رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل و افشاگری سازمانی با توجه به نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی در بین کارکنان رسانه‌های ورزشی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و بر حسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان و حجم جامعه 346 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 182 نفر بوده است. از پرسش‌نامه استاندارد و بومی شده استفاده شده است و پایایی و روایی پرسش‌نامه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (پایایی پرسش‌نامه­ها تماما بالای 0.7 و بارهای عاملی برای تأیید روایی پرسش‌نامه‌ها تماماً بالای 0.5 بوده‌اند). تحلیل‌های لازم در پژوهش به کمک نرم‌افزار  3 SMART PLS و با رویکرد معادلات ساختاری انجام شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه شکل گرفته است و تمامی فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و مقدار عددی روابط برای فرضیات به ترتیب عبارت است از: 0.28 و 0.36 و 0.31. یافته ­­ها نشان می­دهد که رهبری اصیل با افشاگری سازمانی در ارتباط است و دو متغیر ایمنی روان­شناختی و شناخت شخصی در این رابطه نقش میانجی ایفا می‌کند. رهبری اصیل می‌تواند نقش مهمی در این زمینه و بیدار کردن وجدان و صدای سازمانی و در نهایت افشاگری سازمانی داشته باشد. هرگونه انحراف و خطا در چشم‌انداز و مأموریت از تدوین و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمانی در نهایت موجب کاهش توجه افراد به رهبری اصیل و افشاگری سازمانی خواهد بود و توجه افراد در گروی اجرا و تدوین صحیح برنامه‌های سازمان‌های رسانه‌های ورزشی در سایر بخش‌های خود است که لازمه آن ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی افراد از رهبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Genuine Leadership and Organizational Disclosure with Respect to the Mediating Role of Psychological Safety and Personal Recognition (Case Study: Sports Media Staff in Isfahan Province)

نویسندگان [English]

 • Seyed Aligholi Rowshan 1
 • Vali Mohammad Darini 2
 • Ehsan Namdar Joyami 3
1 Associate Professor, Public Administration Department, Sistan and Baluchestan University
2 Assistant Professor of Management, Payame Noor University Tehran
3 Ph.D. student of Human Resource Management, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

  
The purpose of this study was to investigate the relationship between genuine leadership and organizational disclosure with regard to the mediating role of psychological safety and personal recognition among sports media staff. The present study was a descriptive-survey research based on the purpose of the study. The statistical population of this research included all sports media staff in Isfahan province with a population of 346 people. The sample size was 182 according to Morgan's table. A standard and indigenous questionnaire has been used and the reliability and validity of the research questionnaires have been approved. Using SMART PLS­ 3 software, the analysis has been done with structural equation approach. In line with the research objective, three hypotheses have been developed that examine the relationship between genuine leadership and organizational disclosure and the role of psychological safety and personal recognition as a mediator variable in the relationship between genuine leadership and organizational disclosure. It needs to be explained that all the research hypotheses were approved and reported as 0.28, 0.36 and 0.31, respectively.  Findings show that the main leadership is related to organizational disclosure, and two variables of psychological safety and personal cognition play a mediating role in this regard. The noble leadership can play an important role in this area, awakening the conscience and organizational voice, and ultimately an organizational disclosure. Any deviation and mistake in the vision and mission from the formulation and implementation of organizational strategies and programs will ultimately reduce the attention of individuals towards genuine leadership and organizational disclosure, and the attention of individuals will depend on the implementation and proper formulation of the programs of sports media organizations in other sectors, which requires psychological safety and the personal recognition of individuals from the leader
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genuine Leadership
 • Organizational Disclosure
 • Psychological Safety
 • Personal Recognition
 1. Algera, P. M., & Lips-Wiersma, M. (2012). Radical authentic leadership: co-creating the conditions under which all members of the organization can be authentic. The Leadership Quarterly, 23 (1), 118–131.
 2. Asadi, A. Rezaei Sufi, M. (2015). The role of advertising in the mass media on the purchase of sporting goods affecting weight loss: the point of view of physical education and non physical education girls students. Journal of communication management in sports media. 2 (7), 49-54. (Persian)
 3. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16 (3), 315–338.
 4. Avolio, B. J., Luthans, F., & Walumbwa, F. O. (2004). Authentic leadership: Theory building for veritable sustained performance. The Gallup Leadership Institute 2–15.
 5. Azadi, R; Yousefi, B; Eidy, H. (2014). The role of media advertising to promote brand equity in the sports apparel industry. Journal of Communication Management in sports media. 2, (6), 66-75. (Persian)
 6. Berry, B. (2004). Organizational culture: A framework and strategies for facilitating employee whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal, 16 (1), 1–11.
