دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، زمستان 1394، صفحه 1-86 
4. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین

صفحه 42-51

مریم ایمانیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی