مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه‌ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران

2 عضو هیئت علمی گروه تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه‌ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته‌ها و ارائه کاربرد می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می­ باشد. روش جمع‌آوری داده­ ها شامل مطالعات کتابخانه ­ای، روش دلفی و در نهایت پرسش‌نامه است. برای تعیین روایی پرسش‌نامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید  مدیریت ورزش و مدیران و کارشناسان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تشکیل می­دادند که با برآورد انجام شده در مجموع 550 نفر بودند، که نمونه از روش جدول مورگان تعداد 225 نفر به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی و آزمون­ های کلموگروف اسمیرنف، فریدمن و آزمون یو­مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندکی بالاتر و از طرفی فرصت­ها  وضعیت بهتری نسبت به تهدیدهای ورزش آموزشی دانشگاه داشته­ اند (استراتژی محافظه‌کارانه). در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصت‌ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتری داشته‌اند (استراتژی تهاجمی). همچنین مؤلفه­ های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌های ورزش آموزشی و همگانی مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می‌گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی، زمینه همگانی کردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این می‌تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.                                                                                                      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Educational Sports and Universities of Universities by SWOT Analysis Method with Publishing Approach and Application Approach (Case Study of Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

 • Abbas Shabani 1
 • Bahram Salehnia 2
1 Assistance Professor in Sport Management, Islamic Azad University, Rodehn Branch, Tehran
2 Faculty Memberin Sport Management, Islamic Azad University, Rodehn Branch, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to Study of Educational Sports and Universities of Universities by SWOT Analysis Method with Publishing Approach and Application Approach. The research method is descriptive-analytical and is applicable to the target. Data collection method includes library studies, Delphi method and finally a questionnaire. To determine the validity of the questionnaire, experts consulted and after applying all corrective suggestions, necessary changes were made and its reliability was calculated and validated through Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study consisted of professors of sport management and managers and physical education experts of Islamic Azad University, with a total estimated 550 individuals, of which 225 were Morgan table method. Descriptive statistics and Kolmogorov Smirnov, Friedman tests and U-Winnie test were used to analyze the data. The results of this study showed that the educational weaknesses were slightly higher than the strengths and, on the other hand, the opportunities had a better situation than university education threats (conservative strategy). In terms of public sport, the strengths and opportunities have been better off than the weaknesses and threats (aggressive strategy). Also, the components of strengths, weaknesses, opportunities and threats of educational and general sport were identified. Finally, it is suggested that the development of the sport education sector in the academic community should provide a platform for the generalization of the students' sport, which could provide the basis for the development of the championship sport among the talented young students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational sport
 • public sport
 • Azad University
 • method (SWOT)
 1. Agyar E. (2015). Life satisfaction, perceived freedom in leisure and self-esteem: The case of physical education and sport students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2186 – 2193. Available online at www.sciencedirect.com.
 2. Alizadeh, M. (2006). How to spend the leisure time of veterans and disabled people. Journal of Motion.  6, 10. (Persian)
 3. Alwani, S. M. (2006). Public Administration. Thirty-One. NI, 43. (Persian)
 4. Australian Sports Commission (2007). Planning in sport: A Good Guide for sporting Organizations. Www. Ausport. Gov. Au.
 5. Badri Azin, Y. (2007). Investigating the status of gymnastics in Iran with the approach of comprehensive system development, development of human resources in gymnastics sport of Iran. Journal of Movement. 3, 13. (Persian)
 6. Basic Education Transformation Document (2013). Public Relations Department of Ministry of Education”. First Printing. 63.
 7. Ghafouri, F., Honry, H. (2007). Study of the types of public sports and recreational activities of the society and presenting a model for future planning. research project of the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. 19. (Persian)
 8. Ghafouri, F. (2005). Determining the main factors influencing the tendency to sport and championship to explain the strategies of sport in the Islamic Republic of Iran. Doctoral dissertation, Tarbiat Modares University. 109. (Persian)
 9. Ghofrani, M., Goodarzi, M., Sajjadi, S., Jalali Farahani, M., Mogharnasi, M. (2009). Designing and developing a strategy for the development of general sport in Sistan and Baluchestan Province”. Journal of Motion.  39. 131-107. (Persian)
 10. Girginov, V. (2006). Strategic relation and sport policy: The case of aerobic union and sport school federation. Bulgaria. Journal of sport management. 15, 173-b194.
 11. Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., Peterson, K. (2005). Factors affecting Olympic performance: Perception of athletes and coaches from more and less successful teams. The Sport Psychologist, 13. 371-394.
 12. Health and Disease Statistics in Iran (2006). Deputy Health Minister of Health and Medical Education. (Persian)
 13. Hosseinpour, A. (2013). The Role of the Approach of Education Plans in the Development of Universal Sport and Championship. National Contest on Sporting Talent. (Persian)
 14. Islamic Republic of Iran Physical Education Organization (2002). Overview of the strategy document for the development of the comprehensive system of physical education and sport. Islamic Republic of Iran Physical Education Organization. Rad Samaine Co. (Persian)
 15. Kalateh, K., Freydoni, M. (2017). Survey a Model of the Impact of Mass Media Activities on Tend to Sport for All in Tehran City. Communication Management in Sports Media, 4 (16):15-22. (Persian)
 16. Keith, M. (2015). High school sports programs differentially impact participation by sex. Journal of Sport and Health Science xx (2015) 1e7, Available online at www.sciencedirect.com.
 17. Mozafari, A. (2009). Description of the implementation of Physical Education at the Tripod of Schools of the Country”. Journal of Motion Exercise and Sports, seventh year. Volume II, 14, 139-139. (Persian)
 18. Mull Richard, F., Kathryn, G. (2005). Recreational Sport management. Human Kinetics, 4th edition.
 19. Naderi Nasab, M., Ehsani, M., Khabiri, M., Amiri, M., Gharakhani, H. (2011). Investigating the existing status of football in the Islamic Republic of Iran and determining the strategic position of football in Iran. Sport Management Magazine.  9, 27-5. (Persian)
 20. Qin C. (2006). Relationship of Chinese sport for all and elite sport. Paper presented in the 9th world sport for all congress – the Netherlands.
 21. Rahim, M. (2010). Educational exercise of the comprehensive system of sports development in Iran based on swot model. Master's Degree, Sports Management. Allameh Tabatabaei University. 81. (Persian)
 22. Shabani, A. (2016). The Relationship between the Cost and Rank in the Premier League Football Clubs (Case Study Printed Media in League XIV). Communication Management in Sports Media, 4 (13): 21-27. (Persian)
 23. Shabani, A., Ghafouri, F., Honry, H. (2011). Investigating Challenges of Public Exercise in Iran. 10, 26-13. (Persian)
 24. Taghavi Takyar, S. (2007). Socio-economic status and motivations of participants in public sport. Master's thesis, Guilan University. 78. (Persian)

 25. Teodor, C., Caludiu, M. (2014). The role of motivation in education through sport”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1054 – 1058, Available online at www.sciencedirect.com