دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، بهار 1399 
2. بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

صفحه 110-120

10.30473/jsm.2019.44427.1309

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری پلنگرد


7. مرورنظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی

صفحه 20-30

10.30473/jsm.2020.46883.1331

منصوره توفیقی؛ نازنین راسخ؛ فروغ فتاحی مسرور