مطالعه تطبیقی اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.30473/jsm.2019.48699.1349

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تطبیقی تجارب دیپلماسی ورزشی کشورهای منتخب و مقایسه آن با ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه که بررسی تطبیقی است از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی استفاده شد. کشورهای بررسی شده در بخش تطبیقی پژوهش شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. علت انتخاب کشورهای مذبور فعالیت‌های موفق و سازماندهی مناسب آن‌ها به عنوان کشورهای پیشرو در حوزه دیپلماسی ورزشی بوده است. اطلاعات این کشورها از طریق جستجو در مقالات علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک جمع‌آوری گردید. همچنین برای بررسی وضعیت کنونی دیپلماسی ورزشی در ایران نیز از طریق مصاحبه با اساتید، نخبگان و صاحب‌نظران در حیطه دیپلماسی جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی‌رتبه سیاسی- ورزشی کشور بودند که در عرصه ورزش و سیاست سوابق مدیریتی و اجرایی داشتند. نمونه آماری 12 نفر از نخبگان بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس و به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که در کشورهای پیشرو در حوزه دیپلماسی ورزشی، در سطح کلان فعالیت‌های بسیاری انجام گرفته است که این فعالیت‌ها در سه دسته نهادهای فعال دیپلماسی ورزشی، اولویت‌‌های دیپلماسی ورزشی و اقدامات انجام شده برای تقویت این دیپلماسی طبقه‌بندی شدند. لذا می‌توان گفت از آنجا که تعیین خط‌مشی سیاست خارجی هر کشور از متغیرهای متعددی تاثیر می‌پذیرد، جمهوری اسلامی می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای موفق از دیپلماسی ورزشی به مانند ابزار تسهیل کننده‌ای برای اجرای سیاست خارجی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Activities and Experiences of Sport Diplomacy in the Islamic Republic of Iran and Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Aminreza Bakhshi chenari 2
  • hossein mohamadijame 3
1 Assistant Professor in Razi University
2 university of tehran
3 Islamic Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the experiences of selected sports diplomacy countries and compare them with Iran. The method of this study is descriptive-analytical which according to the type of study which is comparative study was used the method of comparative study by George Berdy. Countries surveyed in the comparative research section include the USA,Germany,France, Japan, the United Kingdom and the Islamic Republic of Iran.The reason for selecting the countries mentioned is their successful activities and proper organization as the leading countries in the field of sports diplomacy. Information was gathered through searches of scientific articles, internal and external research, related books, documents, evidence and documents. It was also collected through interview with diplomats, professors, experts and experts in the field of sports diplomacy in Iran. The statistical population of the study consisted of senior political-sport managers of the country who had managerial and executive records in the field of sport and politics. The statistical sample consisted of 12 elites who were selected by available sampling and snowball method. The result showed that in the leading countries in the field of sports diplomacy, many activities were carried out at macro level, which were classified into three categories of active sports diplomacy institutions, sports diplomacy priorities and measures taken to enhance this diplomacy..Therefore, it can be said that since the determination of each country's foreign policy is influenced by many variables, iran can use sports diplomacy as a facilitating tool for foreign policy implementation by modeling successful countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • Diplomacy
  • Comparative
  • Comparison
  • Selected
  • Countries