-comparative study. For gathering data, Rajabi (1392) media literacy questionnaire and Hasani(1389) media consumption questionnaire was used. And filled out by 90 MA students which 30 of them were studying in major of Sport Media Management, 30 of them were studying in major of Media Management and 30 of   them were studying in major of Sport Management. Reliability of the media literacy questionnaire were computed as 0/73 and media consumption questionnaire were computed as 0/80 using Cronbach-alpha test. There was no significant difference between the amount of media literacy, media consumption and visual literacy among MA students of Sport Media Management, Media Management and Sport Management's majors; and all of them had a moderate amount of them. The results can be concluded that weak performance of the education system was failed in promoting students' media literacy level. And due to lack of practical training on students' media literacy level, educational system also was failed in making a difference between three group of students' media literacy level. All participants had the acceptable and average amount of media literacy, media consumption and visual literacy are good, but we can also try to promote their knowledge of media literacy, media consumption and visual literacy to higher ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Literacy
 • Media Consumption
 • Visual literacy
 • Sport Media Management
 • Media Management
 • Sport Management
 1. Arke, E. T. (2005). Media  Literacy and Critical Thinking: Is There a Connection? doctoral thesis,    Duquesne University. from http://ddc.duq.edu/etd/9. 16.
 2. Ashrafi rizi, H., Ramezani, A., Aghajani, H. & Kazempour, Z. (2013). Survey of media and information literacy of Isfahan University of Medical Science’s students. journal of systems and information services. 2nd year, 2nd number, 17_34. (in Persian)
 3. Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press.
 4. Buckingham, D. (2010). Learning media literacy and contemporary culture. Translated by Hosein Sarafraz. (1st ed), Tehran: Imam Sadiq University, 83. (in Persian)
 5. Cheshmeh Sohrabi, M., Shahin, A. (2012). Comparative study of Media Literacy among Tehran University and Tehran Medical Science University Students. Persian version of Global Media Journal. 7th volume, 14th number, 27_57. (in Persian)
 6. Eyvazi, M.R. (2009). Media Management and Engineering Public Opinion. Psychology Studies Journal. 36th number, 251_ 270. (in Persian)
 7. Gaines, E. (2010). Media Literacy and Semiotics. The United States: PALGRAVE MACMILAN. 4_ 11.
 8. Habibi nia, O. (2003). People and Media Literacy. Hamshari Newspaper. 17th Aban, 3219th number, 22. (in Persian)
 9. Hamedi, M. (2012). Social-Cultural Factors Related to Students' Media Literacy: Case Study: Tehran East Azad University students. Media Studies Journal. 7th year, 1919 number. fromhttp://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4215_1caee28f811b343d636a367ce7d53c41.pdf, 2. (in Persian)
 10. Hanjizadeh, Y. (2010). A survey of Media Literacy among M.A Communications Students of Central Tehran Islamic Azad University. Master's thesis of Communications field, Central Tehran Islamic Azad University. (in Persian)
 11. Hasani, M. (2010). A Survey of the Relationship Between Tehran's Women's Clothing and Makeup and Their Media Consumption. Master's thesis of Communications field, trends of research in communications. Faculty of Islamic Republic of Iran broadcasting. (in Persian)
 12. Kalantari, A., Hasani, H. & Alipour Darvari, A. (2012). Evaluating the Impact of Gender on Media Consumption in Iran: Secondary Analysis of National Survey Data. Journal of Women in Development and Politics. 10th volume, 4th number, 79_99. (in Persian)
 13. Nankeli, M. (2010). Media Literacy Evaluation of Communications' Students in Comparison with Engineering Students of Islamic    Azad University. Master's thesis of Communications field, Central Tehran Islamic Azad University. (in Persian)
 14. Potter, W. J. (2011). Media Literacy (5th ed). Thousand Oaks, California: SAGE Publication. From https://books.google.nl/books?id=hTAII20unzwC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 9.
 15. Potter, W. J. (2010). Recognition of mass media with an approach to media literacy. (Yazidian, A., Nadali, M. & Azadi, P). 131. Tehran: Islamic Research Center of IRIB.
 16. Rajabi, M. (2013). Media Literacy of Public Relations' Managers and   staff of Ministries and Government Agencies of the Country, and     Related Factors. Master's thesis of Communications field, trends of research in communications. Faculty of Islamic Republic of Iran broadcasting. (in Persian)
 17. Sabri, H. (2002). Acquaintance with Communications Knowledge. Place of publication: Tabriz. 1st edition. 146. (in Persian)
 18. Sepasgar, M. (2005). Military Approach to Media Literacy. Journal of research and evaluation. 12th number, 123. (in Persian)
 19. Shahrokh Oskouei, Z. (2008). Survey of the Level of Students' Media Literacy: A Comparison of students' Media Literacy in Engineering and Social Sciences Faculties of Tehran University. Master's thesis of Communications field, trends of research in communications, Allameh Tabataba'I University. (in Persian)
 20. Shokrkhah, Y. (2001). Audiences need to Media Literacy. Research and Evaluation Journal. 8th year, 26number, 79_ 81. (in Persian)
 21. Soleiman, S,. Khosravi, F. & Haddad, Z. (2006). Evaluation of Media Literacy Among University and School Students of Tehran City. Persian version of Global Media Journal. 8th volume, 2nd number, 54_ 72. (in Persian)
 22. Strategic Research Institute. Social and Cultural Research Group. (2008). Media literacy, Articles and lectures. Tehran: The Expediency Council Publication. From http://ertebatatdini.ir/File/52/10/132276_سواد%20رسانه%20ای01.pdf . (In Persian)
 23. Thompson, B. J. (2014). The Media and Modernity: A Social Theory of   the Media. Journal of American Journalism, (14)1,125_127.
 24. Tolouei, A. (2012). Tehran: Bureau of Media Studies and Planning. Ministry of Culture and Islamic Guidance, 27. (in Persian)