بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه ی رسانه های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم افزاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی وضعیت مطالعات انجام‌گرفته در حوزه­ی رسانه ­های ورزشی در عرصه­ ی بین ­المللی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات حوزه­ی رسانه­ های ورزشی شامل 1360 مقاله است که از سال 1983 تا 2016 در پایگاه استنادی وب او­ساینس (آی.اس.آی) نمایه شده است  که با بهره گیری از تکنیک­های علم ­سنجی، متن­ کاوی، تحلیل شبکه­ ای و نرم‌افزاری مورد تحلیل و بررسی قرار­گرفته است. تحلیل­ ها شامل شناسایی روند کمی پژوهش­ها در طول زمان، مجلات برتر ازنظر تعداد مقاله، توزیع جغرافیایی پژوهش­ های مرتبط، شبکه همکاری کشورها و پربسامدترین واژه­ های به‌کاررفته در عنوان، چکیده و کلیدواژه است. نتایج نشان داد که از سال 1983 تا 2016 تعداد پژوهش­ های انجام‌شده در حوزه رسانه­ های ورزشی رشد نسبی داشته است و از نه مقاله در سال 1983 به 92 مقاله در سال 2016 رسیده است. بیشترین سهم چاپ مقاله در حوزه رسانه­ های ورزشی را مجلهMEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE  با چاپ 133 مقاله داشته است. همچنین کشور ایالات‌متحده با چاپ 670 مقاله و مشارکت در 49 درصد مقالات چاپ‌شده، نسبت به سایر کشورها با اختلاف زیاد، بیشترین سهم تولید مقالات حوزه رسانه ­های ورزشی را دارد. واژه­ های «sport»، «medium» و «performance» به ترتیب با 138، 129 و 124 بیشترین تکرار در عنوان و چکیده مقالات منتشرشده را از آن خودکرده‌اند و کلیدواژه ­های rehabilitation، community و internet بیشترین تکرار را در کلیدواژه ­های مقالات داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Content of International Research in the Field of Sports Media by Network Analysis and Software Visualization

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Khasseh 1
 • Hamed Barangi 2
 • Ali Khasseh 3
2 Instructor, Department of Computer Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Sport Management, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the status of studies conducted in the field of sports media in the international arena. The statistical population of the present study is all articles of sport media including 1360 articles which have been indexed in the ISI database since 1983 to 2016, which have been analyzed using Scientometrics and network  analysis software. The analyzes include identifying  the process of quantitative research over time,  superior journals in terms of number of articles, geographical distribution of relevant research, country collaboration networks, and the most commonly used terms in the title, abstract, and keyword. The results showed that from 1983 to 2016, the number of research conducted in the field of sports media has grown relative, from 9 papers in 1983 to 92 papers in 2016. MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE magazine published 133 articles with the largest share in the published media. The United States, with a published of 670 articles and 49% of published articles, has the largest share of sports media coverage than other countries. The words "sport", "medium", and "performance", with 138, 129, and 124, are the most frequent in the title and abstract of the published articles, and the keywords of rehabilitation, community and internet are the most frequent keywords in the keywords in the articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports media
 • Scientometrics
 • Text Mining
 • Network Analysis
 1. Barangi, H. (2017). Text mining and Co-authored social network tracing of quarterly journals of the studies of human settlements planning (JSHSP) in bibliometrics approach. Quarterly journals of the studies of human settlements planning, 12(39), 221-236. (in Persian)
 2. Farahani, A., Rezaei, M., & Khasseh, A.A. (2011). Iranian scientific productions in physical education and sport science. Olympic, 2(54), 77-89. (in Persian)
 3. Khasseh, A. A., Fakhar, M., Soosaraei, M., & Sadeghi, S. (2011). Present situation of scientific productions of Iranian researchers in parasitology domain in ISI databases. Iran J Med Microbiol, 5(1 and 2), 53-65. (in Persian)
 4. Mooghali, A., Alijani, R., Karami, N., & Khasseh A. (2011). Scientometric analysis of the scientometric literature. Int J Inform Sci Manag 2011, 9(1), 19-31.
 5. Rezaee, M., Farahani, A., Asadi, H., Khaaseh, A.A., & Ramezani, R. (2011). Qualitative Analysis of Iran Scientific Products of Physical Education and Sport Sciences in International Journals. 3(8), 107-124. (in Persian)
 6. Sanku bilas mr, R., & Moutusi, B. (2013). Journal of documentation: a bibliometric study. Library Philosophy and Practice (e-journal), Paper 945.
 7. Van Eck, N.J. & Waltman, L. (2017). Citation - based clustering of publications using CitNetExplorer  and VOSviewer. Scientometrics, 111(2),1053–1070. Doi:10.1007/s11192-017-2300-7.
 8. Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2011). Text mining and visualization using VOSviewer. ISSI Newsletter, 7(3), 50-54.
 9. Weiss, S. M., Indurkhya, N. & Zhang, T. (2010). Fundamentals of predictive text mining: Springer Science & Business Media.
 10. Yaminifirouz, M., Razavi, SMH., Hosseini, SE., Adabi Firozjah, H. & Narimani, H. (2014). Survey of qualitative and quantitative growth of Iran scientific production in the sport sciences field: A study in ISI. Caspian Journal of Scientometrics, 1(1), 28-32. (in Persian)