تحلیل محتوای عکسهای روزنامه ایران ورزشی با تاکید بر متغیرهای اجتماعی در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به بررسی تصاویر روزنامه ایران ورزشی با هدف تحلیل محتوای عکس های اجتماعی این نشریه پرداخت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی عکس های نشریه مورد نظر بود. نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سال 94 مورد بررسی قرار گرفت، 72 نشریه بر اساس نمونه گیری تصادفی منظم به صورت دو هفته آماری انتخاب شدند و در مجموع تعداد 5459 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که عکسهای سوژه های داخلی بیشتر از سوژه های خارجی بود، عکس های خندان بیش از عکس های غمگین و ناراحت بود. عکس های ورزشکاران بیشتر از مسئولین بود. عکس های مردان بیشتر از زنان بود. ورزشکاران با پوشش ورزشی بیشتر از پوشش غیرورزشی در عکسها دیده می شدند و این امر در مورد زنان شدت بیشتری داشت. عکسهای زنان با سوژه غیرورزشی بیشتر از عکسهای دارای سوژه ورزشی بود. در کل، نتایج نشان دهنده انتخاب عکسهای ورزشی در روزنامه ایران ورزشی با محتوای پیامهای اجتماعی و البته سوگیری جنسیتی به نفع مردان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of photographs content published in Iran Varzeshi Newspaper regarding to social variables in 2015

نویسنده [English]

  • Sara Keshkar
Academic staff/ Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of photographs published in Iran varzeshi newspaper regarding to social variables during the year of 2015. The method was analytic survey using content analysis method. The statistical population was all photographs published in the newspaper in second half of 2015(N-=5459). 72 newspapers were analyzed during six month by selecting newspapers in two statistical weeks. Results showed that photographs published with more men pictures than women, more athletes than authorities, more nonathletic females more than athlete women, more sport environment than no- sportive environment, more happy athletes than sad ones. In conclusion, the photographs published in Iran Varzeshi newspaper showed gender orientation in favor of men and also most photographs emphasized on Iranian happy athletes and sport statues and environments. Iran vaezeshi is a favorite newspaper among young Iranians and women are very important part of the society. Publishing more women photographs can attract the to buy newspaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photograph
  • Sport
  • newspaper
  • Social
  • variable
الطائی، علی (۱۳۷۸). "بحران هویت قومی در ایران"، تهران : نشر شادگان##بارفروش، احمد (1388). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهة دوم 1387". دفتر مطالعات و برنامه­­­ریزی رسانه معاونت امور مطبوعاتی و اطّلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.##بارفروش،احمد (1387). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه دوم 1387". دفتر مطالعات و برنامه­­ریزی رسانه معاونت امور مطبوعاتی و   اطّلاع­رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.##بهمنی قاجار، محمدعلی (۱۳۸۷). "هویت ایرانی و چندگانگی قومی"، فصلنامه مطالعات ملی، سال ۹، شماره ۱.##پرایس، دریک و ولز، لیز(1390)، "اندیشیدن در باب عکاسی: مجادلات دیروز و امروز"، ترجمه سولماز ختایی لر و ویدا قدسی راد ، در: لیز، ولز (ویراستار) عکاسى درآمدى انتقادى، ترجمه محمد نبوى و دیگران، چاپ اول، مینوى خرد، تهران.##جواهری، ناصر (1388). "هنر خوب دیدن/عکاسی ورزشی". مجله خبری عکس. اردیبهشت 88. شماره 8 و9.##خدادادی مترجم زاده، محمد (1393). "کارکردهای فرهنگی ـ هنری عکاسی در ایران". تهران: انتشارات مرکب سفید.##خوشفر، غلامرضا؛ عقیلی، سید محمود؛ دنکو، مجید و الیاسی، مجید (1389). "تأثیر استفاده از رسانه­ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی". جامعه پژوهی فرهنگی، سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 2. صص 105-73.##روتشتاین ، ارتور (1369). "مباحثی درباره عکاسی مستند وعکاسی برای مطبوعات". گردآوری و ترجمه افشین شاهرودی. تهران: موسسه اطلاعات.##علمشاهی، مریم؛ حیدری­نژاد، صدیقه و شتاب بوشهری، ناهید (1392). "تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18.##قیصری، نورالله (1377). "قومیت عرب و هویت ملی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره اول.##کشکر، سارا؛ حمید، قاسمی و اعظم، شیرویی (1391). "رابطه مؤلفه­های مدیریت اخبار و گزارش­های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". مدیریت ورزشی، شماره14. صص 29-5.##موناری، برونو (1387). "طراحی و ارتباطات بصری: رهنمودی بر روش‌شناسی بصری". ترجمه: پاینده شاهنده. تهران، انتشارات سروش.##میرصادقى، جمال و میرصادقى، میمنت (1377). "واژه نامه، هنر داستان نویسى"، مهناز، چاپ اول، تهران.##نظرویسی، حامد (1392). "رویکرد برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صص 63-69.##هوهنه گر، آلفرد (1381). "نمادها و نشانه ها". ترجمه علی صلح جو. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات.##

Buysse, Jo Ann M., Embser, Herbert & Mlissa Sheridan (2004). "Gender and Society". Vol. 18, No. 1 (Feb., 2004), pp 66-81 http://www.jstor.org/stable/4149374##Cookman, C. (2004). "Transforming Students into Historical Researchers: A Photographic Historian’s Perspective". The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education: Contributions of Research Universities. W. E. Becker, M. L. Andrews, eds. Bloomington, Ind.: Indiana University Press.##Duncan, M.C.(1990). "Sports Photographs and Sexual Difference: Images of Women and Men in the1984 and 1988 OlympicsGames", Sociology of Sport Journal, 7: pp 22-43.##Hardin, M., Lynn, S., Walsdorf, K., & Hardin, B. (2002). "The framing of sexual difference in SI for kids editorial photos". Mass Communication & Society, 5(3), pp 341-359.##Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). "Reading Images: The Grammar of Visual Design", Routledge, London.##Tina وLavrinc & Mojca Doupona  Topic (2005). "Analysis of Newspaper Reports on Sporting Events From Aspect of Gender Inequality". Acta Univ. Palacik, Olomuc, Gymn. vol.36, no. 3.##Levinson, Jerrold (1985). "Titles ,The Journal of .Aesthetics and Art Criticism", Vol. 44, No. 1, pp 29-39.##Pederson, M.P. (2002). "Examining equity in newspaper photographs: A content analysis of the print media coverage of interscholastic athletics". international Review.##Petersen, Greg (2006). "Titles, Labels, and Names, A House of Mirrors", Journal of Aesthetic Education, Vol. 40 .No.2 ,pp 29-44.##