تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان همدان بود.جامعه‏ی آماری پژوهش شامل: 168 نفر از کارکنان سازمان سازمان ورزش و جوانان بودند، تعداد 116 نفر از آن‏ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب،برای مطالعه انتخاب شدند.ابزار پژوهش پرسش‏نامه‏ای بود که گروهی از کارشناسان روایی آن را تایید کردند و برای تعیین پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید (α1=0.91, α2=0.85).تحلیل داده‏ها به‏وسیله‏ی نرم‏افزار SPSSwin16 انجام شد. نتایج نشان داد که سطح مدیریت دانش در بین کارکنان سازمان سازمان ورزش و جوانان در حدّ«متوسط» بود. نتیجه‏ تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه‏ شاخص‏های فناوری اطلاعات، یعنی: سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد، سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، سیستم های خودکار کردن فعالیت های اداری، سیستم های فرایند کار، سیستم های شبکه با مدیریت دانش، مثبت و معنا‏دار بود. همچنین، یافته‏های تحلیل مسیر نشان دادند که در مجموع شاخص‏های فناوری اطلاعات 7/50 درصد از واریانس متغیر وابسته‏ی مدیریت دانش را تبیین نمودند. فراهم کردن زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن بهره مند ساختن کارکنان از دانش باعث ارتقای بهره وری شغلی شان شده و زمینه بهبود مدیریت دانش را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of ICT on knowledge management within the staffs of Hamedan Organization of Sports and Youth, the application of path analysis

نویسنده [English]

  • Fateh Faraziani 2
چکیده [English]

The overall objective of this study was to evaluate the impact of information technology on knowledge management component of Hamedan's youth and sports organization staffs. Statistical population consisted of 168 employees of youth and sports organization , 116 of whom were selected stratified random sampling with probability proportionate. The main research instrument was a questionnaire varified by a group of validatory experts and to determine its reliability the Cronbach's alpha coefficient was calculated (α1 = 0.91, α2 = 0.85). Data analysis was performed by SPSSwin16 software. Results showed that the level of knowledge management among staffs of youth and sports organization was "medium" . The result of correlation analysis showed that the relationship between ICT indicators, namely: support systems of high management , management information systems, decision support systems, automatizing systems of administral activity, work process systems, network systems and knowledge management were positive and significant. The results of path analysis showed that generally all indexes of Information Technology explained 7/50% of the variance of the dependent knowledge management variable .providing ICT infrastructure, in addition to impart knowledge, improve staff productivity and improve their job to provide knowledge management in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • knowledge management
  • Organization for Youth and Sports
  • path analysis
احمدپور، مولود (1389). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تصمیم گیری مدیران سازمان­های ورزشی"، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

افرازه، عباس (1386). "مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشکدة مهندسی صنایع"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

پزشکی‏راد، غلامرضا؛ علیزاده، ندا؛ و زمانی میاندشتی، ناصر (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزرات جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان"، مجله پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره2، صص 49- 41.

حمیدی، کوروش (1386). "مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش"، دانشگاه رازی کرمانشاه، انتشارات دایرة سفید،. ص 246.

رجب‏بیگی، مجتبی؛ ربیعی، علی؛ حسینی، محمد؛ وابطی‏نژاد، علی (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزشی عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 8، صص 58-49.

شریف زاده، فتاح؛ و بودلایی، حسن (1387). "مدیریت دانش در سازمان­های اداری، تولیدی و خدماتی"، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

عباسی، محمدرضا؛ مکی، منوچهر (1389). "ضرورت نوآوری در اجرای برنامه­های مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران"، فصلنامة تخصصی پارک و مراکز رشد، شمارة 24 ، صص 12-2.

عزیزی، شهریار؛ اسدنژاد، مهدی (1389). "بررسی و مقایسة ابعاد مدیریت دانش بین سازمان­های دولتی و خصوصی"، نشریة مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 4، صص 110-99.

قاسمی، منوچهر؛ رشمه، جواد؛ معماری، ناصر (1389). "بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی، در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی". اولین همایش سراسری مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.

