دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، پاییز 1398 
1. طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

صفحه 15-26

10.30473/jsm.2019.45341.1314

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی


7. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

صفحه 85-96

10.30473/jsm.2019.45305.1318

سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی