مرورنظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی ، مدیر گروه تربیت بدنی عمومی واحد یادگار امام خمینی (ره)

10.30473/jsm.2020.46883.1331

چکیده

یکی ازمهم ترین بخش‌ها و اولویت‌ها در ورزش سطح بالا، داشتن سیستمی یکپارچه و سازمان یافته برای استعدادیابی و پرورش استعدادها می‌باشد؛ از این رو،  هدف  از پژوهش حاضر مرورنظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی در بازده زمانی 2016-2002 بوده است. روش تحقیق برمبنای راهبرد، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق (29=N)  پایان نامه و مقاله چاپ شده در حوزه استعدادیابی ورزشی از سال 2002 تا 2016 بوده است. نمونه تحقیق به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 90 درصد بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) و همچنین، نرم افزار اس پی اس اس و اکسل در سطح معنی داری 05/0≤ P استفاده شد. با توجه به نتایج کسب شده، به نظر می رسد در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی، در زمینه توجه به مولفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار، تعادل وجود ندارد و برخی از موارد بیشتر مورد توجه هستند و برخی دیگر از دید محققان به دور مانده اند.  از این رو ، توجه و دقت اعضای هییت علمی دانشگاهها در این زمینه نقش بسزایی دارد؛ به طوری که می توانند با هدایت و راهنمایی محققان به سوی مولفه ها و ورزش ها و همچنین روش های تحقیق که در تحقیقات کمتر بدان توجه می شود، نقش مهمی در این بخش ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of Studies in the Area of Athletic Talent Recognition

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Tofighi 1
  • Nazanin Rasekh 2
  • Forough Fatahi Masrour 3
1 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Sport Management, Sport Science Research Institute
3 Faculty Member, Head of Imam Khomeini Department of General Physical Education
چکیده [English]

One of the most important elements and priorities in high level sport is having an integrated and organized system for talent development and nurturing. Therefore, the purpose of this study was to conduct a systematic review of the studies on athletic talent from 2001 to 2006. The research adopted a descriptive strategy, conducted a content analysis and carried out documentary research for data collection. The statistical population of the research (N=29) comes from the pertinent thesis and article published in the field of athletic talent from 2001 to 2017. The study sample consisted of all the statistical population through complete enumeration. The instrument used in the study consisted of a coded sheet with a 90% measured inter-coder reliability coefficient according to the Scott Pi’s statistics. Descriptive and inferential statistics (Scott and Chi-square tests) and SPSS and Excel software were used to analyze the data at the significance level of P≥0.005.Based on the obtained results, there seems to be no balance in the scientific coverage of athletic talent development, between different sport disciplines, components, methodologies and tools; with some having attracted more attention and some which have been neglected. Therefore, attention to this issue from faculty members and academics could have an important impact, as they can play a role in guiding researchers toward the components and sports as well as the research methods that have received less attention in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Paper
  • Thesis
  • Sport Talent Development