دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، تابستان 1399 
7. بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی بانوان استان اردبیل

صفحه 76-85

10.30473/jsm.2020.50541.1373

فرزاد نوبخت؛ اکرم فریدی؛ عباس نقی زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن