دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، زمستان 1396 
6. نقش ترویج رسانه‌ای درحمایت مالی بانک‌ها از ورزش

صفحه 79-88

عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر