بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

10.30473/jsm.2019.42463.1278

چکیده

زنان از دیرباز با مسائل و مشکلات اجتماعی زیادی مواجه بوده‌اند که ازجمله می‌توان به فقدان فرصت و امکان برای انجام فعالیت ورزشی یا ممنوعیت پرداختن به آن در تاریخی نه‌چندان دور، باورهای نادرست فرهنگی در جامعه، تبعیض رسانه‌ها در خصوص پوشش خبری ورزش زنان، عدم تمایل حامیان مالی از ورزش زنان و غیره اشاره کرد، همچنین با توجه به اهمیت ورزش زنان از جنبه‌های مختلف جسمانی، روحی، اجتماعی و سیاسی و نیز عدم گسترش یافتگی ورزش در میان این قشر مهم جامعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش رسانه بر دیدگاه زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی پرداخته است. در این پژوهش روش تحقیق از نوع راهبرد تحقیقی گروه کانونی و ابزار آن مصاحبه است که به صورت میدانی انجام شده است، نمونه آماری این پژوهش تعداد 12 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه رازی بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که زنان ایرانی با تماشای مسابقات و حضور ورزشکاران زن در مسابقات در هرسطحی باشد به خصوص در سطح جهانی و المپیک احساس غرور و خوشحالی دارند و باخت در این مسابقات باعث دلسردی و ناراحتی آن‌ها نمی‌شود. همچنین یافته‌ها نشان داد که بازتاب رسانه‌ای حضور زنان در مسابقات به نوعی باعث پیشرفت ورزش بانوان در کشور می‌شود و باعث تبلیغ برای ورزش زنان مسلمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Media on the Attitude of Iranian Women toward the Participation of Muslim Women in the Olympic and World Championships

نویسندگان [English]

  • Hossein Eydi 1
  • Amin Reza Bakhshi Chenari 2
  • Masoumeh Fadaeii deh cheshmeh 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Razi University of Kermanshah
2 Ph.D. of Sport Management, University of Tehran
3 M.A. of Sport Management Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Women have long been faced with many social problems such as: lack of opportunity for exercise Or prohibitions to address it on the result , Cultural myths in society, media bias in coverage of women's sports , Sponsors reluctance of women's sport and etc. Also, given the importance of exercise for women of different aspects of physical, mental, social and political development and underdevelopment in the exercise of this important class of , This study reports the views of Iranian women,S attitudes Muslim women,S participate in the Olympics and the world . In this study, the research method research approach of focus group interview tool that has been done in the field. The sample of eight female undergraduate and graduate students of Physical Education , Razi University who were selected by simple random sampling. The results showed that the presence of Iranian women athletes in the women's tournament . Particularly in international and Olympic pride and joy and they will not be lost in the championship to cause discouragement and sadness . The results showed that the presence of women in tournaments somehow promote women's sport in the country, thus promoting the sport of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Iranian
  • Muslim
  • Women
  • Olympic
  • World
1- Brown, M. Ruel, E (2011).  High School Students’ Attitudes Toward Providing Girls Opportunities to Participate in Sport. Sociology of Sport Journal, 11(28). 239-253

2- Bulter, B.K. (2012).  On the same team? A qualitative study of female sportswriters

attitudes on covering woman’s athletics. 46-55.

3- Buysse, J.A,.& Wolter, S. (2013). Gender Representation in 2010 NCAA Divi-sion I [21] Media Guides: The Battle for Eq-uity was only Temporarily Won, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6 (18).

4- Clément-Guillotin, C.& Fontayne,P (2011). Situational Malleability of Gender Schema: The Case of the Competitive Sport Context. Sex Roles 64. 426–439.

5- Darabi, M. (2001). Investigating the Cultural Factors of Women's Attitudes toward Sport in Tehran. M.A Thesis. Islamic Azad university. (Persian)

6- Edvardson, CH. Gorely, T. (2011). Understanding Psycho-Social Attitudes towards Sport and Activity in Girls.  Institute of Youth Sport Loughborough University. 7(11). 15-32.

7- Ehsani, M. Honarvar, A. Sharifian, E. Kozehchian, H. (2010).  The role of professional sports in the development and expansion of Muslim women's sports. Research in Sport Sciences. 1(22), 153-171. (Persian)

8- Garratt, L. (1989). Women in Sports. City Sports, 3(7), 10-12.

9- Ghafouri, F. Rahman Seresht, H. Kozehchian, H. Ehsani, M. (2004). Study of the role of physical education specialists in the role of mass media (radio, television and publications) in the tendency of people to exercise championship. Motion Magazine .57-88. (Persian)

10- Ghasemi, H. Mozafari, A. Amirtash, A. (2008). Sports Expansion through Television in Iran.  Research Journal in Sport Sciences. 2 (17). 131-148. (Persian)

11- Hadad, N.(2012).Media & Sports.Journal of Communication Stud-ies,2(8).161-174. (Persian)

12- Hamidehpour, H. Shetab boushehri, N. (2015).  The role of mass media in the development of women's championship sports. Communication management in sports media. 2(8). 48-60. (Persian)

13- Hosseini, M. (2015).  Introducing the Focus Group method and Its application in research. Research Center for Thinking Research. Second editon. 54- 60. (Persian)

14- Hoe, W. Khoo، S. (2016).  Male Under-graduates’ Attitude towards Women in Sport. University of Technology MARA and University of Malaya. Institute of Youth Sport University.

15- Karami, A. Ghasemi, H. Nemati, D. (2011).  Analysis of the content of sports programs of television networks of the coun-try with the approach of women's sports. Journal of Communication Studies. 1(16). 135- 155. (Persian)

16- Lincoln, Y. S. & E. G. Guba (1985). Naturalistic inquiry Beverly hills, CA, Sage.

17- Media coverage. Retrieved on September 29, 2006 from Australian Sport Commission (2006). Sport Psychology Theory and Appli-cation Issues, Jacaranda: John Wiley & Sons.
18- Mohamadi, E. Honarvar, A. Kozehchian, H. Farzan. F (2010).  The role of professional sport in the development and expansion of Muslim women's sports . Research in Sport Sciences. 5(22). 153-171. (Persian)

19- Monazami, M. Alam, Sh. Shetab bou-shehri, N. (2011).  Determining the Fac-tors Affecting the Development of Physical Education and Women's Sports of the Islam-ic Republic of Iran. Journal sport manage-ment. 4 (10), 151- 168. (Persian)

20- Yst, O. Nike, J .(2015). Review Muslim Women in Sport  Women’s Sport and Fitness Foundation and Sporting Equals. Review Date Jan 2010.

21- Selina, kh, & Wee eng, (2010). Pub-lhshed to promote  the goals of the beijing declaration and the platform for action Women, gender equality sport.5(14). 112-125.

22- Yousefi, B (2013). Gender Equity in Competitive Sports. Journal of  New Approaches in Sport Management. 1(4). 31- 42. (Persian)

23- Zardoshtian, SH. Hosseini, M. Karimi, J (2016). The role of mass media in the tendency for women Kermanshah province to examine the sport. Communication management in sports media. 4(14). 13-20. (Persian)  

24- Zarifi, M. Davoodi, K. (2012). Media and Sports Promotio, Journal of Communica-tion Research, 1(4). 119- 134. (Persian)