طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش باهدف ارائه مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه­ های خصوصی ورزشی شهر رشت انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان باشگاه­ های خصوصی شهر رشت بودند که از طریق نمونه­ گیری خوشه­ ای از همه مناطق 10 گانه شهر رشت انتخاب شدند. از مناطقی که بیشتر از 10 باشگاه وجود داشت دو باشگاه و از مناطقی که کمتر از 10 باشگاه وجود داشت یک باشگاه به­­ صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به جامعه آماری که نامحدود بود، از بین مشتریانی که داوطلب به همکاری با محقق بودند 3۸۴ نفر به پرسشنامه کیفیت ارتباط، رفتار مشتریان، ویژگی ارتباطی مشتریان (کیم، 2008) و وفاداری (لیو، 2008) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ­ها مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی از (اسمارت پی ال اس ۳) استفاده شد. یافته­ ها نشان داد که رابطه بین کیفیت ارتباط با وفاداری و رفتار، کیفیت ارتباط با رفتار با میانجی­گری وفاداری معنی‌دار بود. بین وفاداری و رفتار مشتریان رابطه معنی‌دار مشاهده شد، بین ویژگی ارتباطی با وفاداری و رفتار، ویژگی ارتباطی با رفتار میانجی‌گری وفاداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری می­شود مدیران باشگاه­ها علاوه بر کیفیت ارتباط بامشتریانشان باید به ویژگی ارتباطی آنان نیز توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the costumer's behavior model through quality and property of Relationship by private sports clubs of Rasht

نویسندگان [English]

 • Amin Rahimi Pourmandani 1
 • Rahim Rameza Ninejad 2
 • Shahram Shafiee 3
1 M.A. Sport Management ,University of Guilan
2 Professor of Sport Management, University of Guilan
3 Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan
چکیده [English]

