بررسی تأثیرپذیری ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی از رسانه‌های جمعی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی با تأثیرپذیری از رسانه­ه ای جمعی در دانشگاه­های پیام نور ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه­ ی آماری تحقیق متشکل از کلیه­ ی داوران، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویی دانشگاه­های پیام­نور ایران در سال 1394 بودند. نمونه­ ی آماری تحقیق 176 نفر بودند. به منظور جمع ­آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه ­­­ی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاهی و صاحب­نظرن رسانه تأیید شد و همچنین پایایی ابزار تحقیق، به میزان قابل قبولی گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ های تحقیق از نرم­ افـزارهای اس پی اس اس 23 و ایموس 24 استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان دادند که در مقایسه بین تأثیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات بر ابعاد توسعه، تنها در شش بعد شامل «ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش دانشگاهی، بهبود عملکرد ورزشکاران، شناسایی استعدادهای ورزشی، بهبود، عملکرد فنی مربیان، ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی، تعیین استراتژی­های ورزش دانشگاهی» تفاوت معنی­ داری وجود دارد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Affected the Academic Sport Development Dimension by Mass media (The Case Study: Iran's Payam Noor Universities)

نویسندگان [English]

 • Hamid Ghasemi 1
 • Ozra Eftekhari 2
1 Assistant Professor, University of Payam Noor
چکیده [English]

The purpose of this research was investigation of the academic sport development dimension with affected by mass media in the Iran's Payam Noor Universities. Methodology of the research was descriptive- correlation. Population of the research was composed of all referees, coaches and athletes participating at students' sports Olympiad of Iran's Payam Noor Universities in year 2015. Statistical sample of research was chosen randomly and consisted of 176 persons. Data gathering tool was a researcher made questionnaire; its superficial and content validity was approved by academic professors and media experts; also the stability of research tool was reported to be at an acceptable level. SPSS 23 software was used to analyze research data and also AMOS 24 software was used to analyze structure validity. The results showed that In the comparison between the impact of the television, radio and newspapers on the dimension of development, Only in six dimensions include "promotion of public awareness of academic sport, athletes' performance improvement, identification of sports talents, improvement of coaches' technical performance, promotion of academic sports managers' awareness and determining academic sports strategies" there is a significant difference (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mass Media
 • Development
 • Academic Sport
 • Women
 1. اسدی، عباس؛ رضایی­صوفی، مرتضی (1393)، بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه­های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال دوم، پیاپی 5، صص 63-59.
 2. افروزه، محمدصادق؛ حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علی­رضا (1392)، شناسایی دیدگاه اعضای انجمن­های ورزشی دانشگاه­ها در خصوص رویکرد رسانه­ها به ورزش، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، (پیاپی 69)، صص 70-55.
 3. امامی، مینا؛ ملائی، مینا (1392)، تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال اول، شماره 3، صص 24-15.
 4. آزادان، مهدی؛ عسکریان، فریبا؛ رمضانی نژاد، رحیم (1391)، بررسی راهکارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفه­ای ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 123-136.
 5. حمید پور، هاله؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید (1394)، نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال دوم، پیاپی 8، صص 60-48.
 6. حمیدی، مهرزاد، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی و محسن حمیدی (1390)، ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، چشم­انداز و راهبردهای توسعه، مطالعات مدیریت ورزشی، (12): 26-13.
 7. خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران و کیا، فرخ (1392). نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش. نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال اول، شماره 2، صص 55-45.
 8. داودی، نادر (1379)، بهره­مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
 9. رحیمی اجدادی، فرهاد (1375)، تحلیل محتوای نقش زنان در وسایل ارتباط‌جمعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات.
 10. رسولی، رضا (1383). تحلیل روزنامه­های منتخب سراسری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 11. سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور (1382) سازمان تربیت‌بدنی.
 12. شعبانی، عباس؛ رضایی­صوفی، مرتضی (1393)، بررسی تأثیر رسانه­ها بر ورزش همگانی و تفریحی، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال سوم، پیاپی 9، صص 29-24.
 13. طلوعی، عباس؛ پاشایی، محمود؛ مدبری، رحیم (1389)، نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش شهروندی، فصلنامه مدیریت شهری، 2 (2)، صص 33-18.
 14. طلوعی‌اشلقی، عباس؛ پاشایی، محمود؛ مدبری کلیانی، رحیم (1389)، نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش شهروندی. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دوم، شماره دوم، صص 192-181.
 15. ظریفی، مجتبی؛ داوودی، کریم (1391)، رسانه­ی ملی و توسعه ورزش همگانی، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، (پیاپی 69)، صص 134-119.
 16. ظهرابی، فاطمه؛ صابونچی، رضا (1391)، نقش رسانه ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی، مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره اول، صص 19-13.
 17. عسکرزاده، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه (1390)، بررسی عوامل مؤثر برجذب سرمایه­گذاری در ورزش استان خوزستان، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12، صص 74-61.
 18. غفوری فرزاد (1382). تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 19. قاسمی، حمید (1390)، تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه­های ورزش در نیم سال پایانی سال 1388، دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزش، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 20. قاسمی، حمید (1387)، بررسی نقش رسانه‌ها در خصوصی‌سازی فوتبال. همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی فوتبال، تهران: اطلاعات.
 21. قاسمی، حمید، تجاری فرشید، کهندل مهدی، عباس خدایاری (1387)، فعالیت­های رسانه­ای در ورزش، انتشارات بامداد کتاب.
 22. قره، محمدعلی؛ قلی پور، نگار؛ آنت، زینب (1392)، بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال اول، شماره 2، صص 48-40.
 23. کردی، محمدرضا (1386)، بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 24. کریمی، سعید (1382)، رسانه­ها و راه­های تقویت مشارکت مردم درصحنه‌های سیاسی و اجتماعی. مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما. قم.
 25. کشاورز، لقمان (1381)، تأثیر رسانه­های دیداری-شنیداری در میزان یادگیری دانشجویان رشته تربیت‌بدنی نظام آموزش از راه دور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات.
 26. کوهن، آرتور (1378). تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی. ترجمه: علیرضا کلدی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران.
 27. محمودی­صاحبی، صدیقه؛ رضوی، سید محمدحسین و قاسمی، حمید (در دست چاپ). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مازندران. مجله تازه‌های علوم کاربردی ورزش.
 28. معتمدنژاد، کاظم (1371)، وسایل ارتباط‌جمعی. تهران، ویرایش دوم: دانشگاه علامه طباطبایی.
 29. منافی، فریدون؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ گوهر رستمی، حمیدرضا؛ پورکیانی، محمد (1394)، تأثیر عوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعه مشارکت ورزشی در دانشگاه­های دولتی ایران، پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 9، صص 90-65.
 30. مهدویان­مشهدی، مریم (1387)، مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان، اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، صص 26-24.
 31. مهدویان­مشهدی، مریم؛ همتی نژاد، مهر علی؛ احمدی، عبدالحمید؛ احسانی، محمد (1391)، مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب­نظران، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، (پیاپی 69)، صص 53-39.
 32. مهدی­زاده، رحیمه؛ اندام، رضا (1393)، راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه­های ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 22، صص 38-15.
 33. نظری، رسول؛ قاسمی، حمید (1392)، نقش رسانه‌های گروهی به‌عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال اول، شماره 1، صص 45-40
 

 

 1. Black, J. & Bryant, J. (1995). Introduction to Media Communication (4th ED) Dubuque. IA: Brown & Benchmark.
 2. Cianfrone, B.A. & Zhang, J.J. (2006). Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements, and Venue Signage During a Televised Action Sports Event,Journal of Sport Management. Vol. 20, No. 3, Pp.322-344.
 3. Dhonde, B.M. & Patil, V.N. (2013). “Role Of Mass Media In Progress Of Physical”. Indian Streams Research Journal.2, 1-4.
 4. Home, J. (2005). Sport and the Mass Media in Japan, Sociology of Sport Journal, Vol. 22, No. 4, Pp. 415-432.
 5. Roberts, R. & Olson, J. S. (1989). Wining is the Only Thing: Sport in America Since 1945. Baltimore, MD: Johns Hopkins university press.
 6. Sage, GH. (1998). Wining is the Only thing: Sport in America Since 1945. Baltimore, MD: Johns Hopkins university press.
 7. Sotiriadou K., Shilbury D. (2008). The Attraction, retention, Transation, and Nurturing Process of Sport Development: Some Australian Evidence. Journal of Sport Management; (22):247-272.
 8. Yarles, M. (1994). The New Political, Economic, Social and Organizational Aspects of the Olympic Movement, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, International Olympic Academy (IOA),p. 314.