نقد کتاب: نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

نقد را "سره از ناسره جدا کردن" و شناختن محاسن و معایب گفته اند و نقد دانشی است برای بررسی ویژگیهای تفسیر نقاط قوت و ضعف اثر است و به آن کمک می‌کند که اثر اعتبار یابد و از کارهای ارزشمند علمی است و موجب پیشرفت علم می‌شود. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی است. کتاب نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. 308 ص. شابک 3-99-6904-600-978 به عنوان اولین منبع در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش است. لذا نقد کمک شایانی به بهتر بودن محتوای آن خواهد نمود و مسیر پژوهشگران و محققان را همواره تر می‌سازد. این امکان را بوجود می‌آورد که در این حوزه دانش بسیار آگاهتر وپر رنگ تر از دیروز عمل نمایند. ، محورهای اصلی نقد، بررسی محتوایی، نگارشی و ظاهری کتاب می باشد. امید است با توجه به حائز اهمیت بودن اثر، نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای آن درآینده و چاپ های بعد مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book review: Management information systems in sport

نویسندگان [English]

  • Nazdar Parvin 1
  • Saeid Hasani 2
چکیده [English]

Reviewing is a way to declare benefits and drawbacks of a scientific research. Reviewing helps an author to know his/her strengths and weaknesses in writing a scientific article. In fact, reviewing is a valuable task and enhances science. This research is based on content analyzing and it is a reviewing paper. This paper reviews the book entitled “information management systems in sport. Tehran, Hatmi publisher. 1393”. This book is the first reference in sport’s IT. Our reviewing on this book helps the authors to improve the content of the book. It is possible to create a very sophisticated knowledge in this area and more prominent act than yesterday and the past .The main goals of this research is to review the content, typo mistakes and appearance of the book. We hope that the author(s) of the book use our review in order to improve the content of the book for next publishing

کلیدواژه‌ها [English]

  • review
  • management information systems
  • Sport

بهشتیان، مهدی؛ ابوالحسنی، حسین (1373)." سیستم اطلاعاتی مدیریت". انتشارات بنیاد مستضعفین و جانبازان. چاپ اول.

سرلک، محمد­علی؛ فراتی، حسن (1387). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول.

صنایعی، علی؛ خزائی پول، جواد؛ شمسی،عبدالحمید؛ حسینی، محمدسلطان (1393). "تحلیل موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم­گیری چند معیارة فازی". نشریه مدیریت ورزشی. دوره 6. شماره 2.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیلا (1393)." آئین نگارش زبان فارسی". تهران: انتشارات حتمی. چاپ اول.

کارگر، غلامعلی (1393). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوره 10. شماره 20.

مؤمنی، هوشنگ (1385). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات ستاره سپهر. چاپ دوم.

Alvani, S, M, Khosravi, M, (2006), "The role of management systems MIS in decision making". Journal of Management Studies, Issue 47.  

Gonzalez, C, (2012). "Decision support real-time, dynamic decision making tasks". Organizational Behavior and Human Decision Process Journal. Vol.96.

Kafaiee, F, (2006). "The role of information technology in improving managerial decision making", Master's thesis, Allame Tabatabai University, Tehran.

Ouzaei, N, (2009). "The study of elementary school teachers to use ICT process of Teaching – learning". Allame Tabatabai University, Tehran.