جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کرمان

2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشکده فنی حضرت فاطمه (س)،

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه آی تی در توسعۀ فرصت­های کارآفرینی در ورزش اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت­های تولید‌کننده محصولات ورزشی در ایران (460=N) بود که از بین آن‌ها به صورت تصادفی، تعداد 169 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع­ آوری داده­ ها از پرسش‌نامه هیسریچ و پیتر (2002) که روایی و پایایی آن در تحقیق خسروانی فرد (1391) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه در تحقیق حاضر با روش آلفای کرونباخ (89/0 ) و روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظرات اساتید مجرب و متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگمای شمارشی 85/0  محاسبه شد. برای تحلیل داده ­ها از تکنیک­ های آمار توصیفی و آمار استنباطی و از نرم‌افزار SPSS 20   در سطح معناداری (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The IT position in the development of entrepreneurship opportunities in sport

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Jafarzadeh Zarandi 1
 • Mohammad Ebrahim Razaghi 2
 • Azam Mirza akbari 3
1 Ph.D. in Sport Management, University of Kerman
2 Ph.D. in Sport Management and Planning, University of Tehran
3 Faculty of Hazrat Fatemeh Technical School
چکیده [English]

 This research was conducted with the aim of investigating the status of IT in developing entrepreneurial opportunities in sport. The method of conducting this research was survey. The statistical population of this research includes managers of sporting goods companies in Iran (N=460), among them, randomly and according to Morgan table, 169 companies were selected as the statistical sample. To collect data, Heirsch and Peter questionnaire (2002) was used, which it’s validity and reliability were evaluated and confirmed by Khosravani Fard (2012). The reliability coefficient of the questionnaire in the present study was calculated using Cronbach's alpha (α = 0.89) and its validity (face and content) was calculated based on the views of experienced faculty members and physical education specialists and using the sigma numbering index of 0.85. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data and SPSS 20 software was used at a significant level (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business
 • Technology
 • Occupation
 • Physical Education
 • Innovation
 1. Adhami, E. (2006). Study of entrepreneurship characteristics of senior managers of food industry in Isfahan. Master's Degree in Marketing Management, Marketing Trend, Secretariat of the Entrepreneurship Development Plan at the universities of the country. (Persian)
 2. Akbari, H. (2005). An Investigation of Organizational Entrepreneurship Barriers in North Wood Industry Co. Master's Degree in Public Administration at Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. (Persian)
 3. Akhbari, M. (2003). Institutions, Governance, Privatization and Employment. Proceedings of the two-day conference. The Study of the Effects of the Components of Management and Economics on Employment, Tehran, Publishing Department, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Tehran South Branch. (Persian)
 4. Akhtar Mohagheghi, M. (2006). Internet Sociology. Tehran: Publisher Mehdi Akhtar Mohagheghi. (Persian)
 5. Ali Ahmad, M., & Shoorestani, H. (2004). Information Banking Characteristics in R & D of Knowledge Board,Iranian Journal of Information Processing and Management, 11 (1), 59-62. (Persian)
 6. Arabion, A; Jamayran, A & Naji, B. (2015). The Role of Information Technology in Entrepreneurship and the Creation of Academic Graduates, International Conference on Modern Orientations in Management, Economics and Accounting, Tabriz, Industrial Management Agency, East Azarbaijan Representative. (Persian)
 7. Azizi, N. (2004). Employment and Higher Education: Strategies for Linking Higher Education to Market-Oriented Needs. Journal of Research and Planning in Higher Education, 32 (Issue 1-2), 197-171. (Persian)
 8. Badri Azarin, Y. (2004). Solutions for the establishment of sports therapeutic centers. Entrepreneurship Center of Tabriz University, Editorial Board of Karad Project. (Persian)
 9. Barghi e; Mousavi, & Mousavi-zadeh, Mir M. (2011). Study of application of ICT as innovation in Isfahan University based on interest-based acceptance pattern. Journal of Library and Information Science, 83-104. (Persian)
 10. Borges, M., Hoppen, N., & Luce, F. B. (2009). Information technology impact on market orientation in e-Business. Journal of Business Research, (62), 883-890 .
 11. Ciappei, C., & Simoni, CH. (2005). Drivers of new product success in the Italian sport shoe cluster of Montebello. Journal of Fashion Marketing and Managemen: An International Journal, (9)1, 20 – 42.