 7. Bhal, K. T., & Dadhich, A. (2011). Impact of ethical leadership and leader–member exchange on whistle blowing: The moderating impact of the moral intensity of the issue. Journal of Business Ethics, 103 (3), 485–496.
 8. Binikos, E. (2008). SoundS of silence: Organisational trust and decisions to blow the whistle. SA Journal of Industrial Psychology, 34 (3), 48–59.
 9. Caillier, J. G. (2013a). Do employees feel comfortable blowing the whistle when their supervisors practice transformational leadership? International Journal of Public Administration, 36 (14), 1020–1028.
 10. Caillier, J. G. (2013b). Transformational leadership and whistleblowing attitudes: Is this relationship mediated by organizational commitment and public service motivation. The American Review of Public Administration: 0275074013515299.
 11. Callahan, E. S., & Dworkin, T. M. (2000). The state of state whistleblower protection. American Business Law Journal, 38 (1), 99–175.
 12. Cassematis, P. G., & Wortley, R. (2013). Prediction of whistleblowing or non-reporting observation: The role of personal and situational factors. Journal of Business Ethics, 117 (3), 615–634.
 13. Chen, C. C., Meindl, J. R., & Hunt, R. G. (1997). Testing the effects of vertical and horizontal collectivism a study of reward allocation preferences in China. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28 (1), 44–70.
 14. Clapp-Smith, R., Vogelgesang, G. R., & Avey, J. B. (2009). Authentic leadership and positive psychological capital the mediating role of trust at the group level of analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15 (3), 227–240.
 15. Clemmons, D. (2007). Europeans reluctant to blow the whistle. The Internal Auditor, 64 (4), 16.
 16. Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: a meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. Journal of Applied Psychology, 92 (4), 909.
 17. Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. Journal of personality and social psychology, 8 (4p1), 377.
 18. Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44 (2), 350–383.
 19. Finn, D. (1995). Ethical decision making in organizations: A management employee-organization whistleblowing model. Research on Accounting Ethics, 1 (1), 291–313.
 20. Fishbein, E. L. (1975). The effect of three patterns of small group assignment in promoting critical thinking, Open-Mindedness, and Creativity in Community College Students.
 21. Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). ‘‘Can you see the real me?’’ A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16 (3), 343–372.
 22. Grant, C. (2002). Whistle blowers: Saints of secular culture. Journal of Business Ethics, 39 (4), 391–399.
 23. Greenbaum, R. L., Mawritz, M. B., & Piccolo, R. F. (2012). When Leaders Fail to Walk the Talk: Supervisor Undermining and Perceptions of Leader Hypocrisy. Journal of Management, 2–25.
 24. Hassan , A., and Ahmed, F. Authentic leadership, trust and work engagement. international journal of human and social science. (2011).6 (3).
 25. Henle, C. A., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2005). The role of ethical ideology in workplace deviance. Journal of Business Ethics, 56 (3), 219–230.
 26. Hsiung, H.-H. (2012). Authentic leadership and employee voice behavior: A multi-level psychological process. Journal of business ethics, 1–13.
 27. Huang, L. (1999). Interpersonal harmony and conflict: Indigenous theories and research. Taipei: Gui Guan.
 28. Keenan, J. P. (1995). Whistleblowing and the first-level manager: Determinants of feeling obliged to blow the whistle. Journal of Social Behavior & Personality.
 29. Kernis, M. H. (2003). AUTHOR’S RESPONSE: Optimal Self-Esteem and Authenticity: Separating Fantasy from Reality. Psychological Inquiry, 14 (1), 83–89.
 30. Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., & Sels, L. (2012a). Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study. Journal of Management.
 31. Leroy, H., Palanski, M. E., & Simons, T. (2012c). Authentic leadership and behavioral integrity as drivers of follower commitment and performance. Journal of Business Ethics, 107 (3), 255–264.
 32. Lewis, D. (2011). Whistleblowing in a changing legal climate: is it time to revisit our approach to trust and loyalty at the workplace? Business Ethics: A European Review, 20 (1), 71–87.
 33. Liang, J., Farh, C. I. C., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. Academy of Management Journal, 55 (1), 71–92.
 34. Loyens, K. (2013). Towards a custom-made whistleblowing policy. Using grid-group cultural theory to match policy measures to different styles of peer reporting. Journal of Business Ethics, 114 (2), 239–249.
 35. Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1 (2), 249–271.
 36. Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20 (3), 709–734.
 37. Mclain, D. L., & Keenan, J. P. (1999). Risk, information, and the decision about response to wrongdoing in an organization. Journal of Business Ethics, 19 (3), 255–271.
 38. Miceli, M. P., & Near, J. P. (1988). Individual and situational correlates of whistle-blowing. Personnel Psychology, 41 (2), 267–281.
 39. Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2009). A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees to report wrongdoing. Journal of Business Ethics, 86 (3), 379–396.
 40. Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2013). Whistle-blowing in organizations. Hove: Psychology Press.
 41. Miceli, M. P., Van Scotter, J. R., Near, J. P., & Rehg, M. T. (2001). Individual differences and whistle-blowing. Paper presented at the Academy of Management Proceedings.
 42. Mir Mohammadi, Seyyed Mohammad , Rahimian, Mohammad, Jalali Taheri (2012), Noble Leadership and Career Attack, Trust as a Mediator. Journal of Public Administration Outlook. C) 12), 1-34. (Persian)
 43. Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012). Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. Journal of Business Ethics, 107 (2), 197–213.
 44. Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. Journal of Business Ethics, 4 (1), 1–16.
 45. Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011). The Authentic Leadership Inventory (ALI): Development and empirical tests. The Leadership Quarterly, 22 (6), 1146–1164.
 46. Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior—A survey of South Korean police officers. Journal of Business Ethics, 85 (4), 545–556.
 47. Park, H., Blenkinsopp, J., & Park, M. (2014). The influence of an observer’s value orientation and personality type on attitudes toward whistleblowing. Journal of Business Ethics, 120 (1), 121–129.
 48. Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K., & Omurgonulsen, U. (2008). Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the UK. Journal of Business Ethics, 82 (4), 929–939.
 49. Pratt, M. G. (1998). To be or not to be: Central questions in organizational identification. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
 50. Rehg, M. T., Miceli, M. P., Near, J. P., & Van Scotter, J. R. (2008). Antecedents and outcomes of retaliation against whistleblowers: Gender differences and power relationships. Organization Science, 19 (2), 221–240.
 51. Robinson, S. N., Robertson, J. C., & Curtis, M. B. (2012). The effects of contextual and wrongdoing attributes on organizational employees’ whistleblowing intentions following fraud. Journal of Business Ethics, 106 (2), 213–227.
 52. Rothschild, J., & Miethe, T. D. (1999). Whistle-blower disclosures and management retaliation the battle to control information about organization corruption. Work and Occupations, 26 (1), 107–128.
 53. Rousseau, D. M. (1985). Issues of level in organizational research: Multi-level and cross-level perspectives. Research in Organizational Behavior, 7 (1), 1–37.
 54. Roux. The relationship between authentic leadership, optimism, self-efficacy and work engagement: an exploratory study. (master dissertation). Stellenbosch University. (2010).
 55. Seifert, D. L., Sweeney, J. T., Joireman, J., & Thornton, J. M. (2010). The influence of organizational justice on accountant whistleblowing. Accounting, Organizations and Society, 35 (7), 707–717.
 56. Simoms, T. (2002). Behavioral integrity: The perceived alignment between managers’ words and deeds as a research focus. Organization Science, 13 (1), 18–35.
 57. Sweeney, P. (2008). ETHICS-hotlines helpful for blowing the whistle-required for public companies under the Sarbanes-Oxley Act, corporate hotlines for whistleblowers have become a big weapon against fraud. Yet, research shows that many companies that have them don’t deem them highly effective. Financial Executive, 24 (4), 28.
 58. Triandis, H. C., & Gelfand, M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (1), 118.
 59. Uys, T. (2000). The politicisation of whistleblowers: A case study. Business Ethics: A European Review, 9 (4), 259–267.
 60. Van Dyne, L., Cummings, L. L., & Parks, J. M. (1995). Extra-role behaviors: In pursuit of construct and definitional clarity (a bridge over muddied waters). Research in Organizational Behavior, 17, 215.
 61. Vinten, G. (1995). The whistleblowers’ charter. Executive Development, 8 (2), 25–28.
 62. Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure_. Journal of Management, 34 (1), 89–126.
 63. Walumbwa, F. O., Luthans, F., Avey, J. B., & Oke, A. (2011). Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust. Journal of Organizational Behavior, 32 (1), 4–24.
 64. Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010). Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. The Leadership Quarterly, 21 (5), 901–914.
 65. Wong, C. A., & Laschinger, H. K. (2012). Authentic leadership, performance, and job satisfaction: The mediating role of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 69 (4), 947–959.
 66. Yousefi, Bahram, Eidipour, Kamran, Gholami, Sajjad (2016). Relationship between genuine leadership and occupational attachment of the staff of the General Directorate of Sports and Youth in the western provinces of the country.
 67. Organizational Behavior Management in Sport Studies. (8),62-57. (Persian)
 68. Zhang, Z.-X., Wei, X., & Leung, K. (2011). Buying Insurance for Harmony: A Relational Risk Perspective on Conflict Avoidance. Paper presented at the IACM 24TH Annual Conference Paper.