تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.30473/jsm.2019.46012.1321

چکیده

هدف از این پژوهش، برنامه ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و کلیه 21 شهرستان تابعه استان مازندران به تعداد 58 نفر بود که در زمینه برنامه ریزی ورزش جانـبازان اسـتان مازندران فعالیت می-کننـد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها نشان می دهد که در زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، 17 نقطه قوت، 25 نقطه ضعف، 13 نقطه فرصت و 19 نقطه تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آنها در ماتریس (SWOT) مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران در منطقه WT قرار دارد و بر اساس تحلیل های راهبردی اقدام به برنامه ریزی راهبردهای لازم برای توسعه ورزش جانبازان در این استان شد.
با توجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهمترین راهبرد لازم برای توسعه ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: به اجرا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آموزشی و ورزشی و کم اهمیت-ترین عامل آن شامل فعال‌سازی بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از فعالیت های بنیاد جانبازان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of veterans' sport in Mazandaran province by SWOT method With an emphasis on information and communication technology

نویسندگان [English]

  • Arshad Rahimi Galougahei 1
  • Mohammad Hami 2
  • Vahid Shojaei 3
1 Sport Management Department, Human Sciences Faculty, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the strategic planning for veterans of Mazandaran province With an emphasis on information and communication technology. The research method in this research is descriptive-survey. The statistical population of this study included all managers and deputies of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs department of Mazandaran province and all of the 21 suburbs of Mazandaran province were 58 people Which are involved in the planning of veterans' sports in Mazandaran province. Data were analyzed using descriptive statistics and Friedman test.
The findings show that there were 17 strength points, 25 weakness points, 13 opportunities, and 19 threats in the field of veterans sporst in Mazandaran province; after analyzing them in the SWOT matrix, it was determined that the strategic position of veterans of Mazandaran province is in WT region, and based on the strategic analyses, the important strategic plans were programmed for developing veterans’ sports in this province.
According to the results of this study, it can be concluded that the most important strategy for developing veterans' sports in Mazandaran province With an emphasis on information and communication technology are: developing a strategic plan and continuous monitoring and evaluation of educational and sports programs and least significant strategies is activating the marketing sector and attracting financial resources in support of Activities of the Veterans Foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Veterans
  • Information and Communication Technology
  • Strategy
  • SWOT Matrix