کلانتری، خلیل (1389). "پردازش و تحلیل داده­ها در پژوهشات اجتماعی ـ اقتصادی با نرم افزارspss "، چاپ چهارم، تهران، نشر فرهنگ صبا.

گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی (1387). "ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت­بدنی"، اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آمل.

مشکینی، اصغر؛ قلیچ لی، بهروز (1386). "مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی"، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 52، صص 260-233.

موحدی، محمد مهدی؛ معتمدی، مجید؛ و کتال، علی (1390). "بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار استان تهران"، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، صص 78-67.

Baylor, A. and Ritchie, D. (2002). “What factors facilitate teacher skill,teacher morale, and perceived stduent learning in technology – usingclassrooms?” Computers and Educ. 39 (4). PP: 395-414.

Brelade, S & Chris, H. (2001). “How human resources can influence knowledge management”. Launch ISSUE, pp.30-33.

Darroch, J. (2005 ). “Knowledge management, innovation and firm performance”. Journal of Knowledge Management, 9 (3): 101-115.

Davenport T., and prusak, I (1998). “Working knowledge: How organizations manage what they know?. Boston: Harward business school press.

Davenport, T. H. and L. Prusak (2000). “Working knowledge: how oranizations manage what they know”. Boston, MA. Harvard business school.

Dolan, S.L., Garcia, S., Cabezas, C., Tzafrir, S.S (2008). “Predictors of Quality of Work Life and Poor Health among Primary Health- Care Personnel in Catalonia: Evidence based on Cross-sectional, retrospective and longitudinal design, International Journal of Health Care Quality Assurance, 21, 2.

Duff, A. (2006). “Information society studies”. London: rutledge.

Hismanoglu, M. (2011). “The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis”. Procedia social and behavioral sciences, PP: 37-45.

Hollsopple C.W. (2005), “The inseparability of modern knowledge management and computer based Technology, Journal of Knowledge Management, VOL.9 NO.1 2005, PP.42- 52

Jashapara, A (2003). “Cognition, culture and competition: an empirical test of the learning organization”, Learning Organization, 10(1): 31 – 50.

Kandasamy, I., Sreekumar, A (2009). “WRKLFQUAL: A Tool for Measuring Quality of Work Life, Research and Practice in Human Resource Management, 17(1): 59-70

Lau, R (2000). “Quality of Work Life and Performance”, International Journal of Service Industry management, 11(5): 422-437.

Madadi, Y. Iravani, H. and Nooghabi, S. (2011). “Factors effective on familiarity and usage of information and communication technology (ICT) university college of agriculture and natural resource”. University of Tehran, Iran.

Neels, C.J. and Johnson, D. (2010). “Information management as an enabler of knowledge managemtn maturity: a sough African perspective”. International journal of information management. Vol. 30, PP: 57-67.

Nonaka, I., konno, R (2000). SECI, BA and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation, long range planning, 33(1): 5–34.

Procedia social and behavioral sciences, Vol. 15, PP: 3625-3632.

Scarbrough, H & Jacky, S. (2001). “Explaining the diffusion of knowledge management: the role of fashion. British Journal of Management, Vol.12, PP. 3-12      .

Simon, P.F (2005). “The New Productivity Challenge”. Harvard Business Review, pp: 69-70.

Sherif, K., and Xing, B. (2006). “Adaptive processes for knowledge creation in complex systems: the case of a globall IT consulting firm”. Information and management, Vol. 43, No. 4, PP: 530-540.

Turban, E,  Mclean, E & Wetherbe, J. (2004). “Information technology for management transforming organizations in the digital economy. 4th edition, John Wiley & Sons.

Wang, E., Klein, G. and Jiang, J. J. (2007). “IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International journal of production research, Vol. 45. No. 11. PP: 2419-2434.

Wu. W.W. and Lee, Y. (2007). “Selecting knowledge management strategies by suing analytic network process”. Expert system with applications. www.sciencedirect.com. Vol. 32, No. 2, PP: 841-847.