بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت های رسانه های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت­های رسانه­های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزی پژوهش­های توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه استفاده‌کنندگان از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که جهت نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای استفاده‌شده است. ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم‌بندی شد. سپس از هر یک از این مناطق پنج‌گانه 70 نفر به‌صورت تصادفی (حجم نمونه آماری کل برابر با 350 نفر) انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد فعالیت رسانه­های جمعی از پرسشنامه­ی طراحی‌شده توسط مرادی (1390) و برای سنجش گرایش به ورزش همگانی از پرسشنامه طراحی‌شده توسط گروه پژوهش استفاده گردید. روایی صوری سؤالات توسط صاحب‌نظران دانشگاهی مورد تائید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان از پایایی قابل‌قبول برای سؤالات پژوهش داشت. در ادامه جهت بررسی سؤالات پژوهش از ضریب استاندارد و اعداد معناداری استفاده گردید که نتایج حاصل از این مدل نشانگر تأثیر فعالیت­های رسانه‌های جمعی و ابعاد آن بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران داشت. شاخص‌های برازندگی نیز نشان داد که مدل، با داده­ها برازش نسبی و مناسبی دارد. درنتیجه با توجه به یافته­های حاصل از این مدل کارشناسان رسانه­ای و ورزشی می­توانند با نوآوری در برنامه­های خود و ایجاد انگیزه، سطح مهارت و عملکرد ورزشی آحاد مختلف مردم را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey a Model of the Impact of Mass Media Activities on Tend to Sport for All in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Masomeh Kalateh Seifari 1
 • Masoud Freydoni 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Ph.D. Student of Sport Management, Mazandaran University
چکیده [English]

The main objective of the study was to investigate the impact of mass media activities on tend to sport for all in the city of Tehran. The current study was descriptive and functional that was done as a field survey. The study population included all users of sports and fitness centers in Tehran that cluster sampling method is used. First of all, Tehran city was divided in five regions: North, South, East, West and Center. Then each of these five regions, 70 persons were selected randomly (total sample size was 350 persons). For measuring Social media activity, questionnaire was designed by Moradi (2011) was used and to measure the tendency to sport for all, the questionnaire designed by the research group was used. Face and content validity was confirmed by academic experts and Cronbach's alpha coefficient showed acceptable reliability to the research questions. In continue, for investigating research questions, were used fit indexes and standard coefficient that the results from the model was showed the effect social media and its aspects on tendency to sport for all. Also fitness indexes were showed, the model has good fitness with the data. Finally, with paying attention to the results, media and sport experts can improved sport skill level and sport performance of all people with using innovation in programs and establishing the motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Media
 • Sport Development
 • SEM
 1. Abioye, A.Hajifathalian, K. Danaei, G. (2013). “Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis”. Archives of Public Health. 1-10. 18-29.
 2. Afarinesh khaki, A, Tondnevis, F, Mozafari, S. A. H. (2005). “Compare the views of faculty members, coaches, athletes and managers on how the development of sport for all ". Journal of sports and movement, Volume I, Issue 5, pp. 22-1.
 3. Ballaard, M. Gray, M. and Reilly, J. Noggle, M. (2009). “Correlates of video game screen carlsson, u: tayie, samy; jacquinot–delaunay, Genevieve &tornero, tose mennuel perez (eds (2008)”. empowerment through education: an intercultural.
 4. Dehshiri MR. (2002). "The role of the media in the field of foreign policy in the field of globalization, globalization and the media." collection of papers presented at Iran and Aseman conference (March 2001). Tehran, the center and the Ministry of Foreign Affairs, pp. 20-19.
 5. Ghafuri, F. Rahmanseresht, H. KozeChian, H. Ehsani, M. (1382). "The study of the attitudes toward physical education spectors to the role of mass media (television, radio and newspapers) the tendency of people to the champion sport and sport for all, movement magazine, Issue 16, pp. 78-57.
 6. Ghasemi, H. Tojari, F. Kohandel, M. & Khodayari A. (2007). "Media activities in sports", Tehran, Bamdad books, pp7-17.
 7. Mahdavian Mashhadi, M. (2007). "Compare the status of present and desired of mass media role in women's sports", First National Conference on Sport Management, University of North.
 8. Marcus, bess owen. forsyth, leighann. cavill c, nicj. fridinger, fred. (1998). “physical activituy intervention in sport development”. Pelagia Research Library. 4, 49-54.
 9. Mazlomi, R. Razavi, M. H & Sajadi, N. (1387). "the review on philosophy, fundamentals of physical education”. Amol, shomal paydar, Page 129..
 10. Mohsenian Rad, M. (1385). "The Relation of human communication (interpersonal, group, collective)." Tehran, Soroush Publications, p. 62.
 11. Moradi, H. Honari, H and Ahmedi, A H. (1390). "The four Role of sports media in the development of the culture of sport for all". Sport Management Studies, No. 9.
 12. Raised. Y, P. (2001). “Quality of life experience”. journal of cancer nursing, 24 (4): PP:255-263
 13. Roshandel Arbatani, T. (2007). "The public media as equipped establish the position of sport in the country," Harekat magazine, Issue 33, pp 177-165.
 14. Sadeghan, Z. (2011). "The role of mass media in tendency of Hamedan city people to sport for all." Mazandaran physical education m master’s thesis.
 15. sport England.(2004). available on:www.sport England.com.
 16. supitr, samahit o, (2002), “sport for all faculty of kaset sart university Bangkok Thailand thomas, b, womenswork experiences and healthin Amale dominated industry. 38(7).663-672
 17. Tavakolli, M. Najafi, A. Nobakht Ramezani, Z. (2013). “Studying role of mass media
 18. time among mles: body, physical activity and other media use”. Eating behaviors 10.
 19. Wolfe, R.,Tony M. Paulo, S. (2002).”the sport network: in sight into the shifting balance of power”. Journal of Business Research,. 55, pp:611-622.