نقش ترویج رسانه‌ای درحمایت مالی بانک‌ها از ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش ترویج رسانه‌ای در گرایش بانک‌های کشور به حمایت مالی از ورزش بود. روش تحقیق کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه‌ی این تحقیق را مسئولین حوزه حمایت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور که دارای حمایت مالی ورزشی بوده‌اند (19 بانک) و در پست‌های مختلف در بخش‌های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، تشکیل می‌دادند. جامعه به‌طور تمام شمار در تحقیق موردتوجه قرار گرفت که امکان جمع‌آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. نتایج نشان داد که ترویج رسانه‌ای جزی اهداف و دستاوردهای بانک‌ها در حمایت مالی از ورزش است که شامل کدهای اطلاع‌رسانی و تبلیغ است. از طرفی بانک‌ها در مسیر حمایت مالی از ورزش نیز با تنگناهای ترویج رسانه‌ای مواجه‌اند که مشمول کدهای محدودیت قانونی تبلیغات و اطلاع‌رسانی و عدم صحه‌گذاری و همکاری مسئولین و ورزشکاران است. می‌توان با در نظر گرفتن ترویج رسانه‌ای به‌عنوان یکی از اهداف و دستاوردهای حامیان در حمایت مالی از ورزش و تلاش در جهت تقویت آن و نیز درصدد رفع تنگناهای مرتبط با ترویج رسانه‌ای برآمدن، رابطه‌ی حمایت مالی را بیش‌ازپیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر حامیان را به این عرصه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media Promotion in Banks Sports Sponsorship

نویسندگان [English]

 • Arefeh Ghanbari firoozabadi 1
 • Sara keshkar 2
 • Gholam Ali Kargar 2
1 M.A. Sport Management of Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor of Sport Management,Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of media promotion in banks sponsoring from sport. The research method was applied and qualitative. Its implementation was  through interview and using thematic analysis. Sport sponsorship authorities of the national governmental and private banks that had sport sponsorship were formed the population of this research (19 banks). All of the population were considered that it was possible to provide to collect data from 18 banks. The results demonstrated that media promotion is one of  the goals and achievements of banks in sport sponsoring, which includes informational and advertisements codes. furthermore, banks also face media constraints in sport sponsoring, which are Legal Advertising Limitations and informational, and the lack of indorsement and cooperation of officials and athletes. In order to encourage new sponsors to join the sport sponsorship and retain existing sponsors in this field, following points can be taken into account: considering the media promotion as one of the goals and achievements of sponsors in sport sponsoring and strengthen its and try to remove their constraints which are related to media promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • advertisements
 • Media Promotion
 • Sponsorship
 • Media
 • Bank
 1. Abratt, R., Clayton, B. C., & Pitt, L. F. (1987). Corporate objectives in sports sponsorship. International Journal of Advertising, 6(4), 299-312.
 2. Benar, N., Ramezani nejad, R; Khabiri, M., Kazemnezhad, A., & Malek akhlagh, I. (2012). Reviewing the goals of sport sponsorship in the Iran top leagues. Sports Management, 4(14), 161-176. (in Persian)
 3. Ehsani, M., Abu Darda, Z., & Eqbali, M. (2008). Investigating the causes of lack of sponsors sponsorship from the women professional sport in Isfahan. motor science and sport, 6(12), 111-120. (in Persian)
 4. Irwin, R. L., Sutton, W. A., & McCarthy, L. M. (2008). Sport promotion and sales management. Human Kinetics.
 5. Kafashpour, A., Harandi, A., & Fatemi, Z. (2015). The role of Based on customer brand value on the impact of advertising on consumer response. Commerce management Studies. 6(12), 137-148. (in Persian)
 6. Keshkar, S., Ghasemi, H., & Tojjjari, F. (2013). Sport Marketing Management. Tehran: elm va harkat, Second Edition. (in Persian)
 7. Koc, M. (2013). Sport Sponsorship as a Promotional Tool: Special Focus in Albania Business- to- Business (B2B) Perspective. Creative and Knowledge Society, 3(2), 28-38.
 8. Kurdlo, H., elahi, A., & Khodayari, A. (2015). The causal relationship of Beliefs, Attitudes toward Advertising through Sport and public Advertising. Sport Management Studies. 7(30), 203-224. (in Persian)
 9. Mirzaei, I., Mehdipour, A., & Azmsha, T. (2015). Analysis of the factors attracting sponsors in the professional sports of Fars province, in Iran. International Journal of Sport Studies, 5(2), 206-213.
 10. Mohammadpour, A. (2013). Anti-procedure qualitative research method 2. Tehran: Jame'e shenasan. (in Persian)
 11. Pirmohammadi, M. The sponsors' goals from Qom Saba cultural-sporty Club. First National Conference on Sport Marketing (13,14 may 2015). (in persian)
 12. Pup, N & Turco, D. (2011). Sports and Event Marketing. Translation by Mohammad Khabiri & Farshad Tojjari. Tehran: vezarat farhang va ershad eslami. (in Persian)
 13. Rahimnia, F & Zibaei, A. Presentation of a model to investigate the effect of advertising on customer loyalty into the banks brand, taking into the brand image intermediary role and the brand perceived quality. Third Conference on Modern Management Science (4/9/ 2014). (in persian)
 14. Ries, A., & Ries, L. (2002). The fall of Advertising and the Rise of PR. Harper Collins.
 15. Sajjadi, N., Omidi, A., & Zare, Gh. (2008). The relationship between the use of sport images in advertising and consumer behavior of sport competitions spectators. Movement. 34(34), 83-93. (in Persian)
 16. Seyyed Ameri, M. H., Mohramzadeh, M., Bashiri, M., & Hadi, H. (2009). Investigating sponsors attracting barriers in the sports industry of East Azarbaijan province. Quarterly Journal of Productivity Management (Beyond Management), 3(10), 164-174. (in Persian)
 17. Shalbrie, D., Kowak, Sh., & Westbrook, H. (2015). marketing strategy. Translation by Habib Honari, Morteza Taheri & Farnaz Torabi. Tehran: Hatemi, Second Edition. (in Persian)
 18. Singh, G., & Bhatia, A. (2015). Important Objectives and Important Considerations in Objective Setting for Sport Sponsorship by Indian Companies. International Journal    of Management, Accounting & Economics, 2(7), 646-655.
 19. Soleimani Bashli, A & Talebi, V. (2011). Hidden Advertising in Marketing. Tehran: bazaryabi. (in Persian)
 20. Sparks, R., & Westgate, M. (2002). Broad-based and targeted sponsorship strategies in Canadian women's ice hockey. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 4(1), 48-73.
 21. Van Heerden, C. H., & Du Plessis, P. J. (2003). The objectives set by South African sponsors for sport. Ecquid Novi, 24(1), 20-36.