مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ­ی تحلیلی دو روزنامه­ ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی با تأکید بر رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان دو روزنامه­ ی ورزشی کشور در طول سال 1394 بود. روش نمونه‌گیری، در دو مرحله صورت گرفت، ابتدا به‌صورت غیر تصادفی و هدفمند دو نشریه­ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی انتخاب شدند. درمرحله­ ی دوم به تعداد 30 روز از هر نشریه به شکل غیر تصادفی و هدفمند و منطبق بر روزهای برگزاری رویدادهای ورزش معلولین در طول سال 1394 انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری دستورالعمل و برگه کدگذاری بود و روایی آن توسط پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزش تائید شد. ضریب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 89% محاسبه شد. بر این اساس محتوای اخبار ورزش معلولین در ابرار 07/0 درصد و ایران 35/1 درصد از کل اخبار را شامل شده بود.پوشش ورزش بانوان معلول در هر دو روزنامه کمتر از آقایان است و این اختلاف در ورزش غیر معلولان بیشتر است. رشته­ ی فوتبال در ورزش غیر معلولین و رشته‌های دوومیدانی، تیراندازی و وزنه‌برداری در ورزش معلولین بیشتر از سایر رشته‌ها موردتوجه دو روزنامه قرارگرفته بود؛. توصیه می‌شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را در مقابل اقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ویژه‌ای به موفقیت‌های ورزشی معلولین داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Situation of Disabled and non-Disabled People in the Newspaper's Coverage of Iran -e Varzeshi and Abrar-e Varzeshi

نویسندگان [English]

 • hamid ghasemi 1
 • hossein Poursolantani Zarandi 2
 • Hamid Reza Soleimani 3
1 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University
2 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University
3 M.A Student of Sport Management, Payame Noor University of Karaj
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the analysis of two newspaper: abrar-e varzeshi and iran-e varzeshi with an emphasis on sports for    the disabled and non-disabled people had. The study population, circulation sports newspapers during1394 was 2. Sampling, was conducted in two stages, initially for non-random and targeted two Iranian Journal of Sport and abrar-e varzeshi were selected. Measuring instructions coded tab and its validity was confirmed by five experts in sports management. Scott was calculated on the basis of their objectivity coefficient of 89%. Accordingly, news content disability sport in Abrar 0/07% and Iran1/35percent of total news was included. Newspaper coverage of women's sports less than men, both disabled and non-disabled sport is the difference. Football in the sports field non-disabled caring for athletics, shooting and weightlifting sport for the  disabled than other disciplines were considered two newspapers. It is recommended to press his mission against different groups of people doing sport and disability sport have paid special attention to success.

کلیدواژه‌ها [English]

 • content analysis
 • Iran -e- varzeshi
 • Abrar -e- varzeshi
 • Sports for the Disabled
 1. Ismail Zadeh, Mohammed. (2011). The role of the media in support and support of sports for the disabled. Scientific-specialized congress of veterans and veterans of medicine. 2011. (in Persian)
 2. Imanian, Maryam., Heidarinezhad, Sedigheh & Khatibi, Amin. (2015). Analysis of the content of the  sports press of the country with   the attitude of disabled people.   Scientific-Promotional Journal of Communication Management in Sport Management, Winter 2013, Volume 3, Issue10, Pp 4-4. (in Persian)
 3. Imami, Mina., Mullahi, Mina. (2013). Analysis of the Content of Sport News, Case Study: Third Sima Network. Scientific - Promotional Journal of Communication Management in Sport Management, Volume 1, Issue 3, Spring 2014, pp. 20-28 (in Persian)
 4. Bar-selling, Ahmad. (2002). The research was conducted as a content analysis of sports journals from the 79th to the first three months of the year 81 on eight sports newspapers. Tehran: Center for Media Studies. (in Persian)
 5. Tepeh reshi, Giti. (2010).Analyzing the content of scientific journals-Physical education research with emphasis on the subject of sport management. Master thesis, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University-Karaj Branch. (in Persian)
 6. Rashtandal Arbatani, Taher.(2007). A description of the role of public media in the institutionalization of public sport in the country, movement, No. 33, pp. 165-177. (in Persian)
 7. Ghafouri, Farzad., Rahman Sarsht, Hossein., Kozechian, Hashem & Ehsani, Mohammad. (2003). The study and attitude of physical education specialists to the role of mass media (radio, television and magazines) in the tendency of people to play the championship and general sport of the Journal of Movement, Volume 16, pp. 78-57. (in Persian)
 8. Gholizadeh, Somayeh., Farahani, Abolfazl & Honary, Habib. (2011). Analysis of the content of the sports press with an approach to universal sport, veterans and disabled in the spring of2010. The first scientific, specialty sports festival of veterans and disabled people. (in Persian)
 9. Ghasemi, Hamid. (2007). Investigating the role of mass media in the development of country's sport, academic disciplines of Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Persian)
 10. Ghasemi, Hamid., Tradani, Farshid., Khandal, Mahdi & Khodayari,Abbas. (2008). Media Activities in Sports, Tehran Publications, Bamdad Book. (in Persian)
 11. Kabiri Moghadam, Mohammad Reza. (2005). Analysis of the content of the news published in the sports newspapers of the second half of 2004. BSc, Ph.D. (in Persian)
 12. Karehr, Sarah., Ghasemi, Hamid & Shirooyi, Azam. (2012). Relationship Management of News and Sports Reports with Gender Orientation in Sport Press, Sport Management, No. 14, p. 5-2. (in Persian)
 13. Mattofi, Reza. (2012). An article on disabled people. July 10, 2012. Http://iransdp.com/.(in Persian)
 14. Sokhangoyi. (2014). Statistics of   the Welfare Organization of the Population Growth in the country. August   18, 2014. Http://www.asriran.com.(in Persian)
 15. Home, John. (2005). sport and mass Media in Jpan. sociology of sport journal, Volume, 22, number 4 December,415-432.
 16. Final, sara., Faukner, Guy. (2004). institute of communication and culture the university of Torento at Mississauge, Torento, on Canada. L5L, available online 22 october.
 17. Pitts, B.G., & Stotlar, D.K. (2002). Fundamentals of sport marketing (2dned). Morgantown,WV:Fitness Infotmation Technology
 18. Row, D. (2000). “No gain no game? Media and sport”. Mass Media and society, in J. Curran and M. Gurevitch (eds), Mass Media and Society, London: Edward Arnold, 346-61.
 19. Sinclair, L. (2006). “When it comes to popularity”, Aussie rules. The Austaralian, p 4.
 20. Tynedal, J., Wolbring, G. (2013). “Paralympics and Its Athletes Through The Lens Of The New yourk times”.Sports 2013.1, 13-36; doi:10. 3390 sports 1010013