دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، زمستان 1395، صفحه 1-80 
2. بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

صفحه 21-29

علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید