ارزیابی کمی وب گاههای رسمی باشگاههای ورزشی برتر ایران (مطالعه موردی ، مطالعه موردی وب گاههای رسمی باشگاههایلیگ برتر فوتبال،بسکتبال و والیبال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشگاه پیام نور تهران . ایران

5 دانشجو دکترا

10.30473/jsm.2020.44764.1315

چکیده

هدف:ارزیابی کمّی وب‌گاه‌های مجازی باشگاه‌های ورزشی برتر ایران می‌‌باشد.
روش‌شناسی:ازنوع توصیفی - تحلیلی برای توصیف و ارزیابی کمی محتوای وب‌گاه‌های باشگاه‌های ورزشی برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران می‌باشد.جامعه‌‌ی آماری شامل،ﺗﻤﺎم وب‌گاه‌های رسمی پنج تیم (باشگاه) برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال در لیگ برتر در فصل 97-96 می‌باشند، نمونه‌ی آماری تمام‌شمار و شامل 15 وب‌گاه رسمی بود ابزار پژوهش دستورالعمل برگه کدگذاری محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن به تأیید اساتید متخصص در بازاریابی و رسانه‌های ورزشی رسید و پایایی آن از روش ضریب توافق بین کدگذاران (91/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درصد میانگین وب‌گاه‌های باشگاه‌های ورزشی لیگ برترفوتبال در هر 4 حیطه‌ی سرعت، محتوا، مسیریابی و قابلیت دسترسی بالاتر ازوب‌گاه‌های باشگاه‌های ورزشی حاضر در لیگ برتر والیبال وبسکتبال بودند. وب‌گاه رسمی تیم بسکتبال مهرام 24 گویه،وب‌گاه باشگاه سایپا، 23 گویه و وب‌گاه باشگاه ذوب آهن، 22 گویه از 34 گویه‌ی ارزیابی در 4 حیطه‌ی مذکور را تحت پوشش قرار می دادند. هیچ کدام از 15وب‌گاه بررسی شده دارای بخش مرور روزنامه ها، ابزار لنز، بلیط فروشی و تبلیغات پنجره‌ای نبودند.
نتیجه‌گیری:مدیران ورزشی باشگاه‌های برتر ورزشی ایران باید علاوه برﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖهایﻣﻮﺟﻮد،روﻳﻜﺮدی آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی جدید در بهره‌برداری از ظرفیت گسترده رسانه‌ای وب‌گاه رسمی باشگاه وﺟﻬﺖدﻫﻲ هواداران و فعالیت‌های اقتصادی باشگاه ﺑﻪ ﺳﻮیﻧﻮآوری وﺧﻠﻖارزش در ورزش ﻫﺪاﻳﺖﻛﻨﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Assessment of the official websites of Iran's top sports clubs (Case Study: Official Websites of Football, Basketball, and Volleyball Clubs)

نویسندگان [English]

  • Leila Ghorbani 1
  • meysam Asgarshamsi 2
  • Seyed abbas Tabatabaei 3
  • Mahnaz Havasel 4
  • pari farajizadeh 5
  • Maryam Fallah kazemi 3
1 Assistant Professor of Sport Management and Faculty Member of Payame Noor University (PNU)
2 Tehran Payam Nour University
3 Pnu univercity
4 Sport managment. Pnu univercity tehran. Iran
5 Sport managment
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to Quantitative Assessment of the virtual websites of Iran's top sports clubs.
Methodology: A descriptive-analytical method is used to describe and evaluate quantitatively the content of Iranian football, basketball and volleyball sport clubs websites.The population includes all the official websites of five teams (club) football, basketball and volleyball into the Premier League in the 2017-2018 season, The statistical sample was a total of 15 official websites.
The research tool was a researcher-made instruction coding sheet and its validity were confirmed by the professors specializing in marketing and sports media and its reliability was obtained by the coefficient of agreement between coders (0.91). To analyze data, descriptive statistics (percentages, averages) were used.
Finding: The results showed that the average percentage of football clubs' sports websites in each of the 4 domains of speed, content, navigability and accessibility was higher than the sports club websites in the volleyball and basketball premier league.The official website of the Mahram Basketball Team, the 24 items, the Saipa Club website, 23 items and the Zobahan Club website, covered, 22 items of 34 items of evaluations in the 4 domains mentioned.None of the 15 websites reviewed had a newspaper review, lens tool, ticket sales and the pop up advertisements.
Conclusion: Sports managers of Iran's top sports clubs should, in addition to identifying issues, existing problems and limitations, have a futuristic approach to identify, discover new opportunities in exploiting the massive media capacity of the club's official website

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quantitative Evaluation"
  • " Official Website"
  • " Iranian Premier League"