تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مدیریت دانشکده تربیت بدنی شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی شهید چمران اهواز

چکیده

عادات و رفتار ورزشی اقشار مختلف جامعه، نگرش ها وباورهای آنها در مسائل ورزشی، همگی تحت تاثیر متقابل گرایش های جامعه و رسانه ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولان بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان 2 روزنامه ورزشی کشور در 6 ماهه دوم سال 1393 بود. روش نمونه‌گیری تصادفی منظم و بر مبنای هفته آماری بود و از هر روزنامه 2 هفته آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری برگه کد‌گزاری بود و روایی آن را 14 نفر از متخصصان مدیریت ورزش و رسانه تایید کردند. همچنین ضریب عینیت و پایایی بر اساس فرمول اسکات برای مقوله‌های (توزیع پوشش ورزش معلولین 89%، رشته های ورزشی معلولین 96%، جنسیت در ورزش معلولین وافراد سالم 94%، مولفه‌های ورزشی 85%، مرزبندی اخبار ورزشی معلولین 88%، سوگیری مطالب 81%، توزیع مطالب ورزشی عکس‌دار 91%، توزیع فراوانی نوع معلولیت مطالب چاپ شده 82% ) محاسبه شد. نتایج نشان داد محتوای نشریات مورد نظر 99 درصد را به ورزش افراد سالم و فقط 1 درصد را به ورزش معلولین اختصاص داده بودند. در کلاس‌بندی نوع معلولیت هم در اخبار ورزشی چاپ شده، معلولین قطع عضو با 26درصد، فلج مغزی با 22 درصد و نابینایان وناشنوایان هر کدام با 11 درصد به ترتیب قرار گرفتند. با توجه به یافته‌های تحقیق که نشان از پوشش بسیار کم ورزش معلولین داشت، توصیه می‌شود مطبوعات و مسئولین با توجه بیشتر به ورزش معلولین زمینه جذب هر چه بیشتر معلولین به ورزش فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of sports media with disabled sports approach

نویسندگان [English]

  • maryam imanian 1
  • Sedighe Heydari nejad 2
  • Amin Khatibi 3
چکیده [English]

Abstract
Exercise habits and behavior of people, their attitudes and beliefs in sports issues, Under the influence of the mutual interests of society and the media is located. Purpose of this research was an analytical study of sports press with disabled sports approach. The statistical society of current research was the contents of 2 main sports newspapers published during 2014 in Iran. Method of sampling was normal random and it was based on statistic weekly in which 2 statistic weeks where chosen of every newspaper. The measuring instrument was coding sheet and its reliability was approved by 14 experts of sports and communication management. Also the objectivity and the stability coefficient were measured according to Scott formula for (Disabled sports 89%, sport field 96%, gender 94%, Sports component 85%, Boundaries sports news 88%, orientation 81%, Distribution of photo subjects 91%, Type of disability 82%). Results showed that 99% of content was covering ability people sport and only 1% of this coverage was about disability sport. The disability classification in the news, disabled amputation by 26%, with 22% of cerebral palsy and blind and deaf, each with 11 percent, respectively were. The results of the study show that the disabled sports coverage was very low, it is recommended that the press and the authorities with pay more attention to sports for the disabled, attracting more people with disabilities to exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Disabled Sports"
  • " Mass media"
  • " Sports Press"
  • " Content analysis"
اردستانی، عباس؛ تندنویس، فریدون؛ حاج‌میر‌فتاح، فاطمه (1381)، "مقایسه نگرش افراد معلول ورزشکار و غیرورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی". نشریه علوم حرکتی و ورزش. جلد اول. شماره 1. صص: 10-1.

اردستانی، عباس (1390)، "نگاهی به چشم انداز توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان". همایش علمی ـ تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین. فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین. اسفند 1390.

اسماعیل‌زاده، محمد (1390)، "نقش رسانه‌های حوزوی در پشتیبانی و حمایت از ورزش معلولین". همایش علمی ـ تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین. فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین. اسفند 1390.

بارفروش، احمد (1387)، "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه چهارم 1386". دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اردیبهشت 1387. صص: 24ـ1.

بارفروش، احمد (1387)، "تحلیل محتوای ورزشی سه ماهه دوم 1387". دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آذرماه 1387. ص ص: 28ـ1.

خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران؛ کیا، فرخ (1392)، "نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش". مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. سال اول. شماره 2. صص: 52ـ45.

خراسان. روزنامه صبح ایران. دوشنبه 19 خرداد 1393. شماره 18705. ص: 10.

راندال، دیوید. (1386)، "روزنامه‌نگاری حرفه‌ای". مترجم: علی اکبر قاضی‌زاده. انتشارات روزنامه ایران. تهران.

رایف، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فردریک جی (1391)، "تحلیل پیام‌های رسانه‌ای"، ترجمه مهدخت بروجردی علوی. تهران: سروش.

رضایی، احمد (1390)، "ورزش همگانی جانبازان و معلولین در اسلام". همایش علمی ـ تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین. فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین. اسفند 1390.

رضایی، مونا؛ بای، مسلم (1386)، "تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی منتخب سال‌های 1383 الی 1386 با رویکرد ورزش زنان". نشاط ورزش. سال هفتم. شماره دوازدهم. صص: 18ـ5.

رمضانخانی، علی؛ قنبری، شهلا (1386)، "نقش رسانه‌ها در پیشگیری از بیماری‌ها". فصلنامه پژوهش و سنجش سال چهاردهم. شماره 50. ویژه رسانه وسلامت 2.

سخنگوی، یحیی؛ محمدیان، فریبا؛ فرهادی‌زاده، مهین؛ افشارمند، زهره (1394)، "کتاب جامع ورزش معلولین". انتشارات حتمی، چاپ اول. صص: 7.

شریفی‌مقدم، مهدی؛ شریفیان، اسماعیل؛ صیادی، عماد‌الدین؛ محرر، علی (1390)، "ارزیابی نگرش معلولان و جانبازان نسبت به نقش رسانه‌ها و سازمان‌های ورزشی در جهت توسعه ورزش همگانی معلولان و جانبازان". همایش علمی ـ تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین. فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین. اسفند 1390.

عسکری، بهمن؛ قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا (1390)، "مطالعه محتوای کمی برنامه‌های ورزشی شبکه 3". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. زمستان 1390. سال هجدهم. شماره 4. صص: 135ـ151.

عسکری کچوسنگی، جعفر (1388)، "بررسی نقش رسانه‌های کشور بر ترویج ورزش در جامعه جانبازان و معلولان". پژوهشنامه دانشگاه تهران. کد: 101.

علیشاه، مریم؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید (1392)، "تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان". مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. سال اول. شماره 1. صص:19ـ9.

قاسمی حمید؛ کرمی، عبدالله؛ صادقی، فرشاد (1392)، "وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته‌های ورزشی در شبکه‌های سیما از دیدگاه متخصصان رسانه‌ای کشور". پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. بهار 1392. شماره 4. صص: 54-43.

قاسمی، حمید. تجاری، فرشید. کشکر، سارا (1389)، "فعالیت­های رسانه­ای در ورزش". چاپ دوم. انتشارات تهران. بامداد ‌کتاب. صص: 36-35.

قلی‌زاده، سمیه؛ فراهانی، ابوالفضل؛ هنری، حبیب (1390)، "تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی، جانبازان و معلولین در بهار 1389". همایش علمی ـ تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین. فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین. اسفند 1390.

کردی، محمدرضا (1386)، "بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ شیرویی، اعظم (1391)، "رابطه مؤلفه‌های مدیریت اخبار و گزارش‌های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". مدیریت ورزشی. 1391. شماره 14. صص: 29ـ5.

محمدی‌مهر، غلام‌رضا (1389)، "روش تحلیل محتوا ـ راهنمای عملی تحقیق". نشر گنجینه علوم انسانی ـ دانش‌نگار. تهران.

هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی (1390)، "بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی". مطالعات مدیریت ورزشی، پاییز 1391، شماره 15، صص: 158ـ145.

Alshamli, A. Alanazi, M. (2012). “Sport Mass Media Influence on Promoting Sports In Order To Improve Public Health”. Journal of Social Sciences 4(2): pp: 153-158.

Ann, J. (2009). “Women Wheelchair Athletes: Competing Against Media Stereotypes”. Disability Studies Quarterly. Spring 2009. Volom 29. NO. 2.

Buysse, J.A. Wolter, S. (2013). “Gender representation in 2010 NCAA division I media guide: the battle for equity was only temporality won”. Journal of Intercollegiate Athletics, 6, pp: 1-21.

Hardin, B. Hardin, M. Lynn, S. Walsdorf, K. (2010). “Missing in Action? Images of Disability in Sports Illustrated for Kids”. Disability Studies Quarterly. Volom 21. No. 2.

Hardin, M; Dodd, J. E. & Chance, J. (2005). “On equal footing? The Farming of Sexual Difference In Runners World”. Women in Sport & Physical Activity Journal, pp: 40-48.

King, C. (2007). “Media portrayals of male and female athletes. (A text and picture analysis of British National Newspaper coverage of the Olympic Games Since 1948)”. International Review for the Sociology of sport, 42(2). pp: 187-199.

Leseleuc, E. Pappous, A. Marcellini, A. (2010). “The media coverage of female athletes with disability. Analysis of the daily press of four European countries during the 2000 Sidney Paralympic Games”. European Journal For Sport and Society, 7(3+4), pp: 283-296.

Row, D. (2000). “No Gain No Game? Media And Sport”. Mass Media And Society, In J. Curran and  M. Gurevitch (eds), Mass Media and Society, London: Edward Arnold, pp: 346-61.

Thomas, N. Smit. (2003). “Preoccupied whit Able- Bodied ness? An Analysis of The British Media Coverage  of The 2000 Paralympic Games”. Adapted Physical Activity Quart nerly. 20. pp: 166-181.

Thomas, N. (2002). “Sport and Disability”. Structuring Opportunities in Sport, pp: 105-124.

Tynedal, J. Wolbring, G. (2013). “Paralympics and Its Athletes Through The Lens Of The New yourk times”. Sports. 1, 13-36; doi: 10. 3390 sports 1010013.