دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، تابستان 1398 
1. جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

صفحه 15-28

10.30473/jsm.2019.44238.1304

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری


5. نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

صفحه 59-66

10.30473/jsm.2018.32330.1203

میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی