بررسی تحلیلی گفتگوهای زنده برنامه ورزشی براساس نظریة پیوستگی دولی و لوینسون (2001)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و توصیف نمونه هایی از گفتگوهای زنده برنامه ورزشی نود براساس نظریة پیوستگی دولی و لوینسون (2001)است. بر این اساس، در ابتدا از کل برنامه های نود در طول یک سال که 44 برنامه بود، تعداد 12برنامه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس گفتگوهای زنده دونفره این برنامه ضبط و بازنویسی گردید. در ادامه، انواع ابزارهای پیوستگی در نمونه ها و بسامد کاربرد آن ها در برنامه های ضبط شده، استخراج شد. در انتها، با استفاده از نرم افزار اکسل(Excel) و SPSS به رسم نمودار و درصدبندی ابزارهای پیوستگی به کار رفته در این گفت وگوها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با توجه به درصد بسامدهای بدست آمده از انواع ابزارهای پیوستگی نشان داد که همانندی با 66/58درصد، بیشترین درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است. علائم ارتباطی میان گزاره های معنایی با 65/18 درصد درجایگاه دوم قرار دارد. عبارت های توصیفی با 12درصد در جایگاه سوم قرار دارد. الگوهای صرفی ـ نحوی با 45/8 درصدو روابط واژگانی با 17/2درصد درجایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. یافته های پژوهش همچنین حاکی از آن است که ابزارهای پیوستگی مطرح شده و روش تحلیل آن ها قابل تعمیم به گفت و گوهای زنده ورزشی نود هستند. به علت قدرت بیان مجری و ارتباط کلامی بیشتر در برنامه های زنده تلویزیونی، می توان گفت تاثیر این گونه رسانه ها بسیار زیاد است و در نتیجه می توان اذعان داشت که ابزارهای پیوستگی مطرح شده، طبق اولویتهای بیان شده، تاثیر بسزایی در ارتباط معنایی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review Exercise Program based on the Theory of Continuity Dooley Talks Alive and Levinson (2001)

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Ezzati 1
 • Zahra Mehrabi 2
1 Assistant Professor of Linguistics and Foreign languages, Payame Noor University
2 M.A of General linguistics, Payame Noor University
چکیده [English]

This study concerns analyzing and describing examples of live conversations in Navad sport program based on Dooley and Levinson's theories of cohesion (2001). Accordingly, at first 12 programs were selected randomly from all Navad programs during one year including 44 programs. Then, twelve live conversations out of the selected programs were recorded and transcribed. In addition, the varieties of cohesion tools in the samples and the frequency of their usage in recorded programs were derived. Finally, the diagrams and percentage of cohesion tools used in these conversations were drawn by using Excel software and SPSS. Results indicated that with respect to the percentage of frequencies obtained from the varieties of cohesion tools, homogeny with 66/58 percent, has allocated the highest percentage of usage frequency; semantic propositions with 65/18 percent were in the second place; descriptive words were in third place with 12 percent; 45.8 percent was devoted to morphological-syntactic patterns; and finally lexical relations with 17.2% were in the fourth and fifth positions, respectively. Due to the performer's power of speech and more verbal communication on live TV programs, it can be concluded that the impact of these media is very high. Therefore, the proposed cohesion tools, according to the priorities expressed above may have a significant impact on the semantic relations. To enclose, based on the results of Chi-square test, cohesion tools proposed by Dooley and Levinson (2001) were extendable to the live sport conversations of Navad program with 95% degree of confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cohesion Tools
 • Navad Sport Program
 • Dooley Levinson
 • live Conversations
 • Semantic Relations
 1. البرزی، پ. (1386). مبانی زبا­ن­شناسی متن. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 2. تاکی، گ. (1387). پیوستگی و همبستگی متن یا انسجام و ارتباط مطالب در زبان فارسی. مجله­ی زبان‌شناسی، 14 (1 و 2)، 73-81.
 3. سارلی، ن. و ایشانی، ط. (1390). نظریه­ی انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه­ی فارسی (قصه­ی نردبان). دو فصل‌نامه‌ی زبان پژوهی، 2 (4)، 39-48.
 4. شمیسا، س. (1381). بیان. چاپ نهم. تهران: انتشارات فردوس.
 5. فضل علی، ف. (1373). بررسی حذف در زبان فارسی. پایان­نامه­ی منتشرنشده‌ی کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. فلاح­پور، ن. (1383). بررسی نقش متفاوت انواع ابزارهای انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی. پایان‌نامه‌ی منتشرنشده‌ی کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان.
 7. کاوسی نژاد، س. (1371). حذف در زبان فارسی. پایان‌نامه‌ی منتشرنشده‌ی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.
 8. گلفام، ا. (1377). توصیف روابط ارجاعی در زبان فارسی؛ رویکرد نحوی کلامی. پایان­نامه­ی منتشرنشده‌ی دکترا: دانشگاه تهران.
 9. مشکوه­الدینی، م. (1390). دستور زبان فارسی واژگان و پیوند­های ساختی. تهران: انتشارات سمت.
 10. نصر آزادانی، ا. (1378). عوامل انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی. پایان‌نامه‌ی منتشرنشده‌ی کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان
 11. Ahangar, A., Taki, G., & Rahimi, M. (2012). The use of conjunctions as cohesive devices in Iranian sport live radio and TV talks. SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 9(2), 56-72.
 12. Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press
 13. Dooley, R. A., & Levinsohn, S. H. (2001). Analyzing discourse: A manual of basic concepts. Dallas: SIL International.
 14. Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman
 15. Levinsohn, S. H. (2010). Self-instruction material on narrative discourse analysis. Dallas: SIL International
 16. Renkema, J. (1993). Discourse studies. Amesterdam: John Benjamins. SB. V
 17. Roberts, J. R., Barjasteh Delforooz, B., & Jahani, C. (2009). A study of Persian discourse structure. Uppsala: Uppsala University.