 12. Dika, A. & Hamiti, M. (2011). Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university. Procedia social and behavioral sciences (15): 1110-1114.
 13. Ehsani, M., & Sharifian, I., & KoozeChian, H., & Khodadad hosseini, H. (2011). The components of ICT on motivation for entrepreneurship students of the schools of physical education and its relationship with Iran. Research on Sport Sciences, 28,13- 32. (Persian)
 14. Emadzadeh, M. Shahnazi, R. Babaky, R &  Mohammadzadeh, A. (2008). The Effect of Information and Communication Technology on Employment (Case Study with Panel Data Approach), Two Journal of Economic Research and Research, 197-221. (Persian)
 15. Fathihan, M & Mahdavi Noor, S.H. (2008). Basics and Information Technology Management. Science and Technology Publishing House. (Persian)
 16. Foroghipour, H, Mozaffari, S. A.A & Ashraf Ganjavi, F. (2007). Evaluation and introduction of the most important priorities of entrepreneurship in sport from the viewpoint of sports practitioners in the country. Research in Sport Sciences, 58-89. (Persian)
 17. Hismanoglu, M. (2011). The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis. Procedia social and behavioral sciences, 37 -45.
 18. strich, R.D., & Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship. New York, Mc Graw Hill.
 19. Honari, H., & Mondalizadeh, Z. (2014). Defining and developing entrepreneurship within the mission statement of the views of experts in the sport of athletics. Applied Research in Sport Management, (2) 2, 49-60. (Persian)
 20. Hosseini ,M. Karimi, J. Zardoshtian, SH. (2017). The Relation of Information, Communication Technology with Organizational Entrepreneurship and Change Management from the Viewpoints of Employees of the Offices of Sport and Youthin in Kermanshah Province. Communication Management in Sports Media. 4th Year; (16)4, 35-42. (Persian)   
 21. Irvine .Wilson, Anderson .Alistair R. (2008). ICT (information communication technology), peripherality and smaller hospitality businesses in Scotland. Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research; Volume: 14 Issue: 4; Research paper.
 22. Jafarzadeh Zarandi, M. (2013). The Role of New Technologies (Internet, Computer and Mobile) in Developing Entrepreneurship Opportunities in Sport. Master's Thesis, Islamic Azad University, Kerman Science Research Branch. (Persian)
 23. Jafarzadeh Zarandi, M. (2018). Presentation of agility model based on information technology in sport and youth departments of the country. PhD Thesis, Islamic Azad University of Kerman. Not printed. (Persian)
 24. Jafarzadeh Zarandi, M., Razaghi, M., Sharifian E. (2014). Evaluation of Reliability and Validity of Questionnaire about Technology System in the Expansion of the Entrepreneurship. Communication Management in Sports Media.; (6)2, 49-58. (Persian)  
 25. Jafarzadeh Zarandi, M., Razaghi, M., Sharifian E. (2016). Evaluation of Reliability and Validity of Iranian Questionnaire about Technology System in the Expansion of the Entrepreneurship in Sport, Pamukkale Journal of sport Sciences. 7 (3), 1-13. (Persian)
 26. Jafarzadeh Zarandi, M., Sharifian E.,Gahreman Tabrizi, K. (2013). The role of computer in development of sports companies in Iran, International Journal of Sport Studies., 3 (7), 817-821. (Persian)
 27. Jalilvand J, Sharifian E. (2016). Information technology and Information management system in sport, (In Persian). Second National Conference Physical Education and sport; Chabahar: International University of Chabahar. (Persian)
 28. Javid, M, Asadi, H; Goodarzi M & Mohammadi Turkmani E (2012). The role of the Internet and new media in the marketing of sport tourism. Applied Research on Life Sciences Management in Sport, No. 3, 49-43. (Persian)
 29. Lai, J., & Chen, W. (2009). Measuring e-Business dependability: The employee perspective. The Journal of Systems and Software, (82), 1046–1055.
 30.  Li, G., & Yang, H., Sun, L., &  Sohal, A. S. (2008). The impact of  IT implementation  on  supply  chain integration and performance. International Journal of Production Economics, forthcoming.
 31.  Malhotra, A., kanesathasan, A., & Patel, P. (2012). How mobile phones, Computer and internet can catalyze women's entrepeneurship (case study India), International center for research on women.
 32. Mantle, P. (2006). The massive impact of IT on accounting firms. The accounting bulletin. 24 (7): 4-5.
 33. Martin, Lynn. M, Wright. Len, Tiu. (2005). No gender in cyberspace? Empowering  entrepreneurship and  innovation  in  female-run  ICT small firms. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research; (2)11; Research paper.
 34. Mehedoshi, M & Safarian Nejad, M. (2004). E-commerce Web Sites in Iran: Strategies and Models, Quarterly Journal of Commerce Research. (Persian)
 35. Mondalizadeh, Z & Honary, H. (2010). Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Sports: As Interdisciplinary Fields. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 113-136. (Persian)
 36. Montazar, Gh. A. (2002). Future-oriented IT development in the educational system of the country. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Eighth Years, 25, 116-97. (Persian)
 37. Moraa, H. (2012). The Impact Of Ict Hubs On African Entrepreneurs, iHub- Reaserch, Kenya.
 38. Mousavi, S.M. (2001). The role of entrepreneurship in industrial and economic development. Journal of Research, No. 29. (Persian)
 39. Nakhaee, K; Nekhai, H, Nakhi, F & Yousefi, F. (2011). Influence of Information and Communication Technology on Entrepreneurship Creativity. Strategic Quarterly of Education, 56-53. (Persian)
 40. Ndubisi N.O.، Kahraman C. (2005). Malaysian women entrepreneurs: understanding the ICT usage behaviors and drivers. Journal of Enterprise Information Management; (6)18; Research.
 41. Obura. ­Constant Okello, Minishi-Majanja. M.K, Ikoja-Odongo. J.R. (2008). Business activities and information needs of SMEs in northern Uganda: Prerequisites for an information system, Library Management; (4.5)29 ,Research paper.
 42. Park, H.W. (2003). Hyperlink network Analysis, Royal Netherlands Academy of Arts & Sicences (KNAW) Amsterdam, the Netherlands. Connections, (1)25, 49-61.
 43. Rajai, F. (2001). The phenomenon of globalization, human condition and information civilization. Translation by Abdolhossein Azarang, Tehran: Aqa Publication. (Persian)
 44. Razaghi, M.E. (2014). To identify and explain the barriers to application of information technology (IT) in physical education course in schools (Case Study). Pamukkale Journal of Sport Sciences, (2) 5. (Persian)
 45. Rezaei, B & Numan Moussa, S. (2015). Entrepreneurship in the field of Information and Communication Technology, International Business Conference: Opportunities and Challenges, Rasht, Technical University, Mirzakochek Mona Sara, https: // www. civilica.com/Paper-ICBOCH01-ICBOCH01_098.html. (Persian)
 46. Ruta, D., Imperatori, B., & Cavenaghi, J. (2013). The effect of ICT on sport fan management, IGI Global, 243.
 47. Salimi, AS, Jokar, B & Nikpour, R. (2009). Internet connection in life: The role of perceived social support and loneliness in using the Internet. Tehran: Alzahra University Faculty of Education Sciences and Psychology. (Persian)
 48. Sharifian, E. Ehsani, M, Kozhechian, H & Khodadad Hosseini, S H. (2009). explaining the components of ICT in physical education faculties and its relationship with student entrepreneurship motivation, the book on the development of human resource development in sport, 19-20. (Persian)
 49. Sport Entrepreneurship. (2005). http://www. electroniccampus.org/ studen t/scripts / courses/coursedetail.
 50. Sreelata, J. (2011). Revenue generation in the information era: Opportunities and challenges, Marketing. Indian Institute of Management Bangalore, India.
 51. Stanescu M, Stoicescu  M, Ciolca C. (2011). Computer use in Physical Education and Sport Teaching. The 7th International Scientific Conference e-learning and software for education Bucharest. Romania
 52. Thompson .John L. (2004). The facets of the entrepreneur: identifying entrepreneurial potential .Management  Decision; (2)42; 2004 Conceptual Paper.
 53. Thurik, R  & Wennekers, S. (2004). Entrepreneurship, small business and economic growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, (11)1, ­Research Paper.
 54. Venkatesh, V, Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. Management Science.46, (2). 186- 204.
 55. Wenhong, C. (2006). The impact of internet use on transnatonal entrepreneurship, 4th Coming in new technologies in global societies.
 56. Yadollahi Farsi, J. (2008). Entrepreneurship in the sport of the country. National Conference on Sport Management with an emphasis on the 20-year vision of the Islamic Republic of Iran, the National Olympic and Paralympic Academy. (Persian)