بررسی اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رازی کرمانشاه

2 دانشگاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. تعداد نمونه 350 نفر بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه هویتی با برند اسکالاس و بتمن (2003)، هم هویتی با سازمان آلجشیمر (2005) ، هم هویتی با جامعه‌ی برند از پرسشنامه مائل و آشفورث (1992)، وفاداری به برند از پرسشنامه کیم و همکاران (2001)، وتبلیغ مثبت و خشونت علیه تیم رقیب گریگور و فیشر(2006) مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. نتایج نشان داد که بین شش متغیر تحقیق همبستگی وجود دارد. یافته ها نشان داد، هم هویتی با برند، سازمان و جامعه‌ی برند بر وفاداری به برند به صورت مستقیم و به واسطه وفاداری بر تبلیغ مثبت و تمایل به خشونت در شبکه های اجتماعی اثرگذار بودند.رصورت افزایش هم هویتی فرد با برند، سازمان و جامعه‌ی برند وفاداری هواداران افزایش یافته و از هواداران وفادار می‌توان به عنوان مبلغان باشگاه بهره برد و مانع از پراکنده شدن شایعه‌ی غلط علیه باشگاه در شبکه های اجتماعی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of brand identification on brand evangelism football teams in social media: with the mediating role of brand loyalty

نویسنده [English]

  • mohammad khabiri 2
2 university
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of brand identification on brand evangelism football teams fan in social media with the role of mediator brand loyalty.
Methodology: The participants were physical education student in State and Azad universities in Mashhad. 300 individuals were randomly selected as the sample. For the purposes of this study was used Self-brand connection questionnaire of Escalas and Bettman (2003), Brand community identification questionnaire of Algesheimer et al (2005), Brand organizational identification questionnaire of Mael & ashforth (1992), brand loyalty questionnaire of Kim et al (2001) , and Finally, the positive advertising, desire to harm and were measured with items adapted from Grégoire and Fisher (2006). Sport management experts confirmed its face and content validity, which was established by factor analysis.
Result: The results showed that there is a correlation between the 6 variables. Self-brand connection, Brand organizational identification and Brand community identification were direct effected on brand loyalty and indirect effected on positive advertising and desire to harm in social media.
Conclusion: Thus, it is concluded that social identity perspective, when used in Self-brand connection, Brand organizational identification and Brand community identification, can be useful in predicting the brand loyalty mechanisms, Strengthen the team, gain positive advertising and prevent the spread of false rumors against the team in social media

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Brand organizational
  • Brand community
  • positive advertising
  • desire to harm