This research was conducted to design a consumer behavior model through the quality and ownership   of the relationship in the private sports club of  Rasht. Research method was descriptive, correlative method, which applied in fieldwork. Statistical society of research were among costumers of Rasht's sports clubs in which selected through clustered sampling from all 10 areas of Rasht city. Through simple random sampling, 2 clubs has been selected from those areas with more than 10 clubs and 1 club from those areas with less than 10 clubs. According to statistical society among those customers who were ready to cooperating with researcher, 384 costumers answered to the questionnaire about relationship quality, behavior and property of costumers and questionnaire about loyalty. Structural equation and least squares method was used for data analysis. Findings showed that the relationship between quality of communication with loyalty and behavior, quality of communication with behavior with loyalty mediation was significant. There was a significant relationship between customer loyalty and customer behavior, there was a significant relationship between the relationship between  loyalty and behavior, communication with loyalty mediation. is concluded that, in addition to the quality of Relationship with their Customers, the club managers should pay attention to their relationship characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customers Behavior
 • Customers Loyalty
 • Customers' Relationship
 • Sport Clubs
 1. Allah., Sha'ban., Hamdan., Mahmoud., Hasanzadeh., Alireza. (2007). Investigating the relationship between e-commerce and customer behavior Shahed University (35): 27-42. (in Persian).
 2. Farajinejad., Ramyar and Kiumars Ahmadi., 2015., Investigating the Relationship between Customer Characteristics and Electronic Loyalty Characteristics in Commercial Banks of Sanandaj, The 2nd National Conference on Organizational Culture and Human Resources, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, http: //www.civilica .com / Paper-PIAUC02-PIAUC02_021.html.(in Persian).
 3. Fournier, S.M. (1996). A consumer-brand relationship framework for strategic brand management. (Doctoral dissertation, University of Florida, 1994) Dissertation Abstracts International, 56, 4473.
 4. Ghaffari Ashtiani., Peyman., Zanjirdar., Majid., Panahi Vanani., Mandana. (2013). Investigating the Effect of Communication Quality and Understanding with the Customer on Positive Oral Testimonies Journal of Marketing Management (18): 2-19. (in Persian).
 5. Gholizadeh., Bahareh., Talebpour., Mehdi., Shahid., Mohammad. (2016). Relative marketing as a prediction    for the behavior of shopping sports clients: A study of women's health clubs in Mashhad. Development and Sports Management 10: 73-84. (in Persian).
 6. Jalali Gorgani., Mohammad Taghi., Mehrani., Hormoz. (2014). Investigating the Relationship Between Marketing Methods and Re-Purchase Behavior in Retail Chains in Gorgan Researcher (Management) (30) : 57-72.( in Persian).
 7. Khabiri., Mohammad., Mohammad. Rosgar., Sadeghi., Reza. (2013). Factors Affecting the Participation of Oral - Bodybuilding Club Clients. Quarterly Journal of Applied Research in Sport Management (4):79-86.  (in Persian).
 8. Khademi., Vahid; Rohallah Sohrabi and Abbas Samadi., 2013, Investigating the Relationship Between Customer Characteristics and Their Loyalty Case Study: Ansar Bank, Hamedan, The 2nd National Conference on Modern Management, Gorgan, Hakim Jarjani Higher Education Institution, http: // www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_441.html . (in Persian).
 9. Kim. (2008). Relationship frame   work in sport management: How relationship quality affects sport consumption behaviors Doctoral dissertation University of Florida2008 pp20.
 10. Kim YK., Trail G., Ko YJ. (2011). The influence of relationship quality on sport consumption behaviors:     An empirical examination of the relationship quality framework. Journal of Sport Management 25:576-592.
 11. Larry J,. Rosenberg., John A., Czepiel., (1984). "A Marketing Approach For Customer Retention", Journal of Consumer Marketing, (2):45 – 51.
 12. Levitt., T. (1993). The globalization of markets. Readings in international business: a decision approach., 249., ‏Rowley. J .(2005). The four Cs   of customer loyalty. Marketing intelligence & planning (23):574-581.
 13. Macintosh A,Coleman S., Schneebergerm A. (2009). E Participation: ­­The research gaps International Conference on Electronic Participation. Springer, (4):1-9.
 14. Nisbett, R.E., & Wilson, T.D. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. Journal of Personality and Social Psychology, (35):250–256.
 15. Oliver, R. L. (1999).Whence customer loyalty? Journal of Marketing, Vol. 63, Special Issue, p 33-44.
 16. Omidi., Alireza Safari., Somayeh. (2016). The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Customer Satisfaction and Loyalty in Private Clubs in Shahrekord. Applied Research in Sport Management( 1): 99-109. (in Persian).
 17. Osanlou., bahar., Khadami., Soheila. (2015). The Effect of Emotional Attachment of Customers on Brand Value by Emphasizing the Mediating Role of Relationship Quality and Brand Citizen Behavior in the Industrial Market Brand Management( 4): 97-124. (in Persian).
 18. Pantouvakis., A., & Bouranta, N. (2017). Agility, organisational learning culture and relationship quality in the port sector. Total Quality Management & Business Excellence, (28). (3-4), 366-378.
 19. Rahimi Kloor., Hassan. (2014). The effect of customer service quality and customer knowledge on customer loyalty (with emphasis on mental image, customer relationship quality and satisfaction as intermediary variables). Marketing Management 10: 123-148. (in Persian).
 20. Rahimi., Faraj., Asadi., Zahra.   (2012). Investigating the Relationship between Personality Characteristics and Relationship Between Customer Relationship Services Providers Journal of Research in New Marketing Research (4): 166-181.  (in Persian).
 21. Srinivasan SS., Anderson R., Ponnavolu K. (2002). Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences. Journal of retailing (78):41-50.
 22. Trail, Galen T.; Anderson., Dean F.; Fink, Janet S.(2005). Consumer Satisfaction and Identity Theory: A Model of Sport Spectator Conative Loyalty. Sport Marketing Quarterly (2): 98-111.
 23. Wong A., Sohal A. (2002) .An examination of the relationship between trust, commitment and relationship quality. International Journal of Retail & Distribution Management (30):34-50.
 24. Zhang., M., Guo, L., Hu, M., & Liu, W. (2017). Influence of customer engagement with company social networks on stickiness: Mediating effect of customer value creation. International Journal of Information Management, 37(3), 229-240.‏‏