بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشایر گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه علامع طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

چکیده

در آغاز هزاره سوم، دنیای بازاریابی ورزشی شیوه های جدیدی را برای توسعۀ اقتصاد خود دنبال می کند. تبلیغات، یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات مدیریت است که بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره دغدغۀ مدیران را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هواداری ورزشی بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد در سال 97 بود که 250 نفر از آن‌ ها به عنوان نمونه به پرسش ‌نامۀ هواداری ورزشی، پرسش ‌نامۀ باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش و پرسش ‌نامۀ نگرش کلی به ورزش پاسخ دادند. برای تجزیۀ و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و ایموس جهت ارایۀ مدل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردا است. همچنین، تحلیل ضرایب مسیر نشان داد که هواداری ورزشی به‌طور مستقیم توانسته‌است نگرش هواداران را نسبت به تبلیغات از طریق ورزش اثر 47/0 داشته باشد، همچنین به‌طور غیر مستقیم و در مجموع اثرات 36/0 از طریق نگرش به تبلیغات توانسته است اثرگذار باشد. این امر می‌تواند به بازاریان ورزشی به صرفه‌جویی در زمان و منابع کمک نماید تا در بخش هواداری ورزشی تبلیغات اثرگذاری را برنامه‌ریزی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport Fandom and General Attitudes to Advertising on the Attitude to Advertising through Sport

نویسندگان [English]

  • bahram yousefi 2
  • Habib Honari 3
  • vali Naseri palangard 4
2 1- Associate Professor, sport management in Razi University of Kermanshah
3 Associate Professor, sport management in Allame Tababaei University of Tehran
4 PhD Student of sport management of Azad University of Boroujerd
چکیده [English]

At the beginning of the third millennium, the world of sports marketing is looking for new ways to develop their economies. Advertising, one of the most challenging issues in management that concern managers to assess the risk factors that have been allocated. So, the purpose of this study, the effect on the Attitude to advertising through sports fandom. The population consisted of all students of Razi University and Azad University in which 2018, 250 people to the questionnaire, for sample, sports fans, the Attitude to advertising through sports and general attitude to the sport responded. SPSS and Amos software for data analysis was used to model. . To analyze the data SPSS software and Amos were used to model. The results showed that the model is fitted perfectly. Also, path analysis showed that Sport fandom has been able to directly affect the attitude of fans toward advertising through sport, as well as indirectly and in total, effects of 0.36 through the attitude toward advertising has been effective. This could help sports marketers save time and resources to plan advertising in the sports fandom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Attitude
  • modeling
  • Sports fandom
  • The general attitude