بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج تشکیل می‌دهند. تعداد 198 نفر از دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سیار در میان آنان توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون گابریل) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میزان کاربرد یادگیری سیار و مؤلفه‌های آن در یادگیری دانشجویان تربیت‌بدنی در حد نسبتاً نامطلوب و در سطح اطمینان 001/0 معنادار بوده است. همچنین میزان کاربرد یادگیری سیار و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the application of the mobile learning in physical education students learning Universities of Yasuj

چکیده [English]

The objective of the present study is to Evaluation the application of the mobile learning in physical education student learning Universities of Yasuj. The research method is descriptive-field study and the population of the study includes all physical University students of Yasuj. 198 samples were chosen according to Cochrane formula through relative random sampling method, and the researchers made questionnaire of the mobile learning was distributed among them The questionnaire validity was determined by content validity, and for its reliability Cronbach’s alpha was used. The study obtained information were analyzed by using descriptive statistics (relative frequency, setting the table, standard deviation and average) and inferential statistics (one sample t test, t test, one way ANOVA test and Gabriel test). The results show that the application of the mobile learning Components of physical education students learning optimal 0/001 was significant at a confidence level. too, the use of mobile learning and its components between men and women was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile learning
  • Learning
  • Physical education students

زمانی، بی بی عشرت؛ ببری، حسن و قربانی، سمیه (1392)، "شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت­های یاددهی ـ یادگیری آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان و متخصصان فناوری اطلاعات". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (2): 87 تا 97.

باقریان­فر، مصطفی (1394)، "کاربرد فناوری در آموزش مهارت‌های تفکر در دانش‌آموزان". ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 8 (پی در پی 248)، صص 10 ـ 6.

بیرانوند، علی و صیف، محمدحسن (1388)، "تأثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس". پژوهشگاه علم و فناوری ایران. دوره 26، ش 1، صص 193-183.

الطافی دادگر، فرشته (1390)، "ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی تلفن همراه و بررسی وضعیت کاربرد آنها در بین دانشجویان دانشگاه تهران"، منبع الکترونیکی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ظفری، سارم؛ کرم­دوست، نوروزعلی؛ درانی، کمال؛  نظرزاده­زارع، محسن (393)، "بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی". فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 3، صص 106 ـ 87.

Alabbad, M.M., (2010). “Mobiqiyas: A Mobile Learning Standardized Test preparation for Saudi Arabian Students”. Computer research Institute (CRI), King Abdulaziz City for science and Technology (KACST), Riyadh, Saudi Arabia, IJIM – Volume 4, Issue 4.

Alrasheedi, M., & Capretz, L, F. (2015). “An empirical study of critical success factors of mobile learning platform from the perspective of instructors”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 176, pp 211 – 219.

Attewell G. from research and development to mobile learning: tools for education and training providers and their learner. 2005. [citd 2009 Sep 30]. Available from: http://www.mlearn.org.za/CD/papers/Attewell.pdf

Brown T. (2005). “The Role of M-Learning in the future of e-learning in Africa [Internet]”. Presented at the 21st ICDE World Conference, [Cited 2005 January 14].

Daher, W., (2009). “Students Perceptions of learning Mathematics With Cellular phones and Applets”. Al – Qasemi College of education, Baka, Israel. Ijim – Volume 4, Issue 1.

Fotohi – ghazvini, F., Excell, P. S., Moeini, A., & Rabinson, D. J. (2008). “A psycho – pedagogical approach to m – learning in a developing – World context”. Int. J. Mobile learning and organization, Vol x, No. x.

Harris, R., (2009). “Design on The go: how African American Youth use Mobile technologies for digital content creation”. Columbia university. Received on Design and Technology Education: An International Journal.

Ismail, I., Idrus, r., Abu Ziden, A & Rosli, M., (2010). “Adoption of Mobile Learning Distance Education Students in Universiti Sains Malaysia”. Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia. Ijim – Volume 4, Issue 2.

Jones, R. (2009). “Physical ergonomic and mental workload factors of mobile learning affecting performance of adult distance learners: Student perspective”. Doctoral Dissertation: eBook, University of Central Florida.

Mellow, P. (2005), “The media generation: maximize learning by getting mobile”. Retrieved May 21, 2009, from: http://www.ascilite.org. au/ conferences /brisbane05 /blogs /proceedings/53_Mellow.pdf.

Mileva, N., Simpsom, B. & Thompson, J. (2008). “A Framework for mobile learning Pedagogy: A Critique underpinned by constructivism”. September.

Murphy. A., (2006). Designing mobile learning. Proceeding of the Advanced International Conference on Telecommunications and Web Application and services.

Paulins, N., Balina, S., Arhipova, I. (2015). “Learning Content Development Methodology for Mobile Devices”. Procedia Computer Science, 43, pp 147 – 153.

Qtair, M. A., (2006). “IP – MLI: An Indecency of learning material from platform in a mobile learning using Intellhgent method”. iJim, may.

Rahmati,M H, Hosseinifard, Seyed M, Alimadadi, A. (2014). “Investigating Effectiveness of In-Service Training in the Public Sector”. Iranian Journal of Management Studies (IJMS) Vol. 7, No. 2, pp 305-327.

Raua, P. L., Gaoa, Q. and Wub, L. M. (2008), “Using mobile communication technology in high school education: motivation, pressure, and learning performance”. Computers and Education, Vol. 50, No. 1, pp 1-22.

Thatcher, A. Mooney, G. (2008).”Managing social Activity and Participation in Large Classes With Mobile Phone Technology”. University of the Wit Waters rand, Johannesburg, South Africa. IJIM – Volume 2, Issue 3.

Vavola GN. (2005). “Study of mobile learning practices”. The journal of continuing education in nursing. 34 (3): 9-27.

Yusri, I, K., Goodwin, R., Mooney, C. (2015). “Teachers and mobile learning perception: towards a conceptual model of mobile learning for training”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, pp 425 – 430.