تحلیل وضعیت نشریات علمی -پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت نشریات علمی – پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران در سال 1393 است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی بود که در آن داده­ ها از نمونه آماری 20 نشریه علمی – پژوهشی و یک نشریه علمی - ترویجی از جامعه آماری نشریات معتبر وزارت علوم و با روش نمونه­ گیری روش­های آماری توصیفی با استفاده از نرم­ افزار SPSS و اکسل با ابزار برگه­ های کدگذاری جمع­ آوری شد. روایی ابزار صوری و محتوایی به تأیید رسید. نتایج نشان داد 36 درصد از نویسندگان مقالات رشته تحصیلی خود را مشخص ننموده ­اند، مدیریت و برنامه­ ریزی در تربیت­ بدنی با 28% از کل مقالات در جایگاه دوم قرار دارد. مؤلفه ورزشی همگانی با 38% از کل مقالات بیشترین سهم را در میان مؤلفه ­ها داشت. مباحث و موضوعات پیرامون رشته ورزشی همگانی 13/42% از کل مقالات را به خود اختصاص داده­ اند. همچنین، موضوعات پرداخته­ شده به رده سنی بزرگسال 86% از کل مقالات را به خود اختصاص داده است. بیشترین روش تحقیق استفاده­ شده در مقالات انواع روش­های توصیفی با 69% از کل مقالات است و روش آماری استنباطی با 45% از کل مقالات بیشترین میزان استفاده را داشتند. مشارکت نویسندگان در گروه­ های سه نفره 47/53% از کل مقالات را به خود اختصاص داد که این رقم تمایل نویسندگان به پژوهش­ های گروهی را نشان می­دهد. نویسندگان با رتبه علمی کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد با 39% از کل مقالات بیشترین سهم را در تألیف مقالات داشتند. سهم اعضای هیئت تحریریه نشریات در نوشتن مقالات تنها 8% از کل مقالات است. همکاری بین رشته­ای تنها در 5% از کل مقالات صورت گرفته است. نویسندگان با وابستگی سازمانی دانشگاه تهران با 57/15% از کل مقالات بیشترین سهم را در تألیف مقالات داشتند. بازه زمانی 5-4 ماه با 18% از کل مقالات بالاترین درصد را دارد و میانگین مدت زمان پذیرش مقاله 05/5 ماه است. ارائه تصویری واقع­ بینانه از تحقیقات پژوهشی مبتنی بر ضعف­ ها و قوت­ها در حوزه تربیت بدنی است. تحلیل محتوای این نشریات منجر به شناخت حوزه­ های تخصصی نیازمند پژوهش در کشور می­ گردد، در نتیجه دامنه پژوهش­های تخصصی را گسترش می­دهد. علاوه بر این، با بررسی میزان انطباق این پژوهش­ها بر نیازهای ورزشی کشور، امکان برنامه­ ریزی دقیق­تر و سیاست­گذاری صحیح­ تر در حوزه ورزش­ پژوهی فراهم می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Sport Essays in Iranian Scientific and developmental Journal

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Badiegohar 1
 • Hossein PourSoltani 2
1 M.A. in Physical Education and Sport Management, Payame Noor University
2 Assistant Professor in Physical Education and Sport Management, Payame Noor University
چکیده [English]

The current study aims to analyze the status of scientific, scientific-research and developmental journals and publications for physical education in Iran in 2014. Accordingly, twenty scientific-research journals and one scientific-developmental journal as 12 indexes (e.g. field of study, sport components, sport fields, age groups, research methodology, statistical methods, co-operative inquiry, authors' academic ranking, the participation of members of journal's board of directors, the contribution of more fields and deadline for accepting papers) were investigated. We have used Quantitative Content Analysis as the research methodology. Descriptive statistics methods using SPSS software and Excel were used for analysis. Findings indicated that 36% of the authors didn't write their field of study. Management and Planning in Physical Education has been ranked in second place with 28% out of total papers. Public sport component had the highest share among the components with 38% out of total papers. The share of topics and issues about the sport field was 42.13%. Also, the share of papers for the age group (adults) was 86% out of total papers. The most widely used research methodologies were descriptive and inferential statistics methods with 69% and 45%, respectively. The share of co-operative inquiry as three-member groups was 53.47%, which shows the authors' tendency to participate in team works. The highest share for writing articles, 39% out of whole papers, was allocated to the postgraduate students and academic authors with master's degrees. The share of the members of board of directors in writing papers was just 8% out of whole papers. The share of interdisciplinary cooperation was just 5% out of whole papers. The authors affiliated with any organization had the highest share, 15.57%, in writing papers. The highest percent for the time period was allocated to the 4-5-month time period with 18% out of whole papers, and the average deadline for accepting papers is 5.05 months.

کلیدواژه‌ها [English]

 • content analysis
 • Scientific Journal
 • Scientific-Research Journal
 • Scientific-Developmental Journal
 • Physical Education (Sport Essays)
 1. Afghahi, E. & Bagheri, M. (2008), Analyzing The Subject Process of Librarianship Research and Informing Based on Citations 1996-2005 in the Articles of the Erist Yearbook From 2002 to 2006, Payam Library, 14 (4), 5-25. (Persian)
 2. Asgarri, B. Ziyaei, A. & Bakhshudaniha, I. (2013), Citation Analysis of Articles in The Journal of Motion and Sports, Communication Management in Sports Media, First Year, 1, 34-59. (Persian)
 3. Draft, J. (2012). Topics and trends: 30 years of sociology of sport. European Journal for Sport and Society, available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16138171.2018.1475098
 4. Helalizadeh, M., Taghizadeh, M.R., Afshari, M., & Irani, M. (2017). Content Analysis of Journal of Sport Physiology, Sport physiology, 34, 17-34. (Persian)
 5. Ghasemi, H. Nourbakhsh, M. and Tappeh Reshi,G. (2010) Content Analysis of Sport Management Articles in Scientific Journals, Jahesh Quarterly, 2 (6), 17-24. (Persian)
 6. Imanian, M.; Heidarinejad, S,& Khatibi. A. (2014). Content analysis of sports media with disabled sports approach. Journal of Communication Management in Sport Media.  3( 10):42-51.(Persian)
 7. Keshkar, S.; Tahmasebi Shahmansouri, H.;& Moradi. M. (2013).  Correlation of Studying public or scientific journals with demographic characteristics among Allameh Tabataba'I university students .  Journal of Communication Management in Sport Media.  1( 4):    49-54.(Persian)
 8. Movahed, A. & Izadi, P. (2009), Quantitative and Qualitative Evaluation of The Articles of the Quarterly Journal of Geographic Research During The Ten-Year Period, (1999-2009), Natural Geography Research, 71, 83-94. (Persian)
 9. Mondello, M. J. & Pedersen, P. M. (2003), A content analysis of the Journal of Sports Economics, Journal of Sports Economics, 4 (1), 64-73.
 10. Pedersen, P. M. & Pitts, B. G. (2005), Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management, The smart journal,   2( 1).
11. Quarterman, J.; Yeon Hwang, J.; Han, K.; Pitts, B.G. &. Jackson, N. (2010), A Content Analysis of the International Journal of Sport Management. available at: https://aahperd.confex.com/aahperd/2010/webprogram/Paper14826.html

12. Salehi, K. Rahimi, H. (2006), Explaining the Process of Evaluating Journals at The Scientific Information Institute (ISI), Quarterly Book, 17 (2), 141-160. (Persian)

13. Sajadi, N. et al., (2010), Descriptive Analysis of Motion Magazine, N. 1-34, Movement of Sport Management Magazine, 5, 141-153. (Persian)

14. Soltani, Sh. (1998), Familiarity with Iranian Librarianship Magazines, Quarterly Book, 9 (1), 65-78. (Persian)

15. Sharifi, M. Mirdar Harijani, Sh. & Babisan , A. (2012), Descriptive Analysis of Articles in Scientific Publications of Physical Education and Sports Science During The Years 2005-2009, Sport Management, 12, 61-85. (Persian)

16. Tappeh Reshi,G. Gaghighi, Sh. & Abdolvahab, Z. (2013), Content Analysis of Sport Management Articles in Scientific Journals, Communication Management in Sports Media, 1,.53-59. (Persian)

17. Zaki, M. A. (2006), Analyzing the Content of Research Trends in Specialized Scientific Journals, Management Knowledge Quarterly, 19(75), 43-74.