تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت‌های غیر دولتی شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی و مسئول تربیت بدنی دانشکده فنی کشاورزی مراغه

2 مدرس دانشکده فنی کشاورزی مراغه

3 هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت های غیر دولتی شهرستان تبریز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های غیر دولتی(خصوصی) شهرستان تبریز می باشد. برای نمونه تحقیق هم از روش سرشماری استفاده گردید، یعنی کل جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ابتکاری (1393) استفاده گردید. برای تحلیل دادهها نیز از آزمون های تی استیودنت، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد: اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت های غیر دولتی شهرستان تبریز تاثیر دارد. بین اولویت بندی مولفه های ارتباطات بازاریابی شرکت‌های غیر دولتی شهرستان تبریز تفاوت وجود دارد که در این بین اهداف رسانه ای در رتبه نخست و اهداف شخصی در رتبه آخر قرار داشت. همچنین بین مولفه های ارتباطات بازاریابی شرکت های غیر دولتی شهرستان تبریز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری کلی اینکه از اسپانسرینگ ورزشی می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت بازاریابی شرکت های غیر دولتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sports sponsorship on marketing communications company non-govermental city of tabriz

چکیده [English]

The purpose of this study is the effect of sports sponsorship on marketing communications companys non-govermental city of tabriz.The research method is descriptive – correlation. The statistical society of this research contains all companys non-govermental city of tabriz. The sample was used for the census namely the entire community were selected as sample. It is used from questionnaire Ebtekari(1393). To analysis of data, It is used of tests and students- T test, Fridman and pearson correlation coefficient. The results of this research show that: sports sponsorship has effect on marketing communications company non-govermental city of tabriz. There is a difference between the components of marketing communications companys non-govermental city of tabriz that in the meantime is objectives media in first ranks and personals objeective in ends rank. Also, there is significant correlation between the components marketing communications companys non-govermental city of tabriz. General conclusion that of sports sponsorship can be used a powerful tool for marketing the companys non-govermental

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports sponsorship
  • marketing communications
  • company non-govermental
  • city of tabriz

ابتکاری، شورش (1393). "بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت­های غیردولتی شهرستان بوکان". دانشگاه پیام نور، گروه تربیت­بدنی و علوم ورزشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه چیان، هاشم؛ فرزان، فرزام (1388). "نقش ورزش حرفه­ای در رشد و توسعه ورزش زنان مسلمان". فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، 6(22)، ص153.

احسانی، محمد؛ ابو دردا، زینب؛ اقبالی، مسعود (1387). "بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان". نشریه حرکت و ورزش، 2(12)، صص 111-120.

الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1388). "موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی، تابستان 1388، شماره 1، صص 189-202.

بنار، نوشین (1388). "طراحی الگوی تصمیم گیری حمایت ورزشی". رساله دکتری تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.

پارسی پور، سولماز (1383). "بازاریابی ورزشی و دیدگاه استراتژیک". فصلنامه علم ورزش، شماره 4، صص 78-89.

جمشیدیان، لیلا؛ مظفری، سید امیر (1389). "مقایسه و صنعت موجود و مطلوب بازاریابی ورزش در ایران". پژوهش در علوم ورزشی، شماره 29، زمستان 1389، صص 13-26.

حق شناس،مریم؛ رادفرد، سودابه (1393). "تأثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت نشر کتاب". فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره 13، صص 54-67.

رضوانی، مهران؛ خداداد حسینی، سید حمید (1389). "طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی فازی (مطالعه موردی: صنعت تولید تجهیزات پزشکی و ورزشی)". نشریه چشم انداز مدیریت، شماره 29، صص 89-137.

سید عامری، میر حسن؛ محرم زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی؛ هادی، حمدالله (1388). "بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان­شرقی". فراسوی مدیریت، 3(10)، ص ص 147-164.

صمدی، منصور؛ عباسی، زهرا (1385). "فرآیند برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه"، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت. تهران، گروه پژوهشی آریانا، http://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_091.html

محتشمی، عباس (1387). "نقش اسپانسر در فوتبال". روزنامه مردم سالاری به نشانی اینترنتی www.mardomsalari.com.

محرم زاده، مهرداد (1382). "مدیریت سازمان­های ورزشی". چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

معماری، ژاله؛ خبیری، محمد (1388). "مدل­سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور". مدیریت ورزشی، پاییز 1388، شماره 2، صص 133-148.

Artemisia, A., Dimitra, P (2004). “Welcom Home:Motivations and objectives of the 2004 Grand National Olympic Sponsor”. sports Marketing Quarterly, 13: 180-192.

Breuer, c., Rump, M (2011). “Assessing the drivevs of sport sponsor identification :findings from an empirical lab study”. Thunderbird international business Review, 53(6):739-746.

Duncan, T (2002). “IMC Using Advertising and Promotion To Build Brands. New York NY: Mcgraw Hill.

George, E., Belch, & Michael, A. Belch (2006). “Advertising and Promotion. 6th ed, Mc. Graw Hill, 2006.

Lacey, R., Close, A.G., Finney, R.Z (2009). “The pivotal roles of product knowledge and corporate social responsibility in event sponsorship effectiveness”. Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof.

Meenaghan, T (1983). “Comercial Sponsorship”. European Journal of Marketing, Special issue, 1-73.

Moriarty, S. E. (2001). “PR And IMC: The Benefits Of Integration”. Public Relations Quarterly, 39(3): 38-44.                                                            

Pihs, B., Stotlar, D (2002). “Fundamentalals of spor marketing”. Fitness information Technology (uorgantown),Usa, ISBN 1-885693-33-8.         

Pope, N., Turco, D (2001). Sport and Event Marketing. Mc Grawhill, NSW.

Rifon, N.J., Choi, S.M., Trimble, C.S., and Li, H (2004). “Conruence Effects in Sponsorship”. Journal of Advertising, 33 (1): 29-42.

Schreiber, A., L (1994). Lifestyle & Event Marketing. NY: Mc Graw hill.

Shank, M.D (1999). “Sport Marketing – A Strategic Perspective”. Upper Saddle River: Prentice-Hall Inc. ISBN 0-13-621871-7.

Van Heerden, Ch (2001). “Developing a Corporate Image Models”. South African Journal of Economic and Management Science, 2 (3): 492-508.

Zepf, B (2008). Sport sponsorship as an internal marketing tool: Employees sponsorship assessment and their effect on job attitudes. Unpublished Dissertation in Department of Sport and Recreation Management at Florida State University.