بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و توصیف تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی می باشد. روش پژوهش این تحقیق توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از بخش کوچکی از جامعه آماری استفاده و از طریق آلفای کرونباخ در سطح 05/0 پایایی پرسشنامه ورزش همگانی 86/0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش ، شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان فدراسیون ورزش همگانی و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند. در این پژوهش به علت اینکه تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفی بودن پژوهش محدود می باشند، نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار200 نفر تعیین گردیدروش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه(t تک نمونه) و آزمون کروسکال والیس می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد اختصاص ورزش صبحگاهی به عنوان یکی از برنامه های رادیو و تلویزیون و وجود برنامه های رادیویی وتلویزیونی برای آموزش و ترویج ورزش همگانی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فرهنگ مردم برای بالا بردن میزان فعالیت بدنی موثر می باشد و از طرفی عدم تبلیغات موثر در رسانه ها و ضعف در بهره گیری از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به ورزش همگانی می توانند اثر منفی بر توسعه ورزش همگانی و تفریحی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of media on public sport and recreation.

نویسندگان [English]

  • abbas shabani 1
  • morteza rezaei 2
چکیده [English]

The aim of this study concerns describing the impact of media on public and recreational sport. The methodology of this study is descriptive and analytical with the purpose of being applied, as well. The data were collected by library research and the researcher-composed questionnaire. To determine the reliability of the questionnaire, a small part of the population was employed and Cronbach's alpha with a level of 0.05 was conducted to obtain a reliability of 0.86.
The study population included staff and operational managers of Youth and Sports Ministry, experts Federation of Sport and Physical Education experts and informed faculty members. In this study, because the number of individuals with respect to the descriptive nature of the research were limited , the sample consisted of 200 subjects. The data analysis included both descriptive and inferential statistics such as Kolmogorov -Smirnov test, one-sample t-test (to compare the mean of one society) and Kruskal-Wallis test. The results of this study showed that a assigning morning exercise as one of the television and radio programs has an indispensible role in educating and promoting people culture to raise the level of physical activity. In contrast, lack of effective advertising in media and poor use of up-to-date technology for teaching public sport can have a negative effect on the development of sport and recreation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sport
  • recreation
  • Media
  • TV

احسانی، محمد (1388)،" تدوین نظام جامع ورزش حرفه­ای کشور، طرح پژوهشی"، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

انور الخولی، امین؛ "ورزش جامعه"، ترجمه حمید رضا شیخی (1381)، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت) مشهد و تهران.

روشندل اربطانی، طاهر (1386)، "تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور"، نشریه حرکت، ش 33.

شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1390) "بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران"، مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، ش 10، ص: 26-13.

علوی، طاهر (1381)، "ژیمناستیک و توسعه­یافتگی". آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیک. انتشارات فدراسیون ایران.

علیزاده، محمدحسین (1379)، "بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین"، نشریه حرکت، ش 6.

غفرانی، محسن (1387)، "طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1383)، "نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش". نشریه حرکت، ش 25. صص 19-5.

غفوری، فرزاد (1382)، "تعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبرد های ورزش در جمهوری اسلامی ایران". رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

غفوری، فرزاد، هنرور، افشار، هنری، حبیب، علی، منیره (1387)، "مطالعه انواع ورزش های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه ریزی های آینده"، طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

 

قره، محمدعلی (1383)، "بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسة آن با چند کشور منتخب جهان"، رسالة دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص: 28-32.

قیامی راد، امیر (1387)،" بررسی همسویی عملکرد  رسانه­های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی"، مقالة همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم­انداز 20 سالة کشور، آکادمی ملی المپیک.

ــــــــــ (1388)، "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته­های ورزشی در ایران"، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، ش39، ص 175ـ 192.   

مهدویان مشهدی، مریم (1387)، "مقایسة وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان". مقالة اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، ص: 24-26.

واحد، وحید (1388)، "بررسی استراتژی‌ها و راهبردهای ورزش همگانی در استان اصفهان". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 83-85.

Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). "Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis". Archives of Public Health. 1-10. pp: 18-29.

Honcy Bourn J and Hill, M. (2002). "Physical education and sport study, Stanley thrones", 2th edition, PP:63-69.

Raised. Y, P. (2001). "Quality of life experience", journal of cancer nursing, 24 (4): PP:255-263

Rheingold, H. (1993). "The virtual Community: Homesteading on the electronic frontier Reading", MA: Addison – Wesley.

Smart, b.(2005). "The sport star: Modern sport and the cultural economy of sporting  celebrity", london :sage.