دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز 1396 
4. شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

صفحه 51-62

شیرین زردشتیان؛ شهروز غایب زاده؛ سلمان جعفری؛ شمس الدین تبریزچی