اثر سواد رسانه ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم‌ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر سواد رسانه‌ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان رشته علوم ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته علوم ورزشی کرمانشاه (دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد و پیام نور) بود (1000 نفر). از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب استفاده شد و 400 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار، پرسشنامه‌های محقق­ ساخته سواد رسانه‌ای و سواد­اطلاعاتی و پرسش‌نامه استاندارد قابلیت‌های کارآفرینی زندی (1392) است. پایایی و روایی پرسشنامه‌های مذکور از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم با نرم‌افزار لیزرل و مقدار CR و AVE موردبررسی قرار گرفت و آزمون فرضیه‌های تحقیق بر اساس مدل­یابی معادلات ساختاری (SEM) در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری انجام شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه‌ای بر سواد اطلاعاتی اثر مستقیم، مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین سواد رسانه بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک‌ پذیری و تحمل ابهام اثر مستقیم مثبت و معنی‌داری دارد و سواد اطلاعاتی بر تمامی قابلیت‌های کارآفرینی اثر مستقیم مثبت و معنی‌داری دارد. درنهایت سواد رسانه‌ای از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک‌پذیری و تحمل ابهام اثر غیرمستقیم مثبت و معنی‌داری دارد. دانشجویان علوم روزشی باید سواد اطلاعاتی خود را با به‌کارگیری سواد رسانه‌ای ارتقا دهند و بدین شکل باعث بالا رفتن قابلیت‌های کارآفرینی خود شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Media Literacy on Entrepreneurship Capabilities with the Mediator Role of Information Literacy in Students of Sport Sciences

نویسندگان [English]

 • Shirin Zardoshtian 1
 • Homayoon Abbasi 2
 • saeed khanmoradi 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University
2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University, Kermanshah, IRAN
3 PhD student of sport management, Razi University Kermanshah, IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of media literacy on entrepreneurship capabilities with the mediator role of information literacy in students of sport sciences. The methodology was descriptive survey. The population was all students of sport sciences in Kermanshah (Razi university, Azad university, PayameNoor university) (1000 people). The Sample was Inappropriate classroom accident and we We chose 400 people. instruments of the study were made Researcher questionnaires of media literacy and information literacy and there is Standard questionnaires, entrepreneurship capabilities of zandi (2013). Reliability and validity of the questionnaires were verified by first and second rank confirmatory factor analysis with LISREL software and CR and AVE values. Analysis of data was performed by using Structural Equation Modeling (SEM) in two parts, the measurement model and structural section. The results showed that there was a positive and significant direct effect between media literacy and information literacy. There was also a positive and significant direct effect between media literacy and Successfulness, creativity, risk taking and tolerance of ambiguity and there was positive and significant direct effect between media literacy and entrepreneurship capabilities. Finaly Media literacy has a positive and significant effect through the mediating variable of information literacy on success, creativity, risk taking and tolerance of ambiguity. students of sport sciences should upgrade information literacy by media literacy in order to it rise entrepreneurial capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Media Literacy
 • Information Literacy
 • Entrepreneurial Capabilities
 • students
 • Sport Science
 1. Abbasi, Z. (2014). The relationship between the level of media literacy and students' health literacy in the use of the Internet from the viewpoint of the students of Tehran University and Tehran Medical Sciences University. Master's Thesis. Allameh Tabatabaei University, Semi-Objectives Training Campus.(in persion)  
 2. Badri, E., Liaghatdar, M. J.,   Abedi, M. R., & Jafari, A. (2006). Investigating of entrepreneurial capabilities of Esfehan students university. Quarterly of Research and Planning in Higher Education, 12(2), 73-90. (in persion)  
 3. Esmailponaki, E., Esmaikgivi, M.  R., & Fahiminia, F. (2016). Media Literacy and Information Literacy and its Impact on Entrepreneurial Ability. Human interaction and information, 2(4), 64-78. (in persion) 
 4. Esmailponaki, E., Esmaikgivi, M. R., & Fahiminia, F. (2017). Investigate the relation between the media literacy and information literacy of students of communication science and information science and knowledge. Journal of Information Processing and Management, 32(2), 581-604. (in persion) 
 5. Gerald, D. G. (2014). Evaluating entrepreneurship education as a tool for economic growth: The ghanaiane. Society & Behavioural Science, 4(3), 318-335.
 6. Kong, C. S. (2014). Developing information literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computer & Education, 78, 160-173.
 7. Lee, A. Y. L., & So, C. Y. k. (2013). Media literacy and information literacy: Similarities and differences Media Education Research Journal, 42, 137-145.
 8. Mirzasafi, A., Rajaiipur, S., & Jamshidian, A. (2011). The Relationship between Information literacy and entrepreneurship capabilities of graduate courses students of Isfahan University. Library and information quarterly, 14(1), 241-268. (in persion) 
 9. Moradi, H., & Shabanalifami,  H. (2010). Identification of entrepreneurial capabilities (Case study of agriculture and natural resources female students of Ahwaz, Ramin university). Entrepreneurship development, 2(8), 141-161. (in persion) 
 10. Nasiri, F. (2010). Investigating the role of the media in developing and promoting of innovation culture, creativity and entrepreneurship. Paper presented at the First l Management and Innovation International Conference, Shiraz. (in persion) 
 11. Shojaii, M., & Amirpur, M. (2012). Study of media literacy of North Khorasan student in Information Society. Youth Sociology Studies Quarterly, 3(7), 43-56. (in persion) 
 12. Timi - Johanson, C. T., &   Aloba, R. B. (2016). Towards transformation of entrepreneurship education in universities in  bayelsastate: contemporary issues. Multidisciplinary Journal of Academic Excellence, 15(1), 127-138.
 13. Vord, R. V. d. (2010). Distance students and online research: Promoting information literacy through media literacy. The Internet and Higher Education, 13(3), 170-175.
 14. Wilson, C. (2012). Media and information literacy: Pedagogy and possibilities. Comunicar, 20(39), 15-22.
 15. Zandi, A. A. (2013). Investigating   the relationship between teachers' entrepreneurship capabilities and their educational performance in high schools in Varamin. Garmsar Branch. (in persion)