شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و مسئول تربیت‌بدنی، دانشکده فنی کشاورزی مراغه

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل است. این پژوهش به‌واسطه هدف از نوع کاربردی و ازنظر نوع جمع‌آوری داده‌های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل که با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی، 115 نفر به‌عنوان نمونه­ ی آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه­ ی­ محقق ساخته بود که روایی آن، توسط اساتید صاحب‌نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (89/0 = آلفا) تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و آزمون فریدمن (برای رتبه‌بندی) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع فرهنگی- آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع مدیریت و برنامه‌ریزی سازمانی و موانع اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را درزمینه­ ی استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارا می‌باشند. برگزاری همایش‌ها، جذب نیروهای متخصص مدیریت ورزشی دارای دانش و مهارت لازم درزمینه­ ی استفاده از فناوری اطلاعات و تشویق کارکنان سازمان به یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات ازجمله راهبردهایی است که به‌منظور توسعه فناوری اطلاعات در سطح ادارات مذکور مطرح‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of some Obstacles in using Information Technology for Youth and Sports Offices in Ardabil Province

نویسندگان [English]

 • Shirin Zardoshtian 1
 • shahrouz ghayebzadeh 2
 • salman jafari 3
 • Shamsodin Tabrizchi 4
1 Assistant Professor of Sport Management, Razi University of Kermanshah
2 Ph.D Student in Strategic Management in Organizations and Sports Events , Razi University of Kermanshah
3 M.A of Physical Education and Physical Education Faculty , Agriculture in charge of Maragha
4 Ph.D Student of Strategic Management in Organizations and Sports Events , Urmia University
چکیده [English]

The aim of this research was recognition of  some obstacles in using information technology for youth and sports offices in Ardabil Province. The purpose of the research was an applied one and in terms of data collection, descriptive - analytical method conducted in the field type. The statistical population was all of the managers, deputies and Employees at the Youth and Sport offices of Ardabil Province, that Morgan sample table and using a random sampling, 115 persons were selected as sample. The instrument which had been used for measuring data was researcher- made questionnaire that the validity of questionnaire was verified by using comments of experts in sport management and the reliability of the total questionnaire was found to be (α = 0.89) according to Chronbach’s alpha.  in order to analyze the data, Descriptive statistics were used for data analysis; and factor analysis  was used to determine the importance of each  factor and Friedman Test (for rating) are used. The results of the research show that cultural-educational obstacles, individual obstacles, technical obstacles, organizational management and planning obstacles and economical obstacles respectively have the most effect on using IT in youth and sport offices in Ardabil. Holding meetings, attracting experts of sport management with full knowledge about   using IT and encourage personals to learn and  use information technology are some strategies to improve information technology in the alleged offices level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information technology
 • Obstacles
 • Youth and Sport Offices
 • Ardabil Province
 1. Baghban, M; Hallaj Dehghani, A & Moghyan, D. (2012). The study   of Information Technology and Organizational Structure of Islamic Azad University, BouinZahra Branch, Journal of Education Administration Research Quartery. Vol (3), Issue 12, Pp: 15-28. (in Persian).
 2. Bozorgzad, A; Ketabi, S & Noor mohammadi, R. (2007). The effect   of information technology on the improvement of organizational performance in the voice and television of the Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Center, Journal of     the Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan. Vol (19), Pp: 70-103. (in Persian).
 3. British Educational communications and Technology Agency (Becta); June 2004.
 4. Brousell, L. (2014, March 13). 8 Ways big data and analytics will change sports, CIO. Retrieved from http://www.cio.com/article/2377954/data-management/data management-8-ways-big-data-and-analytics-will-change-sports.html.
 5. Chang, J. Ch. (2007). Information technology organization strucutre and new product development. The mediating effect of cross – functional team interaction, engineering management, IEEE, transaction, 54: pp 687-698.
 6. Daft, Richard L. (2005). Fundamentals of Theory and     Design Organizational. (Translators:  Parsaeean, A and Arabi, M). Tehran, Office of Cultural Research. Pp: 53-61.
 7. Farid Fathi, A; Shahlayee, J. (2012). Factor Analysis of Information Technology and Comprehensive Quality Management in Sport Federations. Journal of Economics and Sports Marketing Research, Vol (1), Issue 2, pp: 59-80. (in Persian).
 8. Guttmann, A. (2008) From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia.
 9. Haneefa, M. (2007). Application of information and communication technologies in special libraries in Kerala (India); Library Review, 56 (7): 603-620.
 10. Honari, H. (2011). Information Technology in Professional Sports, International Conference on Environmental, Biomedical and Biotechnology, singapoore, IPCBEE vol.16.
 11. Hosseine, M, Karimi, J & Zardoshtian, Sh. (2017). The Relation of Information, Communication Technology with Organizational Entrepreneurship and Change Management from the Viewpoints of Employees of the Offices of Sport and Youth in Kermanshah Province. Journal of Communication management in sports Media. V(4), Issue 16, Pp; 45-53. (in Persian).
 12. Ismail Pour, R; Khodadad Hosseini, H & Elahi, Sh. (2006). Designing   and Determining an Organizational Design Commensurate with Information Technology and Information System (IT/IS) in Spare Parts Building Industries of Iran’s Automobiles. Journal of Management Research in Iran. Vol (10), Supplementary Issue (Tome 46), Pp: 1-44. (in Persian).
 13. Lim, C; Pek, M & Chai, C. (2005). Classroom Management Issues   in ICT Mediated Learning Environments: Back to the Basics; Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 14 (4): 391-414.
 14. Mahjoob Eshrat Abadi, H., Mir Kamali, M., Ismail Manab, Sh., Mehri, D. (2012). A survey obstacles to the development of ICT in public universities and providing appropriate solutions. Surveying around Tehran University; Journal of Information Technology Management, 5(4): 139-160. (in Persian).
 15. Mendonca, M. A. A., Freitas, F, &   de Souza, J. M. (2008). Information Technology and Productivity: Evidence for Brazili an Industry  from Firm - Level Data. Information Technology for Development, 14(2): pp 136-153.
 16. Potts, J & Thomas, S. (2015). The curious case for Media Monopoly    in Technology-Drive Driven sports. Media International Australia, https://doi.org/10.1177/1329878X1515500116 Vol 155 issue: 1, page(s): 140-148.
 17. Rashed, A. (2010). the relation of   rate of usage of IT with degree   of realization of learning organization dimensions in the Islamic Republic  of Iran sports federations. Second International Conference on Intellectual Capital Management. Zanjan, Graduate University of Basic Sciences Zanjan. (in Persian).
 18. Sanayei, A, Khazaei Pal, J, Shamsi, A, Sultan Hosseini, M. (2014). Analysis of obstacles to the application of information technology in Sport and Youth offices using fuzzy topsis technique. Sports Management (Harakat), 6(2): 325-341. (in Persian).
 19. Willkinson, G. (2008). E-Government: Key Concepts and Applications to Development, University of North Carolina; 10